PrekenWeb.nl

PrekenWeb.nl

The Netherlands

Preken uit de Gereformeerde Gemeenten

Episodes

Ds. P. Mulder - Job 13 : 4, 15 - 16  

Thema: Job in zielestrijd Punt 1: Onheuse verdachtmaking, Punt 2: Wankelmoedige overleggingen, Punt 3: Diepe geloofsworstelingen

Ds. D.W. Tuinier - Lukas 1 : 45  

Thema: Geloofsontmoeting Punt 1: De haast van het geloof, Punt 2: De blijdschap van het geloof, Punt 3: De verwondering van het geloof, Punt 4: De zaligspreking in het geloof

Ds. G.J. Baan - Hooglied 1 : 5 - 6  

Thema: Het zelfgetuigenis van Christus’ bruid spreekt van Punt 1: zelfkennis (‘ik…zwart,’/’gelijk…Kedar,’), Punt 2: strijd (vs. 6), Punt 3: genade (‘doch…Jeruzalem!)’/’gelijk…Sálomo.’)

Ds. J.B. Zippro - Johannes 1 : 35 - 40  

Thema: De eerste volgelingen van de Heere Jezus, Het Lam Gods Punt 1: Hoe Jezus trekt, Punt 2: Hoe Jezus nodigt, Punt 3: Waar Jezus woont

Ds. J.B. Zippro - Johannes 1 : 22  

Thema: Een indringende vraag bij de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal Punt 1: De aanleiding voor deze indringende vraag, Punt 2: Het antwoord op deze indringende vraag, Punt 3: De worsteling met deze indringende vraag

Ds. M. Karens - 1 Johannes 1 : 5 - 10  

Thema: God is een Licht Punt 1: Verkondiging en misleiding, Punt 2: Wandelen en reiniging, Punt 3: Belijden en vergeving

Ds. W. Visscher - Zondag 50 125 : 125  

Thema: De vierde bede Punt 1: De tekst van die bede, Punt 2: De betekenis van die bede, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 125. Welke is de vierde bede? Antwoord. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1 : 53  

Thema: Maria’s lofzang op de geloofsmaaltijd Punt 1: Genoeg gegeten, Punt 2: Niets gegeten

Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1 : 38b  

Thema: Overgave aan het Woord

Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1 : 15 - 17  

Thema: De komst van Johannes de Doper Punt 1: Zijn leven, Punt 2: Zijn werk, Punt 3: Zijn vrucht

Ds. P. van Ruitenburg - Openbaring 4 : 10  

Thema: Altijd bij de Heere zijn Punt 1: God zien, Punt 2: God aanbidden

Ds. L. Terlouw - Lukas 1 : 51  

Thema: Maria's adventslied Punt 1: Ziende Gods teken, Punt 2: Zingend van de Zaligmaker, Punt 3: Zegen van Gods kracht

Ds. J. IJsselstein - 2 Koningen 5 : 1 - 15  

Thema: De boodschap van redding door het water van de Jordaan. Punt 1: De man die de boodschap krijgt, Punt 2: Het meisje dat de boodschap brengt, Punt 3: De boodschap wordt aanvankelijk niet goed begrepen, Punt 4: De boodschap wordt toch gehoord

Ds. W. Visscher - Zondag 49 124 : 124  

Thema: De derde bede Punt 1: De tekst, Punt 2: De inhoud, Punt 3: Het doel, Bijbeltekst Omschrijving: Vraag 124. Welke is de derde bede? Antwoord. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren als de engelen in den hemel doen.

Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 1 : 30 - 32a  

Thema: De voorbereiding van Maria op de komst van Christus Punt 1: De begroeting door Gabriel , Punt 2: De belofte van de Messias

Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 1 : 66  

Thema: De wegbereider van Christus Punt 1: De mensen spreken over hem , Punt 2: De hand van de Heere is met hem

Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 1 : 67 - 70  

Thema: De lofzang van Zacharias Punt 1: Zacharias werd vervuld met de Geest, Punt 2: De Heere bezocht Zijn volk, Punt 3: Hij bracht de verlossing teweeg

Ds. J.W. Verweij - Johannes 1 : 17  

Thema: Twee personen Mozes en Christus in het huis Gods Punt 1: Het onderscheid tussen deze beide personen, Punt 2: Het onderscheid in hun bediening, Punt 3: Het onderscheid in de veroordeling (Mozes) of de verlossing (Christus)

0:00/0:00
Video player is in betaClose