Jonas Gardell

 • LSS - frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter

  · 00:29:52 · Kaliber

  På 90-talet fick personer med funktionsnedsättning makten över sina egna liv och möjligheten att leva som alla andra. Men idag bollas människor mellan myndigheterna och toalettbesök räknas i hundradels timmar. Kaliber om hur funktionshindrade har blivit Svarte Petter och om frihetsreformen som kom av sig. – Välkommen till STIL, här håller vi till. Här är matsalen, och här finns te och kaffe, säger Jonas Franksson, som visar runt på STIL där han jobbar. Det är en ideell förening för personer med funktionsnedsättning. Jonas har själv en CP-skada och är rullstolsburen. – Vi var ju en med och drev igenom hela assistanslagen, så det känns lite ärofyllt att jobba här. På 80-talet var STIL en av flera som kämpade för att personer med funktionsnedsättning skulle få makt och frihet att leva sitt liv på sitt eget sätt. Fortfarande bodde många på stora institutioner även om det blivit vanligare att kunna få hjälp i egen lägenhet, en klar förbättring från 60- och 70-talen då unga människor fortfarande kunde placeras på ålderdomshem direkt efter gymnasiet. Men bland funktionshindrade fanns drömmen om något mer: ett liv precis som alla andras. Att kunna jobba, bilda familj, ha en fritid. Så 1993 klubbade riksdagen igenom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ger rätt till en rad olika insatser alltifrån särskilt boende och ledsagare till personliga assistans, som Jonas fick. – Och det var ju en total revolution! Och den revolutionen var det skulle jag säga att jag kunde börja leva ett liv som alla andra, som mina jämnåriga kamrater. Plötsligt hade jag fått livet på nåt sätt. LSS gäller personer med svåra och varaktiga funktionshinder som kan vara psykiska eller fysiska: exempelvis utvecklingsstörning eller hjärnskada. Det kan också handa om svåra sjukdomar som leder till stora svårigheter i det dagliga livet. Jonas CP-skada gör honom rullstolsburen och han har begränsad styrka i armarna och svårt med finmotoriken i fingrarna och han behöver hjälp över hela dagen. Den nya lagen fick stor betydelse för honom. – Detta att jag kunde styra över mitt eget liv, kunna gå ut när jag ville, kunna vara ute på kvällar och nätter leva livet på det sättet, men också vad det gällde engagemang. Att jag kunde blir ordförande i en organisation, och börja studera på högskola och universitet, säger han. De som har rätt till personlig assistans är de som har allra störst behov av hjälp, och som behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov, som exempelvis äta, klä sig eller gå på toaletten. För dem som har grundläggande behov över 20 timmar i veckan betalar försäkringskassan, alltså staten, för de dem som har grundläggande behov under 20 timmar betalar kommunen. 2014 var det drygt 16 000 personer som fick hjälp med assistans av försäkringskassan, och därtill kommer dem som får hjälp av kommunerna. Lagen ger de funktionshindrade stort inflytande över vilken hjälp de ska få och hur den ska vara utformad. – Så jag tog ju för mig av hela smörgåsbordet där så att säga. Och ett liv som varit fullt av begränsningar var plötsligt ett fullvärdigt liv. Och det var ju friheten som var den stora skillnaden och att jag själv hade makten över mitt eget liv, berättar Jonas. Kaliber idag handlar om vad som hände med lagen som skulle ge personer med funktionsnedsättning makt över det egna livet och friheten att leva sitt liv på sitt eget sätt. Jonas tar sig genom korridorena på Stil med hjälp av sin personlige assistent Thomas Wijkmark. På väggarna finns bilder från olika manifestationer som föreningen har deltagit i. Han ska snart hämta yngsta dottern Maj på dagis, men på vägen ska han stanna för att handla till middagen. – Så ska vi ha morötter och ris, säger Jonas till Thomas i affären. Den som behöver av hjälp med grundläggande behov som att äta eller gå på toaletten och alltså har rätt till personlig assistans har sedan också rätt till övriga behov, det vill säga hjälp med allt annat som ingår i ett vanligt liv, till exempel att handla, förflytta sig, jobba och hämta på dagis. Jonas bedömdes ha grundläggande behov som översteg 20 timmar i veckan och fick alltså hjälp av försäkringskassan. Sammantaget fick han 12 timmars assistanstid om dagen, när man räknade samman grundläggande och övriga behov. – Det var väl då jag kunde bestämma mig för att skaffa barn till exempel, bilda familj så där långsiktigt, när man inte bara tar ansvar för sig själv utan även för andra, sina egna barn. Och det skulle jag nog inte ha gjort om jag inte hade känt mig så säker på mitt liv. Och så då lagom till att min dotter var två-tre år så började det här komma med nedskärningarna, säger Jonas Franksson. Under många år ökade antalet personer som fick personlig assistans från försäkringskassan, bland annat därför att lagen ändrades så att de som gick i pension fick behålla sin assistans. Men i slutet på 00-talet hände något. Ökningen planade ut och allt fler som sökte fick avslag, samtidigt ökade antalet som blev av med den hjälp de tidigare haft efter att försäkringskassan gjort en omprövning av deras beslut, något som lagen säger ska göras vartannat år. Sedan 2010 mister i genomsnitt 300 personer varje år sin assistans från försäkringskassan, tidigare var det bara omkring 50 personer. Och det kan bara till en mindre del kan förklaras med att antalet personer med assistans är fler totalt. 2013 blev Jonas tillsammans med 297 andra av med den hjälp de tidigare fått från försäkringskassan. – För jag låg ju väldigt nära den här 20-timmars gränsen då, 20 timmars grundläggande behov, den tid man använder i badrummet som avgör om man ska få försäkringskassan eller kommunen, säger Jonas. De striktare bedömningarna beror bland annat på en dom som kom 2009 där högsta instans som på den tiden var regeringsrätten tolkade vad som ska räknas till grundläggande behov. Domen gällde en person som kunde äta själv, men behövde hjälp med att laga och duka fram maten och i bland också skära den på tallriken. Domstolen ansåg då att grundläggande behov handlar om den del av hjälpen som är privat eller känslig för den personliga integriteten, och kom därför fram till att mannens behov av hjälp med maten inte skulle räknas som ett grundläggande behov. Försäkringskassan har skrivit en vägledning till sina handläggare om hur de anser att lagen ska tillämpas. I den vägledningen tolkar de också domen från 2009. Försäkringskassan drar flera slutsatser, bland annat: Att föra maten till munnen är ett grundläggande behov, att laga mat, duka fram eller hälla upp dryck i glaset är det inte. Att gå på toaletten, tvätta sig, raka sig eller sminka sig är grundläggande behov. Men att ta sig till toaletten behöver inte vara ett grundläggande behov. Att ta på sig underkläder, byxor eller tröja är ett grundläggande behov, men inte att ta på sig ytterkläder eller skor. – Det absurda är ju att min möjlighet att jobba med det jag vill, min möjlighet att vara en bra förälder till mina barn bestäms av min tid i badrummet, menar Jonas. Och det är alltså de grundläggande behoven som avgör om en personen ska få rätt till personlig assistans och om det är försäkringskassan eller kommunen som ska betala. Moment för moment prövas av försäkringskassan och räknas om till hundradels timmar. – Det är ju väldigt integritetskänkande frågor, det är på detaljnivå och handlar om toalettbesök och annat. – Men vad är det för frågor då? – Det handlar om vad man behöver för hjälp och hur många gånger och hur lång tid det tar. Tiden är ju det väsentliga för försäkringskassan. Vi ska återvända till Jonas men för att få veta mer om hur LSS-lagen har fungerat i praktiken åker jag till högskolan i Kristianstad. I ett pampigt stenhus i det gamla regementet finns Lennart Erlandsson som forskar om LSS. Han är kritisk till minuträknandet och menar att bedömning av hjälpbehovet måste göras på ett annat sätt. – Det är social kunskap, om individuella förhållanden som är på en helt annan nivå. Och då fungerar det dåligt att räkna på hundra dels timmar vad det tar att gå på toaletten, eller inta måltider, eller förflytta sig, kommunicera med andra. Det kan ju var och en förstå att så fungerar inte ens vardag, säger Lennart Erlandsson. Han vill att myndigheterna ska fatta beslut utifrån konsekvenserna för den enskilde, alltså att man utgår från vilken hjälp personen behöver för att syftet med lagen ska uppfyllas. Enligt honom gör försäkringskassan idag en allt för snäv och begränsad tolkning av lagen, en tolkning om inte ger plats för de individuella hänsyn som lagen faktiskt ger utrymme till menar han. – När man använder de här vägledningsdokumenten så styr de alldeles för hårt. Och det innebär att den enskilde individens behov kommer i skymundan jämfört med hur det borde vara, säger Lennart Erlandsson. För det finns ett handlingsutrymme enligt lagen, det problematiska är hur försäkringskassan använder sig av det, menar Lennart Erlandsson och pekar på försäkringskassans vägleding för handläggare som i detalj redogör för hur en bedömning ska gå till. – Men det ska ju inte var så att de interna dokumenten styr i en riktning mot gällande lagstiftning och lagens målsättning som står i lagens förarbeten. Då blir det problematiskt! – Och det är så det är idag? – Ja, när man gör de här generaliserande uttalandena, så blir det inte handlingsutrymme som innefattar beslut enligt lagens målsättning, säger Lennart Erlandsson, som alltså är kritisk till minuträknandet och försäkringskassan snäva tolkningar av lagen. Till en del beror det på de domar som kommit framför allt regeringsrättsdomen från 2009. Och det är vad försäkringskassan har att rätta sig efter. Det säger Monica Svanholm som är enhetschef på försäkringskassan. – Och vi såg att det kommer att få till följd att det blir en mer strikt bedömning vad det gäller de grundläggande behoven. Och det är ju det som hänt, flera har blivit av med timmar, till följd av den här skärpta praxisen, säger Monica Svanholm. Och hon menar att det är viktigt att man räknar noggrant på tiden, något som gjordes redan före den avgörande domen 2009. – Det har vi gjort tidigare också. Det handlar om att man måste vara väldigt noga, hur ser din måltidsituation ut, hur ser din hygiensituation ut, vad är det du behöver hjälp med. Man kommer ibland ner i minuter, men ofta är det större tidssjok det handlar om, fortsätter hon. Men hur tänker då försäkringskassan om de som förlorar sin assistans, efter försäkringskassans omprövning? – Man har ju det här för att kunna leva sitt liv. Man ska inte behöva vara orolig för att försäkringskassan ska göra en omprövning. Så vi har jobbat under hösten för att hitta ett nytt sätt att jobba med att följa upp i stället och fokusera på vad som förändras. Vi pratar inte om omprövning. – Men är det nån skillnad då? – Ja, just den här oron vill vi försöka minska för att egentligen vad vi kallar det för spelar ingen roll för oron men många har läst i tidningen att man blir av med timmar och få följer att man inte kan klara sig. Då har det ju att göra med den här praxisen som vi försöker att förklara. – Men som enskild finns det väl anledning att känna oro för förändrad praxis? – Men vi vill i varje fall försöka få det här så smidigt av ren omtanke, ibland tror vi att man oroar sig mer än nödvändigt. Det är ju bara de grundläggande behoven som är så här strikta. Men det är just de grundläggande behoven som avgör om en person överhuvudtaget har rätt till hjälpinsatsen personliga assistans och för att få hjälp i vardagen, och storleken de grundläggande behoven avgör om personen hamnar hos försäkringskassan eller kommunen. Vi återvänder till Jonas Franksson som hämtar dottern Maj på dagis på väg hem från jobbet. Hon är i full färd med att vika pappersfigurer när Jonas kommer in genom grinden. Hon ger honom en stor kram. – Oj, vad tung du har blivit… – Har det gått bra? Att Jonas miste sin assistans från försäkringskassan berodde på de hårdare bedömningar av grundläggande behov. Och så är det för de allra flesta. Inspektionen för socialförsäkringen har gjort en genomgång om orsakerna till den indragna assistansen. 2013 var det bara 8 procent som fått förändrade levnadsvillkor till exempel bättre hälsa, och 1 procent där indragingen berodde på fusk eller felaktigheter. För övriga handlade det alltså om en hårdare bedömning. Och Jonas var väldigt orolig inför sin omprövning: – Det handlade ju om mitt liv liksom, om mina möjligheter att fortsätta jobba. Min möjlighet att kunna fortsätta vara en bra förälder till mina barn. Att kunna leva mitt liv. Den som inte nöjd med ett beslut från försäkringskassan kan vända sig till förvaltningsrätten. Det gjorde Jonas. Men skillnaderna är stora mellan olika förvaltningsrätter hur lätt det är att få rätt. Medan förvaltningsrätterna i Falun och Härnösand ger den enskilde rätt i över 40 procent av alla fall, är det bara 19 procent som får rätt i Stockholm. Det här visar siffror från domstolsverket. Och Jonas tillhörde dem som förvaltningsrätten sa nej till: – Det hade varit avslag i förvaltningsrätten, en väldigt kortfattad dom där jag inte tyckte att de alls hade tagit hänsyn till mina synpunkter. Jag väntar på prövningstillstånd nu, berättar han. Ja, det finns ytterligare en möjlighet, nämligen kammarrätten. Men kammarrätten tar inte upp alla fall utan bara dem där de bedömer att de kan komma till en annan slutsats än förvaltningsrätten eller om frågan är principiellt intressant. För att få veta om det ser likadant ut i kammarrätterna med skillnader mellan olika delar av landet går jag igenom 500 kammarrättsdomar från 2012, 2013 och 2014. Det visar det sig att i hälften av fallen har funktionshindrade fått rätt mot försäkringskassan. Och även vad det gäller kammarätterna finns regionala skillnader. Kammarrätten i Jönköping ligger lägst, bara 37 procent av de funktionshindrade som överklagar får rätt. Medan i Göteborg är det 59 procent. Möjligheten att få rätt mot försäkringskassan i domstol kan alltså bero på var man bor i landet. Inspektionen för socialförsäkringen har i en rapport tittat på socialförsäkringsmål i förvaltningsrätterna. De geografiska skillnaderna är stora i den här typen av mål, säger Emma Rönström som varit projektledare. I rapporten har man specialstuderat tre olika typer av socialförsäkringsmål: sjukpenning, sjukersättning och arbeteskadeersättning och dragit slutsatsen att olika domstolar har olika sätt att se på frågorna. Och enligt Emma Rönström gäller det troligen också assistansersättningen. - Vår övergripande slutsats är att det är hänförligt till domstolarna, att man har olika synsätt och gör olika bedömningar på olika förvaltningsrätter och det innebär ju att det har betydelse var man bor i landet och vid vilken förvaltningsrätt att få sitt ärende prövat eftersom det är olika stor sannolikhet att får rätt. - Men är det rättsäkert? - Det är en fråga som vi diskuterar i rapportern och vi framhåller vikten av att domstolarna har tillräckliga resurser för att utreda och skriva bra domar och så vidare. Gudrun Antemar är lagman för förvaltningsdomstolen i Stockholm. Hon säger att förvaltningsdomstolarna har tagit upp en diskussion med anledning av den här rapporten som visar på skillnader. Men gör inte det här att man kan ifrågasätta rättssäkerheten? - Jo, jag förstår att man kan göra det och som enskild skulle jag blir oroad. Det är därför det är så viktigt att vi har tagit till oss den här rapporten och vi diskutera den mellan domstolarna vilket jag tycker är viktigt, säger hon. Lägenheten där Jonas bor med fru och de två döttrarna har högt till tak och i vardagsrummet står ett piano. Thomas Wijkmark hjälper Jonas från rullstolen till en fåtölj i köket, sedan skär han morötterna i stavar och ställer fram i en skål på bordet. När Jonas förlorade sin rätt till assistans från försäkringskassan fick han vända sig till kommunen, som gjorde en ny utredning. En utredning som visade sig gå till på ett annorlunda sätt jämfört med försäkringskassans. En arbetsterapeut skulle göra en så kallad ADL-utredning, vilket innebär att ett intyg om det dagliga livsföringen ska skrivas. Och för att göra det ville hon vara med när han duschade. – Ska det verkligen vara nödvändigt sa jag, hon att för mig är det inte nödvändigt men kommunerna brukar vilja ha det på det här sättet. Så jag hörde av mig till min handläggare och sa att ska det verkligen vara nödvändigt att jag ska duscha inför en främmande person. Vi måste väl kunna prata om det här, jag måste väl kunna visa med kläderna på. Då sa hon att du är fri att göra så absolut, men då kommer inte det här ADL-intyget att väga lika tungt. Jag är inte säker på att du kommer att få de timmarna du behöver. Och då hade jag ju inget val, berättar Jonas och han tycker att en person som behöver hjälp över hela dagen borde få det av staten, alltså försäkringskassan utan att myndigheterna kartlägger de intima situationerna. Både försäkringskassans närgångna frågor och kommunernas ADL-intyg går över gränsen för vad som är okej, menar han. Efter kommunens utredning började nu ett bollande mellan myndigheterna för Jonas. Kommunen kom nämligen fram till att Jonas grundläggande behov faktiskt var över 20 timmar i veckan och försäkringskassan trots allt var den som skulle betala. Det gjorde att Jonas fick göra ytterligare en utredning hos försäkringskassan som inte ville fatta något nytt beslut, eftersom Jonas hade överklagat till domstol. Så Jonas fick återvända till kommunen. Och nu beviljade kommunen personlig assistans, men inte tolv timmar om dagen som han hade haft hos försäkringskassan utan nio och en halv timme om dagen. – Jag räknade snabbt ut i huvudet att det kommer att funka, fortsätta arbeta på något sätt men jag kommer inte att ha någon fritid längre. Men jag kommer att kunna vara en bra förälder till mina barn, och det kändes som det allra viktigaste att de inte skulle hamna i skiten för det här. Den minskade assistanstiden gör att Jonas väljer att ha väldigt få timmars assistans vissa dagar för att få andra dagar att fungera med jobb, dagishämtning och annat. Han har varit tvungen att gå ner i arbetstid och de assistansfria dagarna sitter han i lägenheten utan möjlighet att ta sig ut. Kaliber handlar idag om LSS-lagen - den lag som kom till för funktionshindrade skulle kunna leva ett liv som alla andra. Men under senare år har allt fler förlorat den hjälp de har haft och bollas mellan försäkringskassan och kommunen.                                                                                För Jonas kom alltså kommunen och försäkringskassan fram till två olika bedömningar av hur mycket hjälp han behövde. Och så är det också för flera andra. För att förstå hur det kan vara en så stor skillnad ringer jag upp Birgitta Morin som är enhetschef på beställarenheten funktionsnedsättning i Hägersten-Liljeholmens statsdelsförvaltning, dit Jonas hör. Hon kan inte kommentera det enskilda fallet, men säger så här om det olika bedömningarna: – Det är en oerhört komplicerad lagstiftning att jobba eftersom efter som den är oerhört bred och ger kommun och försäkringskassa möjlighet att fatta nästan vilka beslut som helst. Under de sista åren har det kommit ett antal domar och det är ju dem vi läser på och försöker följa rättspraxis. Och jag kan tänka mig att det kan se olika ut i olika kommuner och statsdelar hur mycket man följer de här domarna och vad det är för handläggare, säger Birgitta Morin. En annan förklaring kan vara, säger hon, att försäkringskassan är väldigt petig med att räkna på grundläggande behov som att äta eller gå på toaletten medan man för övriga behov räknar mer schablonmässigt. Kommunen däremot räknar lika noggrant på all tid som den funktionshindrade behöver hjälp med. Enligt Birgitta Morin gör kommunen noggranna utredningar och vill intyg från arbetsterapeut om den dagliga livsföringen. Men att arbetsterapeuter vill vara med när någon duschar är inget hon känner igen säger hon. – Jag tycker det låter så konstigt att man ska vara med och se när någon duschar, att klä av sig naken och så, jag känner inte igen det från det jag har sett, att arbetsterapeuter arbetar så, det kanske är mer så att man tittar hur ser det ut i badrummet och man kanske visar svårigheterna, men inte så intimt att någon har suttit och varit med och tittat när man duschat. Jag känner inte riktigt igen den beskrivningen från arbetsterapeuter att man arbetar så. – Det är inget krav från kommunen? – Nej! Det känner jag inte igen. Däremot vet jag att arbetsterapeuter kan fråga kan jag vara med vid morgonrutinerna, och att man kan titta in i badrummet. Men det handlar ju inte om att dra ner byxorna och sitta på toalett utan man kanske visar med kläderna på, säger Birgitta Morin. Hon säger också att försäkringskassans hårdare bedömningar, som gör att många funktionshindrade behöver få hjälp från kommunen där de bor, ställer till stora svårigheter för kommunerna, som plötsligt kan få ökade kostnader för miljoner kronor. – Det är ju en kostsam insats helt klart. – Men försöker man hålla ner den kostnaden? – Det ska ju vara rimligt, det är ju utifrån den enskildes behov, det klart att vi är försiktiga med att fatta alltför generösa beslut, vi fattar ju utifrån den enskildes behov. Sen kan vi ju aldrig neka insatser till någon som är i behov av insatser, avslutar hon. Jonas fick alltså fortsatt personlig assistans av kommunen, även om det blev färre timmar, när han miste sin assistansersättning från försäkringskassan. Men hur går det då för andra som mister sin hjälp från försäkringskassan? Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har tittat på frågan och kommit fram till att många som blir av med sin assistans från försäkringskassan inte beviljas personlig assistans av kommunen, utan får annan hjälp i stället. Det kan handla om hemtjänst eller att de får flytta till ett boende. ISF konstaterar att den som mister assistansersättningen sannolikt också mister en stor del av sin frihet och sitt självbestämmande. Och 20 procent blir helt utan hjälp, enligt ISF. Det kan visserligen handla om personer som fått bättre hälsa eller tvärtom blivit sjukare och hamnat på sjukhus. Men bland dem kan också finnas personer som inte får någon hjälp trots att de fortfarande har ett stort hjälpbehov, konstaterar ISF. För flera funktionshindrade har alltså de striktare bedömningarna från försäkringskassan lett att de fått mindre hjälp eller blivit helt utan hjälp. Och många har förlorat en del av sin möjlighet att själva styra över sina liv, något som var syftet med lagen när den kom på 90-talet. – Det var också en konstig sak, jag fick mitt liv plötsligt så väldigt begränsat och ändå kände jag en lättnad för att det inte var värre än vad det var, berättar Jonas. Kaliber har skickat en enkät till samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar. 59 procent har svarat. Tre fjärdedelar av kommunerna har svarat ja på frågan om de har fått gå in med ny hjälp eller ökad hjälp till personer med funktionshinder efter att försäkringskassan blivit hårdare i sina bedömningar. Och cirka 40 kommuner säger att de har behövt spara in på annan verksamhet för att klara de ökade kostnaderna. – Ja, det här är ju bekymmersamt för det drabbar ju inte bara de här personerna med funktionsnedsättningar utan det kan ju drabba även andra personer, för det är ju så i en kommun att man har ju oftast en budget för en socialnämnd. Och det innebär ju att det kan vara barn i behov av särskilt stöd som drabbas eller äldre personer, eller alla de verksamheter som ligger inom socialnämndens budget, säger Annika Wallenskog är bitrände chefsekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting. I Kalibers enkät tar kommunerna upp exempel på vad de dragit ner på för att klara de ökade kostnaderna för LSS-lagstiftningen. Det kan handla om neddragning av personal, att man dragit ner på alla verksamhet som inte är tvingande enligt lagen eller att man göra striktare bedömningar överlag. Flera nämner också just äldreomsorgen – så här skriver några kommuner: ”Äldreomsorgen är störst hos oss så den får spara för att klara utökningarna” ”Socialtjänsten har fått lämna över medel till LSS för att täcka kostnaderna” ”Vi har sparat på övrig LSS-verksamhet samt äldreomsorg” ”Neddragning av personal, dvs lägre grundbemanning” Och enligt SKL är det stora kostnader det handlar om. Enligt en beräkning dom har gjort har försäkringskassan, alltså staten, skjutit över kostnader för miljard kronor per år på kommunerna. Annika Wallenskog menar det kan bli så, just därför att det är två myndigheter som ansvarar för samma sak. – Så fort man har ett delat huvudmannaskap, så blir det ju så att en part kan förändra sitt sätt att göra bedömningar och då går det över ett ansvar på den andra parten. Det blir ju väldigt rörigt. SKL har hela tiden drivit fråga att staten borde ta hela kostnaden för personlig assistans. Men enligt Annika Wallenskog har kommunerna nu börjar fundera på att själva ta över ansvaret, för att slippa att dela ansvaret med staten: – Vi har drivit frågan väldigt tydligt att det ska vara ett statligt huvudmannaskap tidigare, men nu börjar vi väl luta åt att det kanske inte har så stor betydelse. Det viktiga är att det är en part som har huvudmannaskapet. Vad som helst är bättre än det här delade, menar Annika Wallenskog. Men vad säger då Jonas Franksson om det delade ansvaret mellan stat och kommun - och Annika Wallenskogs förslag att kommunen ska ta över. – Det delade huvudmannaskapet ställer ju till stora problem. Alltså personlig assistans handlar ju i grund och botten om mänskliga rättigheter. Möjligheten att leva det liv du vill leva är en del av de mänskliga rättigheter, och det måste staten stå som garant för. Kommunerna klarar inte att vara garant för de mänskliga rättigheterna. Kaliber idag har handlat om 90-talets stora jämlikhetsreform som skulle ge personer med funktionsnedsättning makt över det egna livet, men där människor idag bollas mellan myndigheterna i ett Svarte Petter-spel i takt med att bedömningarna har blivit allt hårdare. Och där möjligheter att få rätt skiljer mellan olika delar av landet. Reporter: Lena Pettersson Producent: Annika H Eriksson Kontakt: kaliber@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell 1992

  · Sommar & Vinter i P1

  Författaren, artisten och dramatikern Jonas Gardell beskriver sig själv som inställsam och vill bara att alla ska vara nöjda, i alla fall i Sommar i P1. - En man hotade att livet av sig, det tyckte hustrun var en god idé och gav honom en "gör-det-själv-låda. Så inleder Jonas Gardell sitt Sommarprat från 1992 Om Jonas Gardell Växte upp inom Baptistkyrkan och tron var tidigt en viktig del av livet. Utkom med sin första roman Passionsspelet, 1985. Boken handlar om Gardells homosexualitet, om att få vara den man är, och att kunna bli accepterad av andra och sig själv. Jonas Gardell har mottagit flera priser, bland annat en Guldbagge för manus till Pensionat Oskar, det svenska TV-priset Kristallen för serien De halvt dolda, Prix Futura för romanen En komikers uppväxt, Frödingstipendiet, Stora Svenska Talarpriset samt Tage Danielsson-priset 1996. Utnämndes 2007 till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Jonas Gardell har varit Sommarvärd 1990, 1991 och 1992, och Vintervärd 1991 och 2008.

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell - Vinter 1991

  · Sommar & Vinter i P1

  Världen är densamma även efter tolvslaget på nyåret. Det säger författaren, komikern och artisten Jonas Gardell som i sitt Vinterprogram från 1991 pratar om högervindarna i Sverige och spekulerar kring vad det är vi egentligen firar när klockan slår tolv på nyårsafton. - Våra dagar på jorden är räknade. Låt oss ikväll fira att ett färre antal dagar av de återstår, så börjar Jonas Gardell sitt program. Om Jonas Gardell Växte upp inom Baptistkyrkan och tron var tidigt en viktig del av livet. Utkom med sin första roman Passionsspelet, 1985. Boken handlar om Gardells homosexualitet, om att få vara den man är, och att kunna bli accepterad av andra och sig själv. Jonas Gardell har mottagit flera priser, bland annat en Guldbagge för manus till Pensionat Oskar, det svenska TV-priset Kristallen för serien De halvt dolda, Prix Futura för romanen En komikers uppväxt, Frödingstipendiet, Stora Svenska Talarpriset samt Tage Danielsson-priset 1996. Utnämndes 2007 till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Jonas Gardell har varit Sommarvärd 1990, 1991 och 1992, och Vintervärd 1991 och 2008.

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell 1991

  · Sommar & Vinter i P1

  Tänk om flugorna flockas kring människorna för att de har något att säga oss... Författaren, artisten och dramatikern Jonas Gardell följer upp sitt tidigare Sommarprogram om hantverkare och pratar om hur han plötsligt förändrar sina föreställningar om sig själv och vilka som är normala. Han funderar också en del kring Tarzan och hans klädsel i sitt Sommarprogram från 1991. Om Jonas Gardell Växte upp inom Baptistkyrkan och tron var tidigt en viktig del av livet. Utkom med sin första roman Passionsspelet, 1985. Boken handlar om Gardells homosexualitet, om att få vara den man är, och att kunna bli accepterad av andra och sig själv. Jonas Gardell har mottagit flera priser, bland annat en Guldbagge för manus till Pensionat Oskar, det svenska TV-priset Kristallen för serien De halvt dolda, Prix Futura för romanen En komikers uppväxt, Frödingstipendiet, Stora Svenska Talarpriset samt Tage Danielsson-priset 1996. Utnämndes 2007 till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Jonas Gardell har varit Sommarvärd 1990, 1991 och 1992, och Vintervärd 1991 och 2008.

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell 1990

  · Sommar & Vinter i P1

  Författare, komiker och artist I sitt Sommarprogram 1990 pratar Jonas Gardell om tillvarons outgrundliga gåtor, dåliga psaltarsånger och om hantverkare. Om Jonas Gardell Växte upp inom Baptistkyrkan och tron var tidigt en viktig del av livet. Utkom med sin första roman Passionsspelet, 1985. Boken handlar om Gardells homosexualitet, om att få vara den man är, och att kunna bli accepterad av andra och sig själv. Jonas Gardell har mottagit flera priser, bland annat en Guldbagge för manus till Pensionat Oskar, det svenska TV-priset Kristallen för serien De halvt dolda, Prix Futura för romanen En komikers uppväxt, Frödingstipendiet, Stora Svenska Talarpriset samt Tage Danielsson-priset 1996. Utnämndes 2007 till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet. Jonas Gardell har varit Sommarvärd 1990, 1991 och 1992, 2013 och Vintervärd 1991 och 2008. Producent: Birgitta Hylander

  starstarstarstarstar
 • Interview mit Personal Trainer Jonas Busch

  · 00:28:11 · 4yourSELF - Optimiere deine Lebensenergie

  Vor Kurzem hatte ich die Freude, Jonas Busch zu interviewen. Er ist Personal Trainer aus der Nähe von Berlin. Erst letztens hat auch er seinen eigenen Podcast „Rund um deine Gesundheit“ begonnen. Im heutigen Podcast sind wir durch eine Menge Themen zum Thema Training & Fitness gegangen. Welche Themen du heute hören wirst: 00:20 Jonas‘ Story 01:00 Wie Jonas von einem „normalen“ Leben zu seinem persönlichen Lebensweg gefunden hat 02:10 Wie genau Jonas zum Fitnesssport kam 03:40 3 Fehler, die Jonas bei den Menschen in seinen Firmentrainings am meisten sieht 05:15 Wo wir am besten anfangen, wenn wir zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehen 07:30 Wie es Jonas schafft, seinen Klienten die nötige Motivation zu geben, um ihr Training zu absolvieren 08:50 So trainiert Jonas momentan 11:30 Jonas‘ Erfahrung mit festgelegten Trainingsplänen vs. Intuitivem Training 13:45 So hat Jonas‘ Körperwahrnehmung im Laufe seiner Trainingserfahrung zugenommen 15:45 Das denkt Jonas zum Thema Körperakzeptanz 17:45 Jonas‘ Beobachtungen zum momentanen „Mobility Trend“ 20:00 Selbstmasochismus im Training 21:15 Die 3 größten Fehler, die Trainingsanfänger machen 25:00 Was dir Jonas zum Thema Gesundheit mitgeben will Gib Jonas einen Like auf Facebook: https://www.facebook.com/Fitness-Personal-Training-Jonas-Busch-278057982628730/ Schau dir hier seine Website an: http://jonas-fitness.de/

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell – morsgrisen, primadonnan och den gråtande farbrorn

  · 00:44:32 · Söndagsintervjun

  Han är författare, komiker, dramatiker, krönikör och hedersdoktor, med en halv miljon följare på Twitter. Jonas Gardell har i 30 år skapat skratt, gråt, ilska och tröst. Men vad har skapat honom? Jonas Gardell är troligen mest känd för titlar som Torka aldrig tårar utan handskar, En komikers uppväxt, Ett ufo gör entré och Livet är en schlager. Alltid berättelser om utanförskap med de utsatta i huvudrollerna. Han debuterade i mitten på 80-talet med Passionsspelet och har under tre decennier i offentligheten blivit en av landets mest hyllade och prisade underhållare. Men vägen till folkkär har varit lång och pendlande. I Söndagsintervjun i P1 berättar Jonas Gardell om den kaosartade uppväxten med sin excentriska mamma och hans kristna familjs behov av att skapa legender om sig själva där svaghet aldrig hade en plats. Men han pratar också om sin maktposition i samhället, om vår "humorhatande samtid" och om att ha blivit 53 år men fortfarande vara kåt som en tonåring. KontaktMail: sondagsintervjun@sverigesradio.se Facebook: Söndagsintervjun i P1 Twitter: @sondagsintervju Instagram: @sondagsintervjun_p1

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell 2013

  · Sommar & Vinter i P1

  Författare, artist och dramatiker I sitt fjärde Sommarprogram pratar Jonas Gardell om hur man blir människa och om konfrontationen med sin pappa och hur det gick till när Astrid Lindgren bet honom i näsan. Han berättar bland annat om första gången då hans pappa kom för att hälsa på honom och systern efter föräldrarnas skilsmässa. Pappan klev in i vardagsrummet, fick syn på en tavla, tog ner den från väggen och gav sig av igen.  - Det var inte oss han hade kommit för visade det sig. Det var tavlan, säger han Om Jonas Gardell Författaren som tog hela Sverige med storm med aidsskildringen Torka aldrig tårar utan handskar – en boktrilogi och tv-serie som han arbetat på i femton år och betraktar som sitt livsverk. Har skrivit drygt 20 böcker och tio pjäser och också manus till filmer som Pensionat Oskar och Livet är en schlager. Ligger även bakom Kristallen-belönade tv-serien De halvt dolda. Har premiär med en ny stor show i oktober. Blev utsedd till Årets Svensk 2012 och till Årets homo vid QX-galan 2013. Är dubbeldoktor: teologie hedersdoktor vid Lunds Universitet och medicine hedersdoktor vid Linköpings Universitet. Jonas Gardell har varit Sommarvärd 1990, 1991 och 1992, och Vintervärd 1991 och 2008. Producent: Agneta Ekberg

  starstarstarstarstar
 • Christer Gardell: Volvo en långsiktig investering

  · 00:26:29 · Ekots lördagsintervju

  Finansmannen Christer Gardell, som kämpar för att få plats i lastvagnstillverkaren Volvos styrelse, försäkrar att bilden av honom som en kortsiktig klippare är felaktig. – Vi har investerat massvis med pengar i Volvo. Flera miljarder. Vi har inte gått in i Volvo för att springa ut efter ett halvår, ett år eller två år, utan det här är en investering som vi kommer att leva med under lång tid framöver, säger Christer Gardell i Ekots Lördagsintervju. Christer Gardell och hans investeringsfond Cevian Capital har för många blivit sinnebilden för en kortsiktig rövarkapitalism. Finansmannen Christer Gardell intervjuas av Tomas Ramberg.

  starstarstarstarstar
 • Elfving möter Jonas Gardell

  · Elfving möter

  Författaren, skådespelaren, komikern och sångaren Jonas Gardell gav ut sin första roman 1985 och har sedan dess skrivit bland andra ”En komikers uppväxt” och nu senast den omtalade boken ”Om Jesus”. Gardell står också bakom storfilmen ”Livet är en schlager” och tv-serien ”De halvt Dolda”. Förra året medverkade han i SVT:s ”Stjärnorna på slottet.” I december 2007 utnämndes Gardell till hedersdoktor i teologi vid Lunds universitet. Just nu är han aktuell med den nya föreställningen ”Trafikplats Glädjen”, en lite sorgsnare stand up som har premiär i slutet av januari.

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell, Sofi Oksanen och Maria Antas

  · 00:41:30 · Lundströms Bokradio

  Vi pratar hår med Maria Antas och Sofi Oksanen. Och om 30 år i det publikas tjänst med Jonas Gardell. Maria Antas har skrivit en bok som heter just "Hår", där en av de centrala frågorna är: varför måste kvinnor för att upplevas som vackra och sexiga ha långt hår?Och håret är också en huvudingrediens i Sofi Oksanens nya bok "Norma", en berättelse som har sin upprinnelse i Sofis favoritsaga "Rapunzel".Jonas Gardell är aktuell med sin nya "Bara på besök" - en bok som han själv beskriver som "en sorts självbiografi [med] 30 år av bilder och texter från ett liv med böcker, scenföreställningar, filmer, tv-serier och en oavbruten offentlighet."Det visar sig också att Jonas Gradell är ett fan av Harry Potter, och det passar ju bra med anledning av den nya manusboken som bland andra JK Rowling ligger bakom - om just om Harry Potter: "Harry Potter och det fördömda barnet"Programledare är Marie Lundström, och musiken i programmet hittar du HÄR (extern länk till Spotify) 

  starstarstarstarstar
 • Mirakelmetoden del 3: testet

  · 00:16:52 · Kaliber

  Flemming friades från anklagelserna om att han skulle ha förgripit sig på sin dotter. Metoden FC inte går att lita på, säger Socialstyrelsen. Men metoden används fortfarande - varför? Del 3: testet Flemming friades från anklagelserna om att han skulle ha förgripit sig på sin dotter som har en grav utvecklingsstörning. Anklagelser som kommit fram på dotterns skola genom en kontroversiell kommunikationsmetod för personer med funktionshinder och talsvårigheter. Efter det förbjöds metoden i svenska skolor. Och Socialstyrelsen konstaterade att den inte går att lita på.Så varför används metoden fortfarande på stödboenden runt om i landet?Mirakelmetoden del 3: testet Det är ju ganska skrämmande om man har trott i 40 år att den här personen är jätteutvecklingsstörd och befinner sig på en nivå av en treåring och fattar ingenting. Och så har hela samhället, föräldrar och alla som kommit i kontakt med den personen behandlat den personen på så sätt.I förra avsnittet pratade jag med föreståndaren för ett LSS-boende med antroposofisk inriktning där man använder faciliterad kommunikation med flera av de boende. Föreståndaren vill inte medverka i programmet så vi har inte med namnet och har låtit en annan person läsa in det hen sagt till mig när vi tidigare pratat på telefon. Och sedan visar det sig i vuxen ålder att den här personen kan kommunicera och tänka precis som vem som helst, på sitt sätt, och är en ganska klok person. Det ifrågasätter ju också hela diagnosbilden."Är så att de kan läsa tankar?"Faciliterad kommunikation är en kontroversiell metod som ska hjälpa funktionshindrade utan tal att uttrycka sig. En stödjare håller i personens hand eller handled så att han eller hon kan skriva på ett till exempel ett tangentbord. Socialstyrelsen har konstaterat att metoden inte är tillförlitlig. Att det är stödpersonen som påverkar, eller rent av styr, vad som kommer fram. Det verkar finnas saker inom FC som jag inte kan förklara, som jag inte kan förstå. Det kan hända att någon skriver det som medarbetaren tänker på och då vet inte jag om det är små, små signaler, om det är manipulation eller om det är så att de kan läsa tankar, förstår du? Så det blir ganska flummigt om man säger så. Jag tycker inte själv att det är så konstigt eftersom jag har egna erfarenheter av att kommunicera med djur på det sättet.På det här boendet vill man inte ta emot och visa hur metoden används på plats. Men på LSS-boendet Hajdes på Gotland är jag välkommen för att själv få se hur faciliterad kommunikation fungerar. Verksamhetschefen Benny Jacobsson tar emot. Ja, vi är en fyra mil söder om Visby. Närmaste ort är Klintehamn. Och här finns vi i en lantlig miljö med vår LSS-verksamhet.Hur länge har ni funnits här? Sedan 1994 har vi funnits här. Och drog i gång på ett föräldrainitiativ, föräldrar som ville ha ett alternativ till vad Gotlands kommun kunde erbjuda då. Och då startades den här verksamheten som har en antroposofisk inriktning i botten.Blev imponerad över ordförrådJag ska prata mer med Benny Jacobsson om ett lite tag. Men först ska jag träffa Micael. En av de boende som man använt faciliterad kommunikation med i fyra år.Och den stödjare som skriver med honom, Katarina Carlsson. Micael var den första personen som flyttade till Hajdes 1994. Katarina började jobba fem år senare. Jag har arbetat med Micael i många, många år och jag trodde att jag kände honom väldigt väl. Jag hade en bild av vem han var och vilka behov han hade och vilka intressen han hade. Och sedan sätter han sig och skriver med en stödjare och berättar helt fantastiska saker. Han hade ett ordförråd som jag blev jätteimponerad av. Jag hade jättemycket förutfattade meningar.Idag används FC med fyra av de boende och de är fem i personalen som kan metoden. Jag har kommit hit för att få se metoden användas och får själv ställa frågor till Micael, som med stöd av Katarina som håller i hans hand, ska svara på ett tangentbord kopplat till en surfplatta. Jag börjar med att fråga hur länge han bott på Hajdes. Orkar inte skriva. Orkar inte skriva (Micael). Nu skriver jag ner din fråga här så att Micael ser den tydligare (Katarina). Nej, vill inte skriva. Ok (Micael). Nu har du fått en fråga här Micael. Hur länge har du bott på Hajdes? (Katarina)Men Micael som verkar kunna uttrycka sig lite grand med ord säger att han inte vill skriva. Han vill ner i textilverkstaden. När klockan ringer ska du ner och arbeta i textilen. Vi tar det sedan, Micael. (Katarina) Inte skriv (Micael) Här har du skrivit Micael, håller inte reda på (Katarina) Inte. Inte. (Micael) Vi ska se om han vill fortsätta. Håller inte reda på åren (Katarina)Katarina tar Micaels hand i sin. Ibland suddar hon själv ut bokstäver och börjar om med Micael. Jag kan läsa upp allt från början här. Du ställde frågan hur länge han har bott på Hajdes och då svarar Micael. hhåller inte reda på åren tiden går fort några år har varit fina och andra år har varit jobbiga innan micael fick börja skriva på datorn var mitt löiv inte så roligt hur skulle du uppleva det på det viset omm du inte fick komma ut med dina tankar och känslor (Ur Micaels svar på dataskärmen, 29 februari 2016)Det går långsamt. Det blir avbrott ibland när Micael tar bort sin hand eller tittar åt något annat håll. din tilltro på min förmmåga är helt avgörande för resultatet (Ur Micaels svar på dataskärmen, 29 februari 2016)Vill inte testa att gå ut ur rummetDet är lika svårt som när jag tittade på polisförhöret med Rebecca att säkert säga vem det är som styr. Om det är Micaels egna ord som kommer ut, eller om det är Katarinas. Medvetet eller omedvetet. Jag har ju hört kritiker säga att de inte tror på det och jag har hört folk säga att de tror på det. Och jag kan själv inte avgöra, jag ser det här och jag kan inte säga någonting. Nej, nej, säger Katarina. Men jag tänker att det borde finnas ett sätt att kontrollera det här.Skulle det vara ok om jag ställde en fråga till Micael när ni inte var här inne. För att testa? Nej, det är inte ok.Varför inte det? Nej, därför att det är så lätt att det blir feltolkat när man gör sådana tester. Därför att Micael vet att han är satt under prövning tror jag. Och då blir det inte trovärdigt för honom. Det är ju precis det han säger här, du utsätter honom för en prövning, för ett test och jag tror att det kan vara kränkande för Micael att liksom vara en försökskanin i det här fallet. För honom är FC så viktigt så han vill ju att det ska komma fram på ett bra sätt. Textil! Textil! (Micael) Vi ska snart gå ner Micael.Kan du förstå att det verkar märkligt att man inte vill testa det där enkla testet? Ja, jag förstår det. Haha.Men ändå? Men ändå, nej.Har du undrat själv någon gång om det är du som styr, för det är väl knäckfrågan här för de som undrar om det funkar eller inte? Alltså, det tror jag ligger i sakens natur just för att det är så fantastiskt det som sker. När han sitter och skriver saker och ting så känns det som att oj, är det jag som skriver det här?. Men det är inte jag. Det är inte jag som skriver. Det känner jag med hela min kropp. Och det som Micael skriver.Textil! (Micael) Alldeles strax Micael, ska vi gå.Textil! (Micael) De är Micaels tankar inte mina.Textil! Ok. (Micael) Vi ska gå ner nu Micael.Cheferna nöjda med FCJag säger tack och hej till Micael och Katarina. Och sätter mig ner med verksamhetschef Benny Jacobsson och föreståndare Helena Cassanova. Jag är nyfiken på vad de har att säga. När Socialstyrelsen menar att den här metoden inte går att lita på, att det är stödjaren som styr kommunikationen. Och när Skolinspektionen förbjuder den i svenska särskolor. Hur kan då Hajdes göra bedömningen att faciliterad kommunikation fungerar? Det har visat sig att det fungerat för de här personerna. Personer som tidigare inte kunde uttrycka sig, kan uttrycka sig. Och visa en glädje över det, säger Helena Cassanova.Även om du inte vet om det är de som uttrycker sig? Det är svårt för mig att säga att jag vet att det inte är de som uttrycker sig. Förstår du, jag vänder bara på det?Räcker det för dig som föreståndare för en LSS-verksamhet som har med funktionshindrade med kommunikationssvårigheter att göra? I nuläget tills jag blir bevisad någonting annat.Men borde inte ett test där stödjaren går ut ur rummet när frågan ställs, vara ett enkelt sätt att verkligen slå hål på alla misstankar och bevisa att faciliterad kommunikation fungerar om den nu gör det, frågar jag Helena Cassanova? När jag pratar med dig och så pratar jag med Benny en stund senare, så har vi olika relation till varandra och då är det inte säkert att jag svarar likadant på frågan, säger hon.Men om jag frågar vilken färg har mina byxor och så tittar någon ner och sedan kommer någon in och skriver turkos eller fönsterputs, så är det väl ganska uppenbart eller? Jo, om jag inte också har autismspektrum-diagnos. Alltså det här är jättekomplex och svårt att gå in i trycker jag, för vilken kommunikationsmetod jag än använder, om det är FC eller bilder, så är jag inte säker på att jag når personen eller att personen når mig. Så jag skulle säga att det finns ingenting som är bombsäkert. Det finns ingenting som är hundra procent, säger Helena Cassanova.Men det är ändå värt det? Jag ser att det är värt det, avslutar Helena Cassanova.Kommunen kände till kritiken Det finns naturligtvis en stor risk med det och den lyfter ju du, med osäkerheten, vem styr metoden och vem styr vad som faktiskt blir brukarens önskan eller vilja, säger Marica Gardell är socialdirektör på Gotland. Hon ansvarar för vad regionens vårdpengar används till. De har köpt vårdplatser hos Hajdes för 59 miljoner kronor sedan de började med faciliterad kommunikation där. Det har heller inte funnits något riktigt bra alternativ till den här metoden när man har väldigt svårt att kommunicera.Så ni har känt till det, känt till kritiken men eftersom det inte har funnits några alternativ så har den fått fortsätta användas helt enkelt? Så har det faktiskt sett ut, säger Marica Gardell.Och inte heller tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg har brytt sig om att FC används. Det visar sig när verksamhetschefen Benny Jacobsson plockar fram de senaste inspektionsrapporterna. Då har jag två rapporter framför mig. I den ena hade man ett visst syfte när man kom hit, att granska tvångs- och begränsningsåtgärder. Men samtidigt såg man ju igenom hela företaget, säger Benny Jacobsson.Efter att IVO varit på besök i maj 2014 skriver de i sin rapport att Hajdes använder faciliterad kommunikation, och de påminner om att Socialstyrelsen inte tycker att metoden är tillförlitlig. Men det blir inga krav på åtgärder. Ett år senare gör IVO en ny, oanmäld, inspektion och också den gången noterar de att Hajdes använder FC. Men skriver i sin rapport att verksamheten följer de lagar och regler gällande delaktighet så att de som bor i verksamheten tillförsäkras goda levnadsvillkor (UR IVO:s inspektionsbeslut 27 augusti 2015) Och det gör ju att jag känner mig inte så utpekad för att jag tillämpar en metod. Jag har inget stöd för det, men jag har ingenting som säger emot det heller. Så då är valet upp till mig att välja en väg och vi har valt den här vägen. Så enkelt är det, säger Benny Jacobsson.IVO kan inte förbjuda metodenAnette Nilsson är enhetschef för IVO:s tillsyn i östra Sverige, där Gotland och Hajdes ingår:  Där skulle vi ha kunnat vara mer tydliga mer att informera verksamheten i beslutet att vi precis som Socialstyrelsen avråder från att använda den här metoden. För det är det som IVO också står för. Så det kunde ha framgått mer tydligt i det här beslutet, vilket har framgått i tidigare beslut, säger Anette Nilsson.Ja, för det står väl inte alls. Mer tydligt låter som att ni kunde formulerat det lite vassare men här står ju faktiskt ingenting om att ni tycker att det är problematiskt? Nej, precis, det kunde ha stått i det beslutet också. Precis det. Men vi har inget lagstöd att kräva att en verksamhet ska sluta med metoden utan vi upplyser dem om det rådande kunskapsläget.Det här är ju något som svenska myndigheter inte tycker att man ska använda, det har ju både ni och socialstyrelsen sagt tydligt, ni avråder från den här metoden. När ni då ser att den används, faller det sig inte rimligt att då att man säger att de inte ska använda metoden? Annars blir väl den där avrådan tämligen tandlös? Ja, det kan man ju betrakta det som, avslutar Anette Nilsson.Så, var landar vi med det här? Myndigheterna tycker inte att faciliterad kommunikation ska användas inom vården för personer med funktionsnedsättning, men det är fritt fram att göra det ändå.På Gotland kommer kommunen nu efter Kalibers granskning bearbeta om sina kvalitetskrav och inte längre tillåta FC på de boende som de finansierar med skattepengar. Så kommer vi se till att man inte använder den metoden på de nya brukarna som placeras där och det är också något som vi kommer förhålla oss till vid andra placeringar, att man har ett extra fokus på vilka metoder man använder kring kommunikation, säger socialdirektör Marica Gardell.Och för Micael och de andra som använder faciliterad kommunikation idag säger Marica Gardell att regionen ska ha särskilda samtal med boendet. Men så får jag höra att FC fortfarande används i en skola trots Skolinspektionens uttryckliga förbud. Stämmer det här? Så här låter informationen jag har fått:Det får vi inte prata om. Det är ju tjänstefel i det här läget. Det här var tredje delen av Kalibers poddserie Mirakelmetoden. Fjärde delen publiceras torsdag den 17 mars. Lyssna i appen Sveriges Radio Play eller via Kalibers Facebooksida.Reporter: Mikael SjödellProducent: Annika H ErikssonKontakt: kaliber@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • Folge 17: Symbiose Band – Interview mit Jonas Burgwinkel

  · Inspiration Musik mit

  Symbiose Band - Gemeinsames Empfinden von Spannungsbögen Wer kennt das nicht: Kinder, die mit Küchenutensilien auf Töpfen klopfen und ihren Eltern und Nachbarn viel Geduld abverlangen. Erste Gehversuche in Musik und Rhythmus. Der Schlagzeuger Jonas Burgwinkel hat in frühster Kindheit ähnliche Dinge veranstaltet. Schnell war klar, dass die frühkindlichen percussiven Experimente  keine Eintagsfliegen sind. Mittlerweile ist er mit Mitte 30 einer der international gefragtesten Schlagzeuger. Seine tiefgründige musikalische Erfahrung, die Fähigkeit ganz in die Musik einzutauchen und seine Bereitschaft immer wieder aus seiner Komfortzone herauszugehen, macht ihn zu einem begehrten Mitmusiker in unterschiedlichsten Bandprojekten. In der heutigen Sendung gibt Jonas Burgwinkel u.a. interessante Eindrücke zu seiner Entwicklung, zur Arbeit im Bandkontext und zu seiner verantwortungsvollen Aufgabe junge Studenten auf das Berufsleben vorzubereiten. Einige Themen des Gesprächs Raus aus der Komfortzone Musizieren unter Einsatz des Lebens Das Klaeng-Kollektiv Spielen innerhalb und außerhalb einer Form Arbeit mit DJ Entwicklung der musikalischen Persönlichkeit Musik in der Sendung "What I dit", , CD "Side B" (Live aus dem Stecken in Köln), "Klaeng Records", 2016 "So tender", "Keith Jarrett", "Standards Vol. 2", 1985 "Circles and calligrams", "Medusa Beats" (Benoit Delbecq_keys | Petter Eldh_b | Jonas Burgwinkel_dr), live, 2015 "In a silent way", "Joe Zawinul", CD "Side B" (Live aus dem Stecken in Köln), "Klaeng Records", 2016 Jonas Burgwinkel "Ich hatte sehr sehr viel Energie als Kind. Heutzutage hätte ich bestimmt Ritalin bekommen - früher hat man sich dann ein Schlagzeug gebaut" Jonas Burgwinkel wurde 1981 in Aachen geboren und lebt derzeit in Köln. Er ist ein herausragender, für seine einzigartige Spielweise international gefragter Jazzschlagzeuger. Innovativ lässt er klassischen Jazz mit avantgardistischer Improvisation verschmelzen. Zahlreiche Auszeichnungen wie u.a. der “ECHO JAZZ 2012”, der SWR- und der WDR-Jazzpreis, der “BEST SOLOIST AWARD” auf dem North Sea Jazzfestival, sowie über 50 CDs und unzählige Radio- und Fernsehmitschnitte dokumentieren den Erfolg seines musikalischen Wirkens. Dieses geht weit über die nationalen Grenzen hinaus: Burgwinkel spielt weltweit, u.a. mit Jazzgrößen wie John Scofield, Chris Potter, Uri Caine, Dave Liebman, Lee Konitz oder John Taylor. Eine besonders intensive musikalische Zusammenarbeit besteht mit dem international präsenten Pablo Held Trio, das u. a. mit dem Gitarristen John Scofield im Jahre 2014 eine Live-CD in der Kölner Philharmonie aufgenommen hat. Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Jonas Burgwinkel als Mitbegründer des Kölner Jazzkollektivs KLAENG als Konzertveranstalter, mit intensiver Netzwerkarbeit und eigenem Label. Im Jahr 2011 folgte Jonas Burgwinkel einer Berufung als Professor für Jazzschlagzeug an die Kölner Hochschule für Musik und Tanz. Er selbst sagt hierzu "Man kann die Studenten darin unterstützen, auf ihre Vorlieben zu hören und ihnen Techniken an die Hand zu geben, wie sie systematisch Sachen ausbauen und weit über das Studium hinaus verwenden können". Neben seinen vielfältigen Tätigkeiten als Sideman veröffentlichte er in 2011 seine erste eigene CD "Source Direct" und in 2016 die Live-CD "Side B". Aktuelle Projekte (Auszug): Source Direct Pablo Held Trio Sternal Symphonic Society Jonas Burgwinkel Solo Frederik Köster "Die Verwandlung" Medusa Beats Discographie (Auszug): Jonas Burgwinkel, Source Direct, (Traumton 2011) Pablo Held Trio Live, (Pirouet 2012) Sebastian Sternal, Sternal Symphonic Society (Traumton 2012) Pablo Held Trio meets John Scofield, (Pirouet 2014) Frederik Kösters Die Verwandlung, Tension/Release, (Traumton 2015) Jonas Burgwinkel, Side B, (Klaeng-Records 2015) Peter Ehwald, Double Trouble, (Jazzwerkstatt 2015) Hier kannst Du noch etwas forschen:

  starstarstarstarstar
 • 12. Jonas Gardell

  · 01:18:17 · Öppet Hjärta

  I veckans avsnitt av succépodden Öppet Hjärta är Jonas Gardell gäst. Gardell är författaren som fått flera olika genombrott genom åren. Han är en del av den svenska folksjälen, beundrad, debatterad, avskydd av vissa och älskad av så många. Till Öppet Hjärta kommer han med berättelser om våldtäkten han utsattes för, om offentligheten, om sin make Mark. Han berättar om hur han och hans vänner hade begravningskostymen hängande på jobbet för att så många vänner dog i HIV på 80-talet. Det blev ett innerligt och varierat samtal om tro, om kärleken och om att stå upp för det som är rätt.

  starstarstarstarstar
 • Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann - MoSports #01

  · MoSports - Podcast by OMR

  Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste interviewt ab jetzt regelmäßig die Großen der deutschen Sportszene; egal ob Rudern, Hockey oder bestimmt auch mal Fußball. In der ersten Folge zu Gast: Beachvolleyball-Legende Jonas Reckermann.Alle Themen vom ersten MoSports Podcast mit Beachvolleyball-Legende Jonas Reckermann im Überblick:Wer ist Jonas Reckermann? (ab 0:30)Deshalb lernen hierzulande nahezu alle Profi-Volleyballer in der Halle die Grundlagen des Sports (ab 1:30)Wann stand für Jonas Reckermann die Entscheidung, von Hallen- zu Beachvolleyball zu wechseln? Und was unterscheidet beide Disziplinen? (ab 2:30)Was muss man als Beachvolleyball-Profi investieren, um eine ganze Saison trainieren zu können? (ab 5:30)Wie lange war Jonas Reckermann auf Preisgelder angewiesen und wann wurden Sponsoren-Gelder wichtiger? (ab 7:15)Wie groß ist der Druck auf einen Sportler, wenn er von Preisgeldern abhängig ist? (ab 8:15)Wie entstehen Beachvolleyball-Teams? (ab 9:15)Gab es im Team Jonas Reckermann/Julius Brink auch Streits oder andere Probleme? (ab 13:00)Wie und wann kam es zur Entscheidung, sich als gemeinsame Brand Brink/Reckermann zu vermarkten? (ab 14:00)Wie steht es aktuell um Beachvolleyball in Deutschland? (ab 15:45)Rücktritt direkt nach dem Olympia-Sieg 2012: Welche Optionen hatte Julius Reckermann noch? (ab 19:00)Die Karriere nach der Profi-Karriere: Wie hat Julius Reckermann die Zeit nach der Volleyball-Laufbahn geplant? (ab 20:40)Was macht der ehemalige Volleyballer heute? (ab 23:00)Was waren Julius Reckermanns Beweggründe, an verschiedenen TV-Formaten von Stefan Raab teilzunehmen? (ab 27:00)Was war die verrückteste Anfrage, die Jonas Reckermann nach 2012 bekommen hat? (ab 29:00)Wie kam es 2013 zur Teilnahme an der GQ-Kampagne gegen Homophobie „Mundpropaganda“? (ab 29:45)Sollten Sportler ihre Reichweite öfter nutzen, um öffentlich Stellung zu gesellschaftlichen oder sogar politischen Themen zu beziehen? (ab 32:30)Die Lieblings-Anekdote von Jonas Reckermann in Bezug auf die National Anti Doping Agentur, kurz NADA (ab 33:30)Was bedeuten Jonas Reckermann Auszeichnungen wie der Bambi? (ab 36:20)Wo bewahrt der Olympia-Sieger seine Gold-Medallie auf? (ab 38:00)Teampartner Julius Brink wurde immer wieder mit TV-Bachelor Paul Jahnke verglichen – Gab es tatsächlich auch mal Verwechslungen? (ab 39:15)Welche Sportart könnte in Sachen Aufmerksamkeit und Beliebtheit mittel- bis langfristig am ehesten zum Fußball aufschließen? (ab 41:15)Wie wichtig ist der Austausch zwischen den verschiedenen, eher kleineren Sportarten (ab 45:30)Trash-Talk und Provokationen unter Gegenspielern – Gehört das, ähnlich wie bei Kontakt-Sportarten, auch beim Beachvolleyball dazu? (ab 46:30)

  starstarstarstarstar
 • Jonas om att mobba för att själv slippa vara den mobbade

  · 01:03:23 · Pira & Bråding i P3

  När Jonas 10 år gammal och börjar i en helt ny skola blir han den som det är okej att hacka på. Men efter två år får han nog, för att själv slippa bli mobbad börjar han istället att mobba andra. Jonas växer upp under ganska otrygga omständigheter. Hans föräldrar flyttar en hel del och nya städer och nya skolor blir en del av hans barndom. Hans mamma träffar dessutom en ny man som kommer från Egypten och hon konverterar till Islam. Inombords är Jonas en ganska rädd och osäker kille. Men hans styvpappa lär honom tidigt att man inte ska visa sig svag utåt.När Jonas som 10-åring flyttar för en tredje gång till den lilla bruksorten Kopparberg och tvingas börja i en helt ny klass där alla känt varandra från första klass blir han den lite udda fågeln som det är enkelt att hacka på. Jonas är den enda på skolan som får specialkost eftersom hans familj är muslimer. Han lever inte heller upp till ryktet om att alla som kommer från Stockholm är tuffa och han har en styvpappa som kommer från ett annat land. Skolans hårding, en snaggad kille som är två år äldre börjar sprida rasistiska öknamn om Jonas.- Det blev en kulturkrock på så många nivåer. En krock inom mig själv när jag försökte leva upp till något jag inte var. En krock då jag var den enda i hela det här nya samhället som hade en styvpappa som var mörkare än normen och som inte åt griskött. Och en krock i att alla barnen i Kopparberg var så mycket äldre i sitt sätt än vad jag var. I Täby där jag bodde innan kunde jag leka med mina kompisar, vi spelade kula och bytte gem med varandra. Men här i Kopparberg var folk ihop med varandra och hånglade på skoldiscon och jag passade inte in någonstans.Resten av eleverna på skolan hänger på skolans tuffing och börjar mobba Jonas. Och eftersom Jonas inte vågar säga något hemma eller på skolan i rädsla att visa sig svag så eskalerar mobbningen snabbt. Men 12 år gammal bestämmer sig Jonas en dag för att han måste tuffa till sig. Han är trött på att bli mobbad. Han börjar umgås med de andra på skolan som hamnat lite snett. Allt för att själv slippa bli mobbad börjar han istället att mobba andra. En livsstil och en flykt ifrån sig själv som ganska snabbt tar honom in i allt sämre kretsar med våld, missbruk och kriminalitet. Och han tappar sig själv totalt på vägen.

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell Jag var en av dem som överlevde 2012-10-05

  · P4 Premiär

  Han har hyllats för boken "Torka aldrig tårar utan handskar" och nu på måndag börjar TV-serien med samma namn på SVT. Jonas Gardell beskriver AIDS-epedemin som härjade under 80-talet. Idag behandlas homosexuella på ett annat sätt än när han själv var ung, Jonas berättar om trakasserierna han utsattes för. "En man jagade oss med kniv på Ikea." Dessutom avslöjar Jonas att han tänker sluta skriva.

  starstarstarstarstar
 • 36. Jonas vs. Jonas: Or How We Learned to Stop Worrying and Love a Boy Band

  · Switched On Pop

  A battle between brothers is playing out on the pop charts, a sibling rivalry the likes of which the music industry hasn't seen since 1987, when Michael and Janet Jackson's 1987 "Bad" and "Let's Wait Awhile" jockeyed for peak position on the Hot 100. Today, Nick, the youngest of the Jonas Brothers, looks for redemption from their boy band past in the moody, adult love song "Close" ft. Tove Lo, while middle brother Joe and his band DNCE use the explosive, retro "Cake By the Ocean" to replace a squeaky-clean look with a profane party anthem. Tune in to learn how these two songs, sounding so different on the surface, have something very surprising in common. Then, stick around for a deep dive through the wonders of the Jonas back catalog, along with a detour to the life and music of another troubled child prodigy named Wolfgang, that will leave you thinking of the frère Jonas in a whole new light. FEATURING - Nick Jonas - Close - DNCE - Cake By The Ocean - Beach Boys - Misirlou - Jonas Brothers - Mandy - Jonas Brothers - Burnin’ Up - Demi Lovato - La La Land - Mozart - Laureate Dominum - Mozart - Eine Kleine Nachtmusik - Mozart - Batiene Und Bastienne - Mozart - Bona Nox! bist a rechts Ox, K. 561 - Jonas Brothers - Bounce - Mozart - Requiem in D minor K626: I Requiem - Nikolaus Harnoncourt - Mozart - Le nozze di Figaro, K. 492: Overture: Wiener Philharmoniker Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

  starstarstarstarstar
 • CLR Podcast | 101 | Jonas Kopp

  · AM/FM BY CHRIS LIEBING

  Jonas Kopp was born in Buenos Aires, Argentina in 1981. His career as a producer was launched when he was 19 years old. After seven years of hard work we find one of the most representative argentine talents for the House and techno global scene.Jonas is very well depicted by the constant hypnotic flavour in his tracks, the techno arrangements, deep basslines that really fill the surrounding space, the use of effects like reverb ,delays and LFO’s and his faithful attachment to his Detroit and Chicago roots as creative influences .His live performances are two hours of plenty of hipnotic groove, creating different states all along the set. His DJ sets are a perfect analog-digital fusion.He founded Traut Muzik, a Label in which he curates the best techno and House artists from the argentine and global techno scene.Jonas has been releasing in labels like Ostgut Ton , Stroboscopic Artefacts , Curle Recordings , Spectral Sound and his own label Traut Muzik among others.Tracklist:Mike Parker - Arena (Geophone)Chevel - Tren (Stroboscopic Artefacs - Monad Series)Valmay - Old Dog (Blueprint)Samuli Kemppi - Bounce (M_Rec LTD)Thomas P Heckmann - 909 (Sub-wave)Lucy - Lav (Peter Van Hoesen Remix) (Stroboscopic Artefacts)Norman Nodge - Homology (MDR)Slam - Stepback (Soma Recordings)Pressure Funk - Linear Phase (Soma Recordings)Aubrey - Not Sure (Solid Groove)Damon Wild and Steve Stoll - Between The Lines (Synewave)Mike Parker - Hiss (Geophone)Thomas P Heckmann - 808 (Sub-Wave)Richie Hawtin - 005 (Plus 8)The Dirty Criminals - 101 Jax (Gigolo International)Mike Dehnert - Md (Fachwerk)Skudge - Phantom (Skudge)Dj Bone - Friendly Skies (Subject Detroit)Links :http://pullproxy.com/artists/jonas-kopp (Bookings Agency)http://www.myspace.com/jonaskopphttp://twitter.com/#!/jonaskoppRecent Releases :Jonas Kopp - Michigan Lake (Ostgut Ton) /// Berghain 04 Compilation mixed by Ben Klock.Jonas Kopp - Ruda EP (Curle Recordings)Jonas Kopp - Alkitran (Stroboscopic Artefacts)Derek Plaslaiko - Raw Jam (Jonas Kopp Remix) (Perc Trax)Next Gigs :14.01 Cocoliche (Buenos Aires)15.01 Denot (LIVE) (Buenos Aires)29.01 Arma 17(Moscow - Russia)04.02 Technofreakz (Buenos Aires)18.03 Culture Box (Copenhagen)19.03 BERGHAIN (Berlin)24.03 Harry Klein (Munich)26.03 Trouw (Amsterdam)02.04 Stroboscopic Artefacts Showcase (London)

  starstarstarstarstar
 • Jonas Gardell – 30 år som författare, aktivist och estradör

  · 00:16:44 · Kulturpoddar i P1

  Han sammanfattar sitt liv och sin karriär i showen "30 år tillsammans". Samtal om Jonas Gardell med Lars Ring, teaterkritiker på SvD, och Elin Claeson från Sveriges Radio. Programledare: Roger Wilson. "30 år tillsammans" är en sorts sammanfattning av Jonas Gardells liv som författare, aktivist och estradör. En föreställning som nu spelas på Cirkus i Stockholm och sedan kommer att turnera Sverige runt under våren och hösten.Lyssna på hela fredagens P1 Kultur med Roger Wilson här

  starstarstarstarstar