PrekenWeb.nl

PrekenWeb.nl

The Netherlands

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten

Episodes

Ds. C.J. Meeuse - Openbaring 1 : 8  

Thema: Horen van de opgestane Levensvorst als de Alpha en de Omega voor: Punt 1: Heel de wereld in het algemeen, Punt 2: Ieder mens in het bijzonder, Punt 3: Gods kinderen tot hun zaligheid

Ds. J.B. Zippro - Zondag 20 20 : 53  

Thema: Het geloof in de Heilige Geest Punt 1: De Persoon van de Geest, Punt 2: Het werk van de Geest, Punt 3: De troost van de Geest

Ds. S.W. Janse - Genesis 15 : 1 - 6  

Thema: Geloof en gerechtigheid Punt 1: Abrahams vrees, Punt 2: Abrahams vraag, Punt 3: Gods troost, Punt 4: Gods gerechtigheid

Ds. M. Karens - 1 Johannes 4 : 7 - 13  

Thema: God is liefde Punt 1: De bron, Punt 2: De openbaring, Punt 3: De vrucht

Ds. G.J. Baan - 1 Korinthe 15 : 7  

Thema: Jakobus, aan wie de opgestane Jezus zich openbaarde Punt 1: Een ongelovige broeder (verleden van Jakobus), Punt 2: Een opgezochte bloedverwant (tekst), Punt 3: Een onderwijzende broeder (Jakobus’ ambtsbediening)

Ds. J.B. Zippro - Romeinen 8 : 37  

Thema: Paulus belijdenis na Pasen Punt 1: Aangevochten aan alle kant, Punt 2: Staande gebleven door de liefde van Christus

Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Thessalonicenzen 4 : 1 Korinthe 15:52, 53 en 57  

Thema: Paulus’ lofprijzing op de overwinning Punt 1: De laatste bazuin, Punt 2: Het nieuwe kleed, Punt 3: De definitieve overwinning

Ds. W.A. Zondag - Zondag 52 : 127- Efeze 6:14  

Thema: Wapens in de geestelijke strijd (2) Punt 1: De gordel, Punt 2: Het borstwapen

Ds. L. Terlouw - Psalmen 27 : 13 - 14  

Thema: Gods onmisbare zorg Punt 1: Tot vast vertrouwen, Punt 2: Tot vurig volharden

Ds. B. Labee - Filippenzen 3 : 20  

Thema: Een waar belijdend lid Punt 1: Die heeft een andere wandel, Punt 2: Die heeft een andere verwachting

Ds. J.B. Zippro - Zondag 19 19 : 50 - 52  

Thema: Christus, de Koning van de kerk Punt 1: Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader, Punt 2: Hij schenkt Zijn gaven, Punt 3: Hij komt weder om te oordelen

Ds. J.J. van Eckeveld - Hebreeën 11 : 36 - 38  

Thema: De kracht van het geloof de eeuwen door Punt 1: In martelingen, Punt 2: In verdrukkingen, Punt 3: In vervolgingen

Ds. M. Karens - 1 Johannes 4 : 1 - 6  

Thema: Het beproeven van de geesten Punt 1: De opdracht tot dit beproeven, Punt 2: Het kenmerk bij dit beproeven, Punt 3: De uitkomst van dit beproeven

Ds. J.B. Zippro - Zondag 18 : 46 - 49  

Thema: De hemelvaart van Christus Punt 1: Hemelvaartsfeit, Punt 2: Hemelvaartstroost, Punt 3: Hemelvaartsnut

Ds. A.J. de Waard - Zondag 18 : 46 - 49  

Thema: De Hemelvaart van Christus Punt 1: Het feit, Punt 2: De bezwaren, Punt 3: De troost, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 46 Wat verstaat gij daarmede: Opgevaren ten hemel? Antw. Dat Christus voor de ogen Zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47 Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? Antw. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde; maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons. Vraag 48 Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Antw. Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overaltegenwoordig is, zo moet volgen, dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49 Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antw. Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is.

Ds. C.J. Meeuse - 2 Koningen 2 : 14m  

Thema: De HEERE, de God van Elia Punt 1: Dat hij zijn knechten rust bereid, Punt 2: Dat Hij Zijn werk voor doet gaan, Punt 3: Dat Hij in alles Dezelfde blijft

Ds. P. van Ruitenburg - Efeze 2 : 4 - 5  

Thema: Door Gods genade opgewekt uit de dood Punt 1: Onze geestelijke doodstaat, Punt 2: Met Christus opgewekt, Punt 3: De rijkdom van Gods genade

Ds. C. Harinck - Openbaring 1 : 5b - 6  

Thema: Een lofprijzing van Christus Punt 1: De reden van die lofprijzing, Punt 2: Het persoonlijke in die lofprijzing, Punt 3: De roem van die lofprijzing, Bijbeltekst Omschrijving: Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Ds. Chr. van Dam - Jesaja 40 : 9  

Thema: Een heerlijke maar gewichtige opdracht Punt 1: Wie haar ontvangt, Punt 2: Wat zij inhoudt, Punt 3: Hoe zij wordt uitgevoerd, Punt 4: Wat er door bereikt wordt

0:00/0:00
Video player is in betaClose