Episódios

 • På ämnet hitta svensken. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Mobil/Artikel/7255 I släkten Philipson finner vi precis allt. Thule försäkringar, Norrköpings bank, Arvid Lindman, Ivar Kreuger etc. Sten Mauritz Philipsons dotter Eva gifte sig sedermera med Siegmund Warburg, som startade den bank som idag heter UBS och som alltså nu köpt upp Credit Suisse. Siegmund satt för övrigt med i Z organisationen under WW2. Ni vet den som Claude Dansey byggde upp och som öppnade portarna för Trotskys återresa till Ryssland via England i krigshärjade Europa inför ryska revolutionen 1917, samtidigt som en viss Max Warburg gjorde detsamma för Lenin via Tyskland och Sverige... #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Estão a faltar episódios?

  Clique aqui para atualizar o feed.

 • Europeiska bankaktier sjönk på onsdagen, med ansträngda Credit Suisse, som föll med så mycket som 30% till rekordlåga nivåer, på grund av förnyad oro hos investerarna över stress inom sektorn som utlöstes av Silicon Valley Banks plötsliga kollaps. Tillsynsmyndigheter och finanschefer runt om i världen har försökt dämpa rädsla för smittspridning efter att den tekniskt fokuserade långivaren SVB och en annan amerikansk bank misslyckades förra veckan, men oron kvarstår. Nedgången i Credit Suisse-aktier ledde till en nedgång på 7 % i det europeiska bankindexet, medan femåriga kreditswappar för den schweiziska flaggskeppsbanken slog ett nytt rekord, vilket underströk investerarnas oro. Europas bankindex har sett mer än 1200 miljarder svenska kronor gå upp i rök sedan 8 mars. "Marknaderna är vilda. Vi går från de amerikanska bankernas problem till de europeiska bankernas, först och främst Credit Suisse", säger Carlo Franchini, chef för institutionella kunder på Banca Ifigest i Milano. Vi undrar violblygt om de evigt växande obetalbara räntebelastade skulderna som utgör det allmänna betalningsmedlet kan ha något med saken att göra. Idag är det onsdagsmys! De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Så med avseende på konstgjorda norrsken, SVB och kopplingarna vidare till Sverige genom Alecta såsom SEB... Polarsken eller norrsken är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i jordens atmosfär. Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket gör att polarskenet huvudsakligen uppträder i ringformade områden runt jordens två magnetiska poler. Polarskenet antar olika färger och kan vara gulgrönt, grönt, blått, rött och rödviolett. Polarskenets färg bestäms av den höjd där elektroner kolliderar med atmosfären. Polarsken (latin: aurora) på norra halvklotet kallas "norrsken", förr även "nordsken", (latin: aurora borealis), medan polarsken på södra halvklotet kallas "sydsken" (latin: aurora australis). Det senare begreppet används dock sällan och norrsken används ofta som en synonym till polarsken i allmänhet. Enligt traditionen myntades begreppet "aurora borealis" 1619 av Galileo Galilei. De latinska begreppen är döpta efter morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin Aurora. Hon färdas i en två- eller fyrspänd vagn framför solen på dess himmelsbana. Aurora öppnar varje morgon österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Hon har en ansenlig barnaskara av bland annat vindar och stjärnor och är inblandad i ett antal kärlekshistorier med olika motparter. Nu blåser sannerligen förändringarnas vindar och ljuset det kommer som bekant från öst... #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Visst var det väl Uppsala domkyrka General George S. Patton ej ville besöka för att den påminde hnm om att han skulle dö? Så... Ärkebiskopen uppmanar kyrkan att rusta för krig. Uppsamlingsplatser för lik ska skapas och man ska kunna begrava en halv miljon människor. Förberedelselista är lång och rymmer allt från hur kyrksilvret ska gömmas till hur krematorierna ska hållas igång utan el. We Defeated The Wrong Enemy skall visst Patton också ha uttryckt! #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Nu kacklas det... #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ur Norrköpings Tidningar... "Funderar över hur den nye riksbankschefen för att stävja inflationsutvecklingen kan uttala att vi konsumenter skall ränna runt och leta upp de billigaste varorna i butikerna inom livsmedelsbranschen och förhandla oss till billigare priser. Eftersom jag i stor utsträckning tänker i bilder blir bilden i detta fall en pensionär som i butiken skall förhandla med ICA-handlaren eller föreståndaren i en Coop-butik om till exempel priset på gurka. På mitten av 50-talet upphörde Statens priskontrollnämnd att existera som hade varit prisövervakande sedan andra världskrigets slut. I dag har vi Konkurrensverket som ska övervaka marknadsstrukturer och stävja en oligopolmarknad som leder till konkurrensbegränsande samarbeten och därmed oskälig prisbildning. Inom livsmedelsbranschen har ICA-handlarna femtio procent av marknaden. Resten delas på Coop och Axfood, den senare äger Willys och Hemköp. Alltså tre eller fem operatörer som till 95 procent äger livsmedelsbranschen i Sverige. Den enda kedja, som dessutom kallar sig lågpris dito, är tyska Lidl. Det är inte konstigt att prisbildningen på livsmedel har skenat på en marknad där storföretagen i kör sjunger och skyller på Putin och därmed fick ett incitament för att gemensamt och i oligopolets form skapa både en skenande inflation och 'krympflation'...och därmed en prisnivå som troligen aldrig kommer att sänkas. Se motsvarigheten bland drivmedelsföretagen. Vad Sverige skulle behöva är en ny kraftfull priskontrollnämnd och att skrota Konkurrensverket som på det allra värsta misslyckats med sin uppgift. " Man skall ju aldrig låta en god kris gå till spillo heter det ju... Money Get away You get a good job with more pay and you're okay Money It's a gas Grab that cash with both hands and make a stash New car, caviar, four star, daydream Think I'll buy me a football team Money Get back I'm alright, Jack, keep your hands off of my stack Money It's a hit Don't give me that do goody good bullshit I'm in the high-fidelity first-class traveling set And I think I need a Lear jet Money It's a crime Share it fairly, but don't take a slice of my pie Money So they say Is the root of all evil today But if you ask for a rise It's no surprise that they're giving none away Away, away, away Away, away, away I was in the right Yes, absolutely in the right I certainly was in the right Yeah, I was definitely in the right, that geezer was cruisin' for a bruisin' Yeah! Why does anyone do anything? I don't know, I was really drunk at the time Just telling him it was in, he could get it in number two He was asking why it wasn't coming up on freight eleven And after, I was yelling and screaming and telling him why It wasn't coming up on freight eleven #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en situation då både inflationen och arbetslösheten är hög. Begreppet har bildats genom en sammanslagning av stagnation och inflation. Stagflation är när ökad inflation sammanfaller med försvagad tillväxt och ökad arbetslöshet, vilket skedde för första gången i världsekonomin under 1970-talet. Bakgrunden är att mängden dollar ökade då USA bedrev en expansiv politik som hade stor effekt på efterfrågan och med ökad egen skuldsättning. Kostnaderna för Vietnamkriget under 1970-talets första hälft sammanföll med ökade energipriser i ett läge då USA passerade sin topp i energiproduktionen och blev mera beroende av importen. Samtidigt mötte den amerikanska industrin allt hårdare konkurrens från Västeuropa och (framför allt) Japan. USA kunde dock finansiera sina underskott på ett enklare sätt än andra länder då den amerikanska dollarn hade kvar sin karaktär av internationell hårdvaluta även efter sammanbrottet av Bretton Woods valutasystem (då IMF:s 45 medlemsländers växelkurser knöts till den amerikanska dollarn 1945–71 och USA utlovade ett fast inlösenpris av dollarn i guld, vilket skulle förhindra att 1930-talets djupa ekonomiska kris skulle upprepas då medlemsländerna inte skulle kunna göra devalveringar av sin valuta för att öka sin konkurrenskraft på exportmarknaden). Underskotten finansierades med ett rikligare inflöde av dollar vilket bidrog till stagflationen. Detta fenomen ifrågasatte den keynesianska ortodoxi som utvecklats inom ekonomisk politik under efterkrigstiden, vilket sett expansiv finanspolitik som medel mot arbetslöshet medan inflation uppstod i lägen av överhettad arbetsmarknad. Nu präglades situationen istället av utbredd strukturarbetslöshet i många regioner, där övergången till ny tillväxt tog tid, medan potentiellt starka ekonomier ännu agerade restriktivt samtidigt som den reala kostnaden ökade kraftigt för en nyckelinsats som energi. För att lösa upp situationen krävdes nya grepp inriktade på mera omfattande omvandling. I en normal konjunkturcykel brukar inflationen öka under högkonjunktur, samtidigt som arbetslösheten är låg, och arbetslösheten öka under lågkonjunktur, då inflationen är låg. Många länder upplevde stagflation i efterdyningarna av oljeprischockerna under 1970-talet, vilket innebar en delvis annan situation än de konjunktursvängningar som förekommit under de föregående decennierna. Se vidare lågkonjunkturen under 1970-talet. Tillståndet är problematiskt inte bara på grund av att det förenar negativa sidor från hög- och lågkonjunktur, utan är dessutom svårt att åtgärda. Politiska åtgärder som dämpar inflationen medför ofta höjd arbetslöshet och vice versa. Det råder alltså en grundläggande motsättning mellan prisstabilisering och BNP-stabilisering. Stagflation kan uttryckas som höga finansiella tillgångspriser samtidigt med organisk ekonomisk deflation som skapar stagnation. Stagflation kan orsakas av ekonomiska områden som går i otakt, tillväxt i vissa och nedgång i andra. Ökade krav på kompetens inom till exempel teknik skapar brist på sådana personer och stigande löner för dessa, medan enklare yrken upplever konkurrens från låglöneländer. Om inflationen inte orsakats av högkonjunktur utan av regionala krig och politiska kriser såsom oljekrisen och Ukrainakriget som kan ge brist på vissa viktiga varor såsom energi, dämpas inflationen inte lätt med räntehöjningar då dessa i denna situation förvärrar stagnationen. #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • JA, Djävulen döljer sig i detaljerna.... Vad döljer sig egentligen i skuggorna i Transparency Internationals logo? Vart börjar den röda tråden på deras officiella hemsida? 180 länder, i vilket sammanhang har vi nu hört det förut? Gult och blått får väl anses vara den sista ledtråden... https://www.transparency.org/en Transparency International Sveriges nuvarande ordförande, Ulrik Åshuvud, blir organisationens första generalsekreterare. Redan den 1 mars kliver han in i den nya rollen. – Tillsammans med styrelsen och medarbetare hoppas jag kunna skapa långsiktiga förutsättningar för TI Sverige att vara en aktiv aktör i samhällsdebatten i dessa centrala frågor, säger Ulrik Åshuvud i ett pressmeddelande. TI Sverige är en oberoende ideell organisation som ingår i det globala nätverket Transparency International och arbetar med informationsverksamhet och opinionsbildning i syfte att sprida kunskap om korruptionen och de skadeverkningar som följer av denna. Mot bakgrund av att organisationens medverkan i samhällsdebatten och det breda antikorruptionsarbetet efterfrågats allt mer beslutades under förra året att man skulle utlysa en tjänst som generalsekreterare i uppgift att leda och utveckla verksamheten. Nu står det klart att organisationens nuvarande ordförande, Ulrik Åshuvud, är den som får tjänsten. ”Har nu de resurser som krävs” Enligt pressmeddelandet från TI Sverige har Åshuvud en bred bakgrund från både offentlig och privat sektor med fokus på inrikes och rättsliga frågor. – Vi är glada att Ulrik tackat ja till tjänsten som generalsekreterare – en förstärkning av TI Sverige! Vi kommer nu att ha de resurser som krävs för att få större genomslag på ännu fler områden i arbetet mot korruption. Och även för att förverkliga ambitionerna i TI Sveriges strategi till 2030, att effektivt och slagkraftigt främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande varhelst det behövs, säger Alf Persson som nu tar över som tf ordförande i pressmeddelandet. #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Undrar om det kan vara satt i system, kanske till och med så mycket att det sker med myndigheternas goda minne. För Storstalin, Vimal och Wallenberg har väl bolag ihop.... " Öppen sexhandel, organiserade knarkcentraler och vapengömmor på hotellrum. SVT kan nu avslöja att flera hotell i Stockholm låter brottslighet pågå i sina lokaler – och vägrar samarbeta med polis. – Det handlar om ekonomi, att man tjänar pengar på verksamheten som bedrivs där, säger Linda Törngren, chef för polisens människohandelssektion. SVT Nyheter Stockholm har genom en rad poliskällor och dokument från domstolar identifierat flera hotell som systematiskt använts för kriminella ändamål under lång tid. Gemensam nämnare är att hotellen ofta är obemannade – något som de kriminella utnyttjar. Så här skriver två misstänkta narkotikaförsäljare till varandra i en chatt när hotell ska bokas: Ett exempel som sticker ut är Hotell Sundbyberg, som har huserat i ett höghus i Hallonbergen i flera år. De som driver hotellet vägrar samarbeta med myndigheter trots att de är fullt medvetna om brottsligheten i deras lokaler, uppger flera poliser med insyn. 160 larm på två år Enligt en tingsrättsdom har polisen gjort över 160 utryckningar till Hotell Sundbyberg de senaste två åren. Det handlar bland annat om narkotikaförsäljning, sexhandel och bränder. Samtidigt ligger ett LSS-boende och ett trygghetsboende för äldre i samma hus. Boende där är rädda för brottsligheten som pågår i byggnaden. – Det är Sundbybergs High Chaparall, säger en äldre kvinna som vill vara anonym. Problematiken kring Hotell Sundbyberg har lett till en utdragen tvist med fastighetsägaren. I maj 2022 slog Högsta domstolen fast att hotellet måste lämna lokalerna. I skrivande stund går det dock fortfarande att boka rum på hotellet. Tänk att varken Hotellägare, Telekomägare eller Marknadsoperatörer kom på att det vore bra att kunna kontrollera en förinstallerad övervakningsutrustning.De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Allt videomaterial från stormningen av Kapitolium den 6:e Januari 2021 har släppts. Nu får vi se hur mycket trovärdighet de ägardirektivstyrda såsom underrättelsetjänstkollektivet har kvar att förfoga över inom kort. Hjulen På Bussen De Går... #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Adoptanten Ulf Kristersson satt tidigare som ordförande för den privata adoptionsaktören Adoptionscentrum och var en både högljudd och aktiv röst i adoptionsdebatten. Fokus låg på att underlätta för adoptioner, inte bara från andra länder utan även inom Sveriges gränser. Bland annat kom detta i uttryck i en debattartikel som motsatte sig den kritik som riktades mot att adoptionsorganisationer ägnar sig åt biståndsverksamhet, trots att det i en statlig utredning framkommit att det föreligger ökad risk för korruption. Vidare motsatte sig Adoptionscentrum via Ulf Kristersson förslaget om att adoptionsorganisationerna endast ska få ta betalt för vad en adoption faktiskt kostar: "Det är framför allt två förslag i utredningen som Adoptionscentrum vänder sig emot. Det ena förslaget handlar om att adoptionsföräldrar bara ska tillåtas betala för de faktiska kostnaderna. Det andra förslaget är att adoptionsorganisationerna inte ska få arbeta med biståndsprojekt i barnens hemländer. Ulf Kristersson skriver att Adoptionscentrum genom åren har stött över 80 utvecklingsprojekt i ett 20-tal länder. "Detta avfärdar utredningen som en risk för 'barnhandel'. Det är djupt okunnigt, det är cyniskt och det är kränkande", skriver Kristersson. Han menar att alla de stora ursprungsländerna för adoptionsbarn skulle försvinna om utredningens förslag sätts i verket. Det är Kina, Colombia, Sydafrika, Korea, Vietnam och Ryssland." https://www.svd.se/utredning-forsvarar-adoptioner Idag vet vi att korruption inom adoptionsverksamheten är utbredd och att länder som Kenya, Sri Lanka, Guatemala och Chile stängts för adoption på grund av detta. Vietnam stängde tillfälligt av samma skäl. Barn uppges ha tagits från sina mammor, mot deras vilja, och skickats till Sverige. Nu har flera fall med de chilenska adoptionerna tagits upp politiskt. Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, var själv ordförande för den organisation som genomförde de flesta av adoptionerna – när de avfärdade tidiga larm om oegentligheter. Men när Uppdrag granskning ställde frågor om hans eget ansvar vägrade Ulf Kristersson att svara. https://www.svt.se/.../ulf-kristersson-vagrar-svara-pa... #Carl Norberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Många fritt tänkande människor har nyligen noterat att det skett ett uppsving i de presstituerade mediernas propaganda som syftar till att utmåla fritt tänkande människor, beredskap och frihetskulturer som alltifrån, ”reaktionära”, ”extremistiska”, ”konspirationsteoretiska” till ren patologiskt betingad sinnessjukdom som bör tvångsmedicineras och eller övervakas noga. Tv-inslagen har därför också alltmer designats speciellt för att söka upp de värsta tänkbara representanterna för de människor som ställer sig ifrågasättande av samhället och parade med sociala tillkortakommanden i dagens samhälle så skapar detta intrycket av en färgsprakande karneval ren galenskap. Detta är mycket liknande den närmast banala taktik för opinionsbildning som används av de institutionella presstituerade medierna vid storskaliga protester. Då de i allmänhet helst intervjuar de minst vältaliga människorna och de personer som är de enklaste att förlöjliga, samt vidare att presentera och göra dessa personer till en momentan maskot för hela gruppen och den filosofi som gruppen uttrycks inneha. Alternativrörelsen har därför med uppsåt fyllts till bredden med sponsrad talanglöshet som med tiden bara visar sig sprida allsköns vansinne Målet är att ge nyttiga idioter identifikation i att de är de själva som är de ”normala” och att alla som kliver utanför gränserna för deras nyttiga normalitet är de som är ”onormala” och ett välkommet mål för kollektivets riktade förakt och aversion. En slags dold polarisering. Man kan ju fråga sig varför Sverige verkar vara det enda land där alternativrörelsen behöver en alternativrörelse. De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ericssonrapporten! När du ringer till 911, måste din telefonanslutning överföras till räddningstjänst - brand, polis, EMS etc. Företaget som kontrollerar den processen är Ikonektivt tidigare Telcordia Technologies Inc., ett helägt dotterbolag till den utländska svenska telekomjätten Ericsson. I februari 2022 läckte en intern utredning som genomfördes mellan 2011-2019 av Ericsson till journalister vid ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists). Den 27 februari 2022 publicerade ICIJ sin undersökning med titeln The Ericsson List. Ericsson-listan avslöjar att den svenska telekomjätten sökte tillstånd från terroristgruppen känd som Islamiska staten att arbeta i en ISIS-kontrollerad stad och betalade för att smuggla in utrustning till ISIS-områden på en rutt som kallas "Speedway". Ericsson gjorde tiotals miljoner dollar i misstänkta betalningar under nästan ett decennium för att upprätthålla sin verksamhet i Irak, finansiera slush-fonder, utlandsresor för försvarstjänstemän och utbetalningar genom mellanhänder till företagsledare och möjligen terrorister. Telekomjätten förlitade sig på politiskt anslutna fixare och okontrollerade underleverantörer, skenkontrakt, uppblåsta fakturor, förfalskade bokslut och betalningar till "konsulter" med oklara arbetsbeskrivningar som en del av sina affärsaffärer i Irak. Ericsson hade även ett korrupt beteende i Irak efter att man 2013 erkänt att man samarbetade med amerikanska myndigheter för att undersöka mutanklagelser någon annanstans. Den amerikanska undersökningen, som inte nämner Irak, resulterade i en mutuppgörelse på 1 miljard dollar 2019. Ericsson genomförde andra interna undersökningar av påstådda tjänstefel i Libanon, Spanien, Portugal och Egypten. Dessutom listar ett kalkylblad hemliga företagsundersökningar av möjliga mutor, penningtvätt och förskingring av anställda i Angola, Azerbajdzjan, Bahrain, Brasilien, Kina, Kroatien. Allt detta skall nu upp i ett kongressförhör med författaren bakom the Ericsson Report - Michael Khoury... Det ser lovande ut! #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Så var det då Disneydags... Vem satte dit den vita kaninen? "Who Framed Roger Rabbit" är en amerikansk mysteriefilm för fantasykomedi från 1988, regisserad av Robert Zemeckis och skriven av Jeffrey Price och Peter S. Seaman, baserad på Gary K. Wolfs roman från 1981 "Who Censured Roger Rabbit?" Walt Disney Pictures köpte filmrättigheterna till filmen1981. Price och Seaman skrev två utkast till manuset innan Disney tog in den verkställande producenten Steven Spielberg och hans produktionsbolag, Amblin Entertainment. Filmen släpptes genom Disneys Touchstone Pictures-banner den 22 juni 1988. Den fick hyllningar från kritiker, som berömde dess bilder, humor, författarskap och framträdanden, och kritiker och publik ansåg att den var "banbrytande". Den spelade in över 351 miljoner dollar över hela världen och blev den näst mest inkomstbringande filmen 1988. Den väckte ett förnyat intresse för den amerikanska animationens guldålder, som spetsade modern amerikansk animation och Disneys renässans. Disney har dock nått full "wokeness" under de senaste åren. Alla delar av programmeringen är offer för detta vansinne, med massor av subliminala meddelanden av sexuell karaktär alltså riktade mot barn. Ledningen för företaget är Latoya Raveneau som beskriver sig som “Biromantic Asexual” och är den som pekas ut som skyldig. Efter hennes anställning föll företaget ner i toaletten. Det en gång så stora företaget och producenten av klassiker är nu fienden till amerikanska föräldrar som vill skydda sina barn från liberalt "vaket" vansinne. Raveneua skryter om att lägga till "queerness" varhelst hon kan och det syns, samtidigt som man pushar kritisk rasteori till sina intet ont anande konsumenter, och konsekvenserna lär bli påtagliga... #CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Världens sämsta prognosmakare från hästens egna mun... – Vår ränteprognos är en prognos, och den har ibland kommit att missuppfattas. Man ska inte ta den som ett löfte, tvärtom är den extremt osäker. Men den kan bli högre, och den kan bli lägre. Erik Thedéen fortsätter: – Jag tycker att det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser. Man ska ha lite mer attityden som man har om meteorologers prognoser, vad det ska bli för väder i sommar. – De är osäkra, men vi måste ändå ha dem för att fatta någon form av beslut. Idag är det måndagsmys.... De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Ordet har samma betydelse som på svenska och är alltså bestämd form av ordet "krake", ett äldre namn på åttaarmade jättebläckfiskar. Namnet är ursprungligen ett noanamn för valfisk och är etymologiskt släkt med krake, bland annat namn för 'krokigt träd'. Den danske teologen Erik Pontoppidan den yngre beskrev den utförligt i Norges naturlige historie (1752–53) efter traditioner han upphämtat i norra Norge och i Bergen. Den lurar på havets botten där den föder rika stim av fiskar med sin avföring, men om den höjer sig mot ytan måste fiskare i närheten snabbt lämna platsen, särskilt som de riskerar att dras ned i djupet av den vattenvirvel som uppstår när kraken på nytt sänker sig. Den svenske författaren Jacob Wallenberg återger Pontoppidans beskrivning i sin reseskildring Min son på galejan (1781). Den engelske poeten Alfred Tennyson skrev 1830 dikten "The Kraken", där kraken ruvar på havsbotten i en evig drömlös sömn intill domens dag: Nedan åskan från det övre djupet; Långt långt nere i det avgrundsdjupa havet, Hans uråldriga, drömlösa, oinvaderade sömn Kraken sover: svagaste solljus flyr Om hans skuggsidor; ovanför honom sväller Enorma svampar av tusenårig tillväxt och höjd; Och långt bort i det sjuka ljuset, Från många underbara grottor och hemliga celler Onumrerad och enorm polypi Med jättearmar den slumrande gröna. Där har han legat i evigheter och kommer att ligga Han slog på enorma sjöormar i sömnen, Tills den senare elden skall värma djupet; Då en gång av människor och änglar att ses, I vrålande ska han resa sig och på ytan dö. Idag är det fredagsmys! De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • En indirekt strategi är en militär strategi som riktar in sig på fiendens svaga punkter och syftar till systemkollaps. Angriparen undviker fiendens huvudstyrka och sätter in sina styrkor mot fiendens svaga områden, vid behov på sekundära operationsområden. Överraskning och vilseledning är en viktig förutsättning för att den indirekta strategin skall lyckas. Tänk nu på hur indirekt strategi tillämpas inom ramen för 5:e generationens krigföring - informationskriget. Idag är det onsdagsmys! De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • "99 Luftballons" är en poplåt, skriven av Uwe Fahrenkrog-Petersen och Carlo Karges som en protestsång under det kalla krigets dagar. Den är mest känd genom insjungningen av Nena 1983. Bakgrund Låten uppstod under Kalla krigets sista fas på 1980-talet när Nato genom sitt s.k. dubbelbeslut stationerade nya atomrobotar i Västtyskland. På grund av denna upprustning ökade rädslan för ett kärnvapenkrig och därmed växte även fredsrörelsen. En dag i juni 1982 då Rolling Stones gav konsert i Västberlin var Carlo Karges, som spelade gitarr i Nenas band, där och tittade och såg hur en stor mängd ballonger släpptes ut. Då vinden drev ballongerna mot horisonten skiftade de färg och påminde alltmer om oidentifierade flygande föremål, och han tänkte på vad som skulle hända om de flög över till Östberlin. Texten beskriver en historia om hur luftballonger flyger mot horisonten och hur militären tror att det är missiler vilket leder till en militär konfrontation som slutar med ett kärnvapenkrig som ödelägger hela världen. Översatt text på engelska: You and I in a little toy shop Buy a bag of balloons with the money we've got Set them free at the break of dawn 'Til one by one, they were gone Back at base, sparks in the software Flash the message "Something's out there" Floating in the summer sky 99 red balloons go by 99 red balloons Floating in the summer sky Panic bells, it's red alert There's something here from somewhere else The war machine springs to life Opens up one eager eye Focusing it on the sky The 99 red balloons go by 99 Decision Street 99 ministers meet To worry, worry, super scurry Call the troops out in a hurry This is what we've waited for This is it boys, this is war The President is on the line As 99 red balloons go by 99 knights of the air Ride super high-tech jet fighters Everyone's a superhero Everyone's a Captain Kirk With orders to identify To clarify and classify Scrambling the summer sky 99 red balloons go by As 99 red balloons go by 99 dreams I have had In every one, a red balloon It's all over, and I'm standing pretty In this dust that was a city If I could find a souvenir Just to prove the world was here And here is a red balloon I think of you, and let it go Om nu ngn missat vad optiken går ut på... #CarlNorberg #ConnyGrewe #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

 • Om mediernas makt på Ture Sventon tema, med avseende på en Vädjan från Falkenbergs konditorier: ”Stoppa semmeltesten”. Nu har bagare i Falkenberg fått nog av lokalpressens årliga semmeltest och uppmanar i ett brev till Hallands Nyheter att testen läggs ner. Hur ett bageris semlor betygsätts får alldeles för stora konsekvenser på försäljningen menar de. – Vi hoppas att tidningen ska förstå allvaret med ett test som kanske görs lite på skoj, säger konditorn Helene Stålbom. Ett dåligt betyg i ett semmeltest kan ha förödande ekonomiska konsekvenser för ett bageri eller konditori. Passande i tiden får vi nog tillstå... Adolf Fredrik, som regerade 1751–1771, brukar anses som en av Sveriges minst kraftfulla monarker genom tiderna. Han är främst känd för tre saker. Den första är en stämpel med en avgjutning av Adolf Fredriks namnteckning. Denna stämpel, som inte sällan får symbolisera kungens svaga maktställning, användes tidvis av företrädare för riksdagen för att signera olika beslut i kungens namn. Sedan det karolinska enväldet gått i graven i samband med Karl XII:s död 1718 var kungahusets makt nämligen starkt begränsad, och det var istället riksdagen som styrde och ställde. Den andra företeelsen som ofta nämns i samband med Adolf Fredrik är svarvning. På Livrustkammaren i Stockholm respektive Kina slott i Drottningholm finns två svarvstolar som anses ha tillhört kungen. Det sägs ofta att ett av Adolf Fredriks största intressen var just svarvning, en hobby som var allmänt populär i finare kretsar vid mitten av 1700-talet. Det finns dock forskare som menar att Adolf Fredrik inte alls var så förtjust i att svarva som det påstås utan att det istället var hans maka, drottning Lovisa Ulrika, som ägnade sig åt denna hobby. De efterlämnade svarvstolarna skulle alltså i första hand ha använts av henne och inte av kungen. Den tredje saken som brukar förknippas med Adolf Fredrik är också den företeelse som de flesta nutida svenskar kopplar ihop med honom: semlor. Nästan alla ”vet” att kungen avled efter att ha förätit sig på semlor, eller hetvägg som de kallades på 1700-talet. Den berömda måltiden intogs på fettisdagen den 12 februari 1771. Kungen var då drygt 60 år och hade känt sig krasslig en tid. Han var alltså redan vid dålig hälsa när han satte sig till bords den ödesdigra kvällen. Menyn bestod av surkål, kött med rovor, hummer, kaviar, böckling och champagne – med andra ord en ansenlig mängd mat och dryck. Eftersom det var fettisdagen avslutades måltiden med hetvägg och varm mjölk, allt enligt den kommuniké som senare skickades ut av hovet. Efter middagen klagade kungen på att han kände sig yr och illamående. Han föll därefter ihop och avled. Klockan var då omkring 20.15. Dödsorsaken var troligen slaganfall. Det är möjligt att den rikliga måltiden bidrog till detta, men att det skulle ha varit just semlorna som tog livet av kungen finns det inga bevis för. På den tiden var för övrigt semlorna inte lika mättande som i dag, eftersom de varken innehöll mandelmassa eller vispgrädde. Hur myten om ”mördarsemlorna” har uppstått är inte helt klarlagt, men antagligen har greven och skalden Johan Gabriel Oxenstierna ett finger med i spelet. Han skrev i alla fall efteråt att fettisdagen borde förbjudas och ”hetvägg drivas i landsflykt ur Sverige, sedan den begått ett kungamord”. Varifrån han hade fått den långsökta idén att det var just semlornas fel att kungen dött kan man ju fundera på... De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss: SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se HEMSIDA: https://defria.se FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se