Litir do Luchd-ionnsachaidh

Litir do Luchd-ionnsachaidh

Australia

Sreath de litrichean Gaidhlig a bheir taic do luchd-ionnsachaidh na canain. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language

Episodes

25/06/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruaraidh mu Thaigh Challaird ann an Loch Abair. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language.

18/06/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mu Lochan Lunn Dà Bhrà ann an sgìre Loch Abair.

11/06/2017  

Tha Ruairidh ag innse dhuinn mun deagh eachdraidh agus an droch eachdraidh aig Alba ann an co-cheangal ri tràilleachd.

04/06/2017  

Tha an litir aig Ruairidh a-mach air Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis agus an ceangal a bh' aice ri tràillealachd.

28/05/2017  

Tha Ruairidh a' leantainn air le sgeulachd air eachdraidh an fhacail 'siùcar'.

21/05/2017  

Cluinnidh sinn Ruairidh ag innse mu eachdraidh an fhacail 'siùcar'.

14/05/2017  

Cluinnidh sinn mun Urr Iain Ros, miseanaraidh ann an Sìona is Coiria aig an robh deich cànain air a theanga. Series of letters in Gaelic to aid people learning the language.

07/05/2017  

Tha Ruairidh ag innse mun bhàrd spioradail, Dùghall Bhochanan - a' chiad neach a rinn eadar-theangachaidh air an Tiomnadh Nuadh gu Gàidhlig. Gaelic language learning programme.

30/04/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mu na 'Bedford Highlanders', saighdearan Gàidhealach a bha a' trèanadh ann an Sasainn. Featuring a story from Ruairidh.

23/04/2017  

Gheibh sinn a-mach mun a' cheangal a bha eadar a' Ghàidhealtachd agus Bedford tron a' Chiad Chogadh. Series of letters written in Gaelic to aid people learning the language.

16/04/2017  

Cluinnidh sinn mu Sheonaidh Cattanach - tha cuid ag ràdh gur e an cluicheadair iomain as fheàrr riamh.

09/04/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh mun chrùbag agus rìgh nan iasg.

02/04/2017  

Cluinnidh sinn an sgeulachd aig Ruairidh air am prionnsa Lochlannach, Breacain.

26/03/2017  

Tha Ruaraidh MacIlleathain ag innse sgeulachd mun sgrìobhadair George Orwell, a bh' ann an tubaist ann an Coire Bhreacain faisg air Diùra.

19/03/2017  

Tha Ruairidh MacIlleathain a-mach air ainmean-àite. Bheil sibh ag aithneachadh Cnoc an t-Sabhail?

12/03/2017  

Anns an litir do luchd-ionnsachaidh, tha Ruairidh a' toirt dhuinn sgeulachd mun chomhairle a fhuair Fionn MacCumhail bho amadan.

05/03/2017  

Tha sinn a' cluinntinn sgeulachd Bhran - an cù dìleas aig Fionn MacCumhail - agus e a' dèanamh a' ghnothaich air uilebheist. Letters in Gaelic for people learning the language.

26/02/2017  

Anns an litir aig Ruairidh MacIllEathain, cluinnidh sinn mun ghealltanas aig Fionn MacCumhail lorg fhaighinn air clann an rìgh.

19/02/2017  

Gheibh sinn sgeulachdan na Fèinne aig Ruairidh MacIllEathain an t-seachdain sa.

12/02/2017  

Tha Ruairidh ag innse mu ainmean-cinnidh a tha ceangailte ris an ainm baistidh Finton.

0:00/0:00
Video player is in betaClose