PrekenWeb.nl

PrekenWeb.nl

The Netherlands

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten

Episodes

Ds. M. Karens - 1 Johannes 5 : 1 - 5  

Thema: Het geloof en zijn vruchten Punt 1: De liefde, Punt 2: Gehoorzaamheid, Punt 3: Overwinning

Ds. M. Karens - 1 Johannes 4 : 11 - 21  

Thema: Gods liefde drijft tot wederliefde Punt 1: Schuldige liefde, Punt 2: Ervaren liefde, Punt 3: Volmaakte liefde, Punt 4: Broederlijke liefde

Ds. M. Golverdingen - Johannes 16 : 14  

Thema: De verheerlijking van Christus door de Heilige Geest Punt 1: De inhoud van deze verheerlijking, Punt 2: De wijze van deze verheerlijking

Ds. G.J. Baan - Johannes 10 : 14  

Thema: Christus, de Herder van de schapen, Hij is Punt 1: De Goede Herder (‘Ik…Herder’), Punt 2: De kennende Herder (‘en…Mijnen’), Punt 3: De gekende Herder (‘en…gekend’)

Ds. R. Kattenberg - Handelingen 9 : 20 - 22  

Thema: De prediking van Paulus van Tarsen in de synagoge van Damascus Punt 1: De rijke inhoud van de prediking, Punt 2: De ontstellende reactie op de prediking, Punt 3: De voortdurende bekrachtiging tot die prediking

Ds. A.J. Gunst - Romeinen 8 : 14  

Thema: De Heilige Geest als Leidsman Punt 1: Hoe die Geest leidt, Punt 2: Wie die Geest leidt

Ds. A.T. Vergunst - Johannes 7 : 37 - 39  

Thema: De roepstem van Jezus Punt 1: Hij roept ons; ondanks ons vijandige en zondige hart, Punt 2: Hij roept ons; omdat bij ons alles tekort is, Punt 3: Hij roept ons; omdat Hij alleen het antwoord is op al de problemen, Punt 4: Hij roept ons; omdat Hij ons iets heel moois te geven heeft, Bijbeltekst Omschrijving: [37] En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond  Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.[38]   Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden  waters zullen uit zijn buik vloeien.[39]   (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem  geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet  verheerlijkt was.)

Ds. J.B. Zippro - Zondag 23 : 59 - 61  

Thema: De rechtvaardiging door het geloof Punt 1: De bate van het geloof, Punt 2: De gerechtigheid van God door het geloof, Punt 3: De waarde van het geloof

Ds. D. Rietdijk - Numeri 11 : 29  

Thema: Pinksterverlangen van Mozes Punt 1: De gave van de Geest, Punt 2: De gestalte van Christus, Punt 3: De bede om de Pinkstergeest, Bijbeltekst Omschrijving: [29]   Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het  volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Ds. J.W. Verweij - Handelingen 2 : 11  

Thema: De grote werken Gods Punt 1: De heerlijkheid van de grote werken Gods, Punt 2: De inhoud van de grote werken Gods, Punt 3: De erkenning van de grote werken Gods

Ds. D.W. Tuinier - Handelingen 2 : 12 - 37  

Thema: Drieërlei vrucht op het heilsfeit van Pinksteren Punt 1: Ontzetting, Punt 2: Spot, Punt 3: Verslagenheid

Ds. J.S. van der Net - Handelingen 2 : 1 - 4  

Thema: De komst van de Heilige Geest Punt 1: De eerste pinksterdag, Punt 2: De tweede pinksterdag, Punt 3: De derde pinksterdag

Ds. C.J. Meeuse - Handelingen 2 : 37  

Thema: De eerste vruchten bij de eerstelingen van het Pinksterfeest Punt 1: Door Wie deze vruchten zijn gegeven, Punt 2: Waardoor deze vruchten zijn verkregen, Punt 3: Waartoe deze vruchten zijn gegeven

Ds. R. Kattenberg - Handelingen 2 : 11 - 41  

Thema: Pinksteren in Jeruzalem Punt 1: De grote werken van God, Punt 2: Een diepe ontzetting, Punt 3: Bijtende spot, Punt 4: Een heerlijke oogst

Ds. J.B. Zippro - Zondag 22 22 : 57 - 58  

Thema: De troostvolle toekomst van Gods kerk Punt 1: De opstanding des vleses, Punt 2: Het eeuwige leven

Ds. R.A.M. Visser - Jesaja 44 : 3 - 5  

Thema: Waterstromen op het droge, Bijbeltekst Omschrijving: [3] Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. [4] En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. [5] Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met den naam van Jakob; en gene zal met zijn hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met den naam van Israël.

Ds. G.J. Baan - Handelingen 2 : 39  

Thema: De belofte van Gods genade Punt 1: De inhoud ervan (‘belofte’), Punt 2: Het adres erbij (‘Want…zijn,’), Punt 3: De vervulling erop (‘zovelen…zal.’)

Ds. L. Terlouw - Hebreeën 7 : 24 - 26  

Thema: De ten hemel gevaren Hogepriester Punt 1: Verworven door Zijn werk, Punt 2: Levend voor Zijn Vader, Punt 3: Biddend voor Zijn kerk

Ds. B. Labee - Zondag 22 : 57 - 58  

Thema: Dubbele troost Punt 1: Voor ziel en lichaam, Punt 2: Voor nu en straks, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 57 Wat troost geeft u de opstanding des vleses ? Antw. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58 Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antw. Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen.

Ds. R. Kattenberg - Handelingen 1 : 14  

Thema: In de opperzaal Punt 1: Daar wordt gebeden en gesmeekt, Punt 2: Dat gebeurt eendrachtig en volhardend

0:00/0:00
Video player is in betaClose