jonas colting

 • 00:29:52

  LSS - frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter

  · Kaliber

  På 90-talet fick personer med funktionsnedsättning makten över sina egna liv och möjligheten att leva som alla andra. Men idag bollas människor mellan myndigheterna och toalettbesök räknas i hundradels timmar. Kaliber om hur funktionshindrade har blivit Svarte Petter och om frihetsreformen som kom av sig. – Välkommen till STIL, här håller vi till. Här är matsalen, och här finns te och kaffe, säger Jonas Franksson, som visar runt på STIL där han jobbar. Det är en ideell förening för personer med funktionsnedsättning. Jonas har själv en CP-skada och är rullstolsburen. – Vi var ju en med och drev igenom hela assistanslagen, så det känns lite ärofyllt att jobba här. På 80-talet var STIL en av flera som kämpade för att personer med funktionsnedsättning skulle få makt och frihet att leva sitt liv på sitt eget sätt. Fortfarande bodde många på stora institutioner även om det blivit vanligare att kunna få hjälp i egen lägenhet, en klar förbättring från 60- och 70-talen då unga människor fortfarande kunde placeras på ålderdomshem direkt efter gymnasiet. Men bland funktionshindrade fanns drömmen om något mer: ett liv precis som alla andras. Att kunna jobba, bilda familj, ha en fritid. Så 1993 klubbade riksdagen igenom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ger rätt till en rad olika insatser alltifrån särskilt boende och ledsagare till personliga assistans, som Jonas fick. – Och det var ju en total revolution! Och den revolutionen var det skulle jag säga att jag kunde börja leva ett liv som alla andra, som mina jämnåriga kamrater. Plötsligt hade jag fått livet på nåt sätt. LSS gäller personer med svåra och varaktiga funktionshinder som kan vara psykiska eller fysiska: exempelvis utvecklingsstörning eller hjärnskada. Det kan också handa om svåra sjukdomar som leder till stora svårigheter i det dagliga livet. Jonas CP-skada gör honom rullstolsburen och han har begränsad styrka i armarna och svårt med finmotoriken i fingrarna och han behöver hjälp över hela dagen. Den nya lagen fick stor betydelse för honom. – Detta att jag kunde styra över mitt eget liv, kunna gå ut när jag ville, kunna vara ute på kvällar och nätter leva livet på det sättet, men också vad det gällde engagemang. Att jag kunde blir ordförande i en organisation, och börja studera på högskola och universitet, säger han. De som har rätt till personlig assistans är de som har allra störst behov av hjälp, och som behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov, som exempelvis äta, klä sig eller gå på toaletten. För dem som har grundläggande behov över 20 timmar i veckan betalar försäkringskassan, alltså staten, för de dem som har grundläggande behov under 20 timmar betalar kommunen. 2014 var det drygt 16 000 personer som fick hjälp med assistans av försäkringskassan, och därtill kommer dem som får hjälp av kommunerna. Lagen ger de funktionshindrade stort inflytande över vilken hjälp de ska få och hur den ska vara utformad. – Så jag tog ju för mig av hela smörgåsbordet där så att säga. Och ett liv som varit fullt av begränsningar var plötsligt ett fullvärdigt liv. Och det var ju friheten som var den stora skillnaden och att jag själv hade makten över mitt eget liv, berättar Jonas. Kaliber idag handlar om vad som hände med lagen som skulle ge personer med funktionsnedsättning makt över det egna livet och friheten att leva sitt liv på sitt eget sätt. Jonas tar sig genom korridorena på Stil med hjälp av sin personlige assistent Thomas Wijkmark. På väggarna finns bilder från olika manifestationer som föreningen har deltagit i. Han ska snart hämta yngsta dottern Maj på dagis, men på vägen ska han stanna för att handla till middagen. – Så ska vi ha morötter och ris, säger Jonas till Thomas i affären. Den som behöver av hjälp med grundläggande behov som att äta eller gå på toaletten och alltså har rätt till personlig assistans har sedan också rätt till övriga behov, det vill säga hjälp med allt annat som ingår i ett vanligt liv, till exempel att handla, förflytta sig, jobba och hämta på dagis. Jonas bedömdes ha grundläggande behov som översteg 20 timmar i veckan och fick alltså hjälp av försäkringskassan. Sammantaget fick han 12 timmars assistanstid om dagen, när man räknade samman grundläggande och övriga behov. – Det var väl då jag kunde bestämma mig för att skaffa barn till exempel, bilda familj så där långsiktigt, när man inte bara tar ansvar för sig själv utan även för andra, sina egna barn. Och det skulle jag nog inte ha gjort om jag inte hade känt mig så säker på mitt liv. Och så då lagom till att min dotter var två-tre år så började det här komma med nedskärningarna, säger Jonas Franksson. Under många år ökade antalet personer som fick personlig assistans från försäkringskassan, bland annat därför att lagen ändrades så att de som gick i pension fick behålla sin assistans. Men i slutet på 00-talet hände något. Ökningen planade ut och allt fler som sökte fick avslag, samtidigt ökade antalet som blev av med den hjälp de tidigare haft efter att försäkringskassan gjort en omprövning av deras beslut, något som lagen säger ska göras vartannat år. Sedan 2010 mister i genomsnitt 300 personer varje år sin assistans från försäkringskassan, tidigare var det bara omkring 50 personer. Och det kan bara till en mindre del kan förklaras med att antalet personer med assistans är fler totalt. 2013 blev Jonas tillsammans med 297 andra av med den hjälp de tidigare fått från försäkringskassan. – För jag låg ju väldigt nära den här 20-timmars gränsen då, 20 timmars grundläggande behov, den tid man använder i badrummet som avgör om man ska få försäkringskassan eller kommunen, säger Jonas. De striktare bedömningarna beror bland annat på en dom som kom 2009 där högsta instans som på den tiden var regeringsrätten tolkade vad som ska räknas till grundläggande behov. Domen gällde en person som kunde äta själv, men behövde hjälp med att laga och duka fram maten och i bland också skära den på tallriken. Domstolen ansåg då att grundläggande behov handlar om den del av hjälpen som är privat eller känslig för den personliga integriteten, och kom därför fram till att mannens behov av hjälp med maten inte skulle räknas som ett grundläggande behov. Försäkringskassan har skrivit en vägledning till sina handläggare om hur de anser att lagen ska tillämpas. I den vägledningen tolkar de också domen från 2009. Försäkringskassan drar flera slutsatser, bland annat: Att föra maten till munnen är ett grundläggande behov, att laga mat, duka fram eller hälla upp dryck i glaset är det inte. Att gå på toaletten, tvätta sig, raka sig eller sminka sig är grundläggande behov. Men att ta sig till toaletten behöver inte vara ett grundläggande behov. Att ta på sig underkläder, byxor eller tröja är ett grundläggande behov, men inte att ta på sig ytterkläder eller skor. – Det absurda är ju att min möjlighet att jobba med det jag vill, min möjlighet att vara en bra förälder till mina barn bestäms av min tid i badrummet, menar Jonas. Och det är alltså de grundläggande behoven som avgör om en personen ska få rätt till personlig assistans och om det är försäkringskassan eller kommunen som ska betala. Moment för moment prövas av försäkringskassan och räknas om till hundradels timmar. – Det är ju väldigt integritetskänkande frågor, det är på detaljnivå och handlar om toalettbesök och annat. – Men vad är det för frågor då? – Det handlar om vad man behöver för hjälp och hur många gånger och hur lång tid det tar. Tiden är ju det väsentliga för försäkringskassan. Vi ska återvända till Jonas men för att få veta mer om hur LSS-lagen har fungerat i praktiken åker jag till högskolan i Kristianstad. I ett pampigt stenhus i det gamla regementet finns Lennart Erlandsson som forskar om LSS. Han är kritisk till minuträknandet och menar att bedömning av hjälpbehovet måste göras på ett annat sätt. – Det är social kunskap, om individuella förhållanden som är på en helt annan nivå. Och då fungerar det dåligt att räkna på hundra dels timmar vad det tar att gå på toaletten, eller inta måltider, eller förflytta sig, kommunicera med andra. Det kan ju var och en förstå att så fungerar inte ens vardag, säger Lennart Erlandsson. Han vill att myndigheterna ska fatta beslut utifrån konsekvenserna för den enskilde, alltså att man utgår från vilken hjälp personen behöver för att syftet med lagen ska uppfyllas. Enligt honom gör försäkringskassan idag en allt för snäv och begränsad tolkning av lagen, en tolkning om inte ger plats för de individuella hänsyn som lagen faktiskt ger utrymme till menar han. – När man använder de här vägledningsdokumenten så styr de alldeles för hårt. Och det innebär att den enskilde individens behov kommer i skymundan jämfört med hur det borde vara, säger Lennart Erlandsson. För det finns ett handlingsutrymme enligt lagen, det problematiska är hur försäkringskassan använder sig av det, menar Lennart Erlandsson och pekar på försäkringskassans vägleding för handläggare som i detalj redogör för hur en bedömning ska gå till. – Men det ska ju inte var så att de interna dokumenten styr i en riktning mot gällande lagstiftning och lagens målsättning som står i lagens förarbeten. Då blir det problematiskt! – Och det är så det är idag? – Ja, när man gör de här generaliserande uttalandena, så blir det inte handlingsutrymme som innefattar beslut enligt lagens målsättning, säger Lennart Erlandsson, som alltså är kritisk till minuträknandet och försäkringskassan snäva tolkningar av lagen. Till en del beror det på de domar som kommit framför allt regeringsrättsdomen från 2009. Och det är vad försäkringskassan har att rätta sig efter. Det säger Monica Svanholm som är enhetschef på försäkringskassan. – Och vi såg att det kommer att få till följd att det blir en mer strikt bedömning vad det gäller de grundläggande behoven. Och det är ju det som hänt, flera har blivit av med timmar, till följd av den här skärpta praxisen, säger Monica Svanholm. Och hon menar att det är viktigt att man räknar noggrant på tiden, något som gjordes redan före den avgörande domen 2009. – Det har vi gjort tidigare också. Det handlar om att man måste vara väldigt noga, hur ser din måltidsituation ut, hur ser din hygiensituation ut, vad är det du behöver hjälp med. Man kommer ibland ner i minuter, men ofta är det större tidssjok det handlar om, fortsätter hon. Men hur tänker då försäkringskassan om de som förlorar sin assistans, efter försäkringskassans omprövning? – Man har ju det här för att kunna leva sitt liv. Man ska inte behöva vara orolig för att försäkringskassan ska göra en omprövning. Så vi har jobbat under hösten för att hitta ett nytt sätt att jobba med att följa upp i stället och fokusera på vad som förändras. Vi pratar inte om omprövning. – Men är det nån skillnad då? – Ja, just den här oron vill vi försöka minska för att egentligen vad vi kallar det för spelar ingen roll för oron men många har läst i tidningen att man blir av med timmar och få följer att man inte kan klara sig. Då har det ju att göra med den här praxisen som vi försöker att förklara. – Men som enskild finns det väl anledning att känna oro för förändrad praxis? – Men vi vill i varje fall försöka få det här så smidigt av ren omtanke, ibland tror vi att man oroar sig mer än nödvändigt. Det är ju bara de grundläggande behoven som är så här strikta. Men det är just de grundläggande behoven som avgör om en person överhuvudtaget har rätt till hjälpinsatsen personliga assistans och för att få hjälp i vardagen, och storleken de grundläggande behoven avgör om personen hamnar hos försäkringskassan eller kommunen. Vi återvänder till Jonas Franksson som hämtar dottern Maj på dagis på väg hem från jobbet. Hon är i full färd med att vika pappersfigurer när Jonas kommer in genom grinden. Hon ger honom en stor kram. – Oj, vad tung du har blivit… – Har det gått bra? Att Jonas miste sin assistans från försäkringskassan berodde på de hårdare bedömningar av grundläggande behov. Och så är det för de allra flesta. Inspektionen för socialförsäkringen har gjort en genomgång om orsakerna till den indragna assistansen. 2013 var det bara 8 procent som fått förändrade levnadsvillkor till exempel bättre hälsa, och 1 procent där indragingen berodde på fusk eller felaktigheter. För övriga handlade det alltså om en hårdare bedömning. Och Jonas var väldigt orolig inför sin omprövning: – Det handlade ju om mitt liv liksom, om mina möjligheter att fortsätta jobba. Min möjlighet att kunna fortsätta vara en bra förälder till mina barn. Att kunna leva mitt liv. Den som inte nöjd med ett beslut från försäkringskassan kan vända sig till förvaltningsrätten. Det gjorde Jonas. Men skillnaderna är stora mellan olika förvaltningsrätter hur lätt det är att få rätt. Medan förvaltningsrätterna i Falun och Härnösand ger den enskilde rätt i över 40 procent av alla fall, är det bara 19 procent som får rätt i Stockholm. Det här visar siffror från domstolsverket. Och Jonas tillhörde dem som förvaltningsrätten sa nej till: – Det hade varit avslag i förvaltningsrätten, en väldigt kortfattad dom där jag inte tyckte att de alls hade tagit hänsyn till mina synpunkter. Jag väntar på prövningstillstånd nu, berättar han. Ja, det finns ytterligare en möjlighet, nämligen kammarrätten. Men kammarrätten tar inte upp alla fall utan bara dem där de bedömer att de kan komma till en annan slutsats än förvaltningsrätten eller om frågan är principiellt intressant. För att få veta om det ser likadant ut i kammarrätterna med skillnader mellan olika delar av landet går jag igenom 500 kammarrättsdomar från 2012, 2013 och 2014. Det visar det sig att i hälften av fallen har funktionshindrade fått rätt mot försäkringskassan. Och även vad det gäller kammarätterna finns regionala skillnader. Kammarrätten i Jönköping ligger lägst, bara 37 procent av de funktionshindrade som överklagar får rätt. Medan i Göteborg är det 59 procent. Möjligheten att få rätt mot försäkringskassan i domstol kan alltså bero på var man bor i landet. Inspektionen för socialförsäkringen har i en rapport tittat på socialförsäkringsmål i förvaltningsrätterna. De geografiska skillnaderna är stora i den här typen av mål, säger Emma Rönström som varit projektledare. I rapporten har man specialstuderat tre olika typer av socialförsäkringsmål: sjukpenning, sjukersättning och arbeteskadeersättning och dragit slutsatsen att olika domstolar har olika sätt att se på frågorna. Och enligt Emma Rönström gäller det troligen också assistansersättningen. - Vår övergripande slutsats är att det är hänförligt till domstolarna, att man har olika synsätt och gör olika bedömningar på olika förvaltningsrätter och det innebär ju att det har betydelse var man bor i landet och vid vilken förvaltningsrätt att få sitt ärende prövat eftersom det är olika stor sannolikhet att får rätt. - Men är det rättsäkert? - Det är en fråga som vi diskuterar i rapportern och vi framhåller vikten av att domstolarna har tillräckliga resurser för att utreda och skriva bra domar och så vidare. Gudrun Antemar är lagman för förvaltningsdomstolen i Stockholm. Hon säger att förvaltningsdomstolarna har tagit upp en diskussion med anledning av den här rapporten som visar på skillnader. Men gör inte det här att man kan ifrågasätta rättssäkerheten? - Jo, jag förstår att man kan göra det och som enskild skulle jag blir oroad. Det är därför det är så viktigt att vi har tagit till oss den här rapporten och vi diskutera den mellan domstolarna vilket jag tycker är viktigt, säger hon. Lägenheten där Jonas bor med fru och de två döttrarna har högt till tak och i vardagsrummet står ett piano. Thomas Wijkmark hjälper Jonas från rullstolen till en fåtölj i köket, sedan skär han morötterna i stavar och ställer fram i en skål på bordet. När Jonas förlorade sin rätt till assistans från försäkringskassan fick han vända sig till kommunen, som gjorde en ny utredning. En utredning som visade sig gå till på ett annorlunda sätt jämfört med försäkringskassans. En arbetsterapeut skulle göra en så kallad ADL-utredning, vilket innebär att ett intyg om det dagliga livsföringen ska skrivas. Och för att göra det ville hon vara med när han duschade. – Ska det verkligen vara nödvändigt sa jag, hon att för mig är det inte nödvändigt men kommunerna brukar vilja ha det på det här sättet. Så jag hörde av mig till min handläggare och sa att ska det verkligen vara nödvändigt att jag ska duscha inför en främmande person. Vi måste väl kunna prata om det här, jag måste väl kunna visa med kläderna på. Då sa hon att du är fri att göra så absolut, men då kommer inte det här ADL-intyget att väga lika tungt. Jag är inte säker på att du kommer att få de timmarna du behöver. Och då hade jag ju inget val, berättar Jonas och han tycker att en person som behöver hjälp över hela dagen borde få det av staten, alltså försäkringskassan utan att myndigheterna kartlägger de intima situationerna. Både försäkringskassans närgångna frågor och kommunernas ADL-intyg går över gränsen för vad som är okej, menar han. Efter kommunens utredning började nu ett bollande mellan myndigheterna för Jonas. Kommunen kom nämligen fram till att Jonas grundläggande behov faktiskt var över 20 timmar i veckan och försäkringskassan trots allt var den som skulle betala. Det gjorde att Jonas fick göra ytterligare en utredning hos försäkringskassan som inte ville fatta något nytt beslut, eftersom Jonas hade överklagat till domstol. Så Jonas fick återvända till kommunen. Och nu beviljade kommunen personlig assistans, men inte tolv timmar om dagen som han hade haft hos försäkringskassan utan nio och en halv timme om dagen. – Jag räknade snabbt ut i huvudet att det kommer att funka, fortsätta arbeta på något sätt men jag kommer inte att ha någon fritid längre. Men jag kommer att kunna vara en bra förälder till mina barn, och det kändes som det allra viktigaste att de inte skulle hamna i skiten för det här. Den minskade assistanstiden gör att Jonas väljer att ha väldigt få timmars assistans vissa dagar för att få andra dagar att fungera med jobb, dagishämtning och annat. Han har varit tvungen att gå ner i arbetstid och de assistansfria dagarna sitter han i lägenheten utan möjlighet att ta sig ut. Kaliber handlar idag om LSS-lagen - den lag som kom till för funktionshindrade skulle kunna leva ett liv som alla andra. Men under senare år har allt fler förlorat den hjälp de har haft och bollas mellan försäkringskassan och kommunen.                                                                                För Jonas kom alltså kommunen och försäkringskassan fram till två olika bedömningar av hur mycket hjälp han behövde. Och så är det också för flera andra. För att förstå hur det kan vara en så stor skillnad ringer jag upp Birgitta Morin som är enhetschef på beställarenheten funktionsnedsättning i Hägersten-Liljeholmens statsdelsförvaltning, dit Jonas hör. Hon kan inte kommentera det enskilda fallet, men säger så här om det olika bedömningarna: – Det är en oerhört komplicerad lagstiftning att jobba eftersom efter som den är oerhört bred och ger kommun och försäkringskassa möjlighet att fatta nästan vilka beslut som helst. Under de sista åren har det kommit ett antal domar och det är ju dem vi läser på och försöker följa rättspraxis. Och jag kan tänka mig att det kan se olika ut i olika kommuner och statsdelar hur mycket man följer de här domarna och vad det är för handläggare, säger Birgitta Morin. En annan förklaring kan vara, säger hon, att försäkringskassan är väldigt petig med att räkna på grundläggande behov som att äta eller gå på toaletten medan man för övriga behov räknar mer schablonmässigt. Kommunen däremot räknar lika noggrant på all tid som den funktionshindrade behöver hjälp med. Enligt Birgitta Morin gör kommunen noggranna utredningar och vill intyg från arbetsterapeut om den dagliga livsföringen. Men att arbetsterapeuter vill vara med när någon duschar är inget hon känner igen säger hon. – Jag tycker det låter så konstigt att man ska vara med och se när någon duschar, att klä av sig naken och så, jag känner inte igen det från det jag har sett, att arbetsterapeuter arbetar så, det kanske är mer så att man tittar hur ser det ut i badrummet och man kanske visar svårigheterna, men inte så intimt att någon har suttit och varit med och tittat när man duschat. Jag känner inte riktigt igen den beskrivningen från arbetsterapeuter att man arbetar så. – Det är inget krav från kommunen? – Nej! Det känner jag inte igen. Däremot vet jag att arbetsterapeuter kan fråga kan jag vara med vid morgonrutinerna, och att man kan titta in i badrummet. Men det handlar ju inte om att dra ner byxorna och sitta på toalett utan man kanske visar med kläderna på, säger Birgitta Morin. Hon säger också att försäkringskassans hårdare bedömningar, som gör att många funktionshindrade behöver få hjälp från kommunen där de bor, ställer till stora svårigheter för kommunerna, som plötsligt kan få ökade kostnader för miljoner kronor. – Det är ju en kostsam insats helt klart. – Men försöker man hålla ner den kostnaden? – Det ska ju vara rimligt, det är ju utifrån den enskildes behov, det klart att vi är försiktiga med att fatta alltför generösa beslut, vi fattar ju utifrån den enskildes behov. Sen kan vi ju aldrig neka insatser till någon som är i behov av insatser, avslutar hon. Jonas fick alltså fortsatt personlig assistans av kommunen, även om det blev färre timmar, när han miste sin assistansersättning från försäkringskassan. Men hur går det då för andra som mister sin hjälp från försäkringskassan? Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har tittat på frågan och kommit fram till att många som blir av med sin assistans från försäkringskassan inte beviljas personlig assistans av kommunen, utan får annan hjälp i stället. Det kan handla om hemtjänst eller att de får flytta till ett boende. ISF konstaterar att den som mister assistansersättningen sannolikt också mister en stor del av sin frihet och sitt självbestämmande. Och 20 procent blir helt utan hjälp, enligt ISF. Det kan visserligen handla om personer som fått bättre hälsa eller tvärtom blivit sjukare och hamnat på sjukhus. Men bland dem kan också finnas personer som inte får någon hjälp trots att de fortfarande har ett stort hjälpbehov, konstaterar ISF. För flera funktionshindrade har alltså de striktare bedömningarna från försäkringskassan lett att de fått mindre hjälp eller blivit helt utan hjälp. Och många har förlorat en del av sin möjlighet att själva styra över sina liv, något som var syftet med lagen när den kom på 90-talet. – Det var också en konstig sak, jag fick mitt liv plötsligt så väldigt begränsat och ändå kände jag en lättnad för att det inte var värre än vad det var, berättar Jonas. Kaliber har skickat en enkät till samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar. 59 procent har svarat. Tre fjärdedelar av kommunerna har svarat ja på frågan om de har fått gå in med ny hjälp eller ökad hjälp till personer med funktionshinder efter att försäkringskassan blivit hårdare i sina bedömningar. Och cirka 40 kommuner säger att de har behövt spara in på annan verksamhet för att klara de ökade kostnaderna. – Ja, det här är ju bekymmersamt för det drabbar ju inte bara de här personerna med funktionsnedsättningar utan det kan ju drabba även andra personer, för det är ju så i en kommun att man har ju oftast en budget för en socialnämnd. Och det innebär ju att det kan vara barn i behov av särskilt stöd som drabbas eller äldre personer, eller alla de verksamheter som ligger inom socialnämndens budget, säger Annika Wallenskog är bitrände chefsekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting. I Kalibers enkät tar kommunerna upp exempel på vad de dragit ner på för att klara de ökade kostnaderna för LSS-lagstiftningen. Det kan handla om neddragning av personal, att man dragit ner på alla verksamhet som inte är tvingande enligt lagen eller att man göra striktare bedömningar överlag. Flera nämner också just äldreomsorgen – så här skriver några kommuner: ”Äldreomsorgen är störst hos oss så den får spara för att klara utökningarna” ”Socialtjänsten har fått lämna över medel till LSS för att täcka kostnaderna” ”Vi har sparat på övrig LSS-verksamhet samt äldreomsorg” ”Neddragning av personal, dvs lägre grundbemanning” Och enligt SKL är det stora kostnader det handlar om. Enligt en beräkning dom har gjort har försäkringskassan, alltså staten, skjutit över kostnader för miljard kronor per år på kommunerna. Annika Wallenskog menar det kan bli så, just därför att det är två myndigheter som ansvarar för samma sak. – Så fort man har ett delat huvudmannaskap, så blir det ju så att en part kan förändra sitt sätt att göra bedömningar och då går det över ett ansvar på den andra parten. Det blir ju väldigt rörigt. SKL har hela tiden drivit fråga att staten borde ta hela kostnaden för personlig assistans. Men enligt Annika Wallenskog har kommunerna nu börjar fundera på att själva ta över ansvaret, för att slippa att dela ansvaret med staten: – Vi har drivit frågan väldigt tydligt att det ska vara ett statligt huvudmannaskap tidigare, men nu börjar vi väl luta åt att det kanske inte har så stor betydelse. Det viktiga är att det är en part som har huvudmannaskapet. Vad som helst är bättre än det här delade, menar Annika Wallenskog. Men vad säger då Jonas Franksson om det delade ansvaret mellan stat och kommun - och Annika Wallenskogs förslag att kommunen ska ta över. – Det delade huvudmannaskapet ställer ju till stora problem. Alltså personlig assistans handlar ju i grund och botten om mänskliga rättigheter. Möjligheten att leva det liv du vill leva är en del av de mänskliga rättigheter, och det måste staten stå som garant för. Kommunerna klarar inte att vara garant för de mänskliga rättigheterna. Kaliber idag har handlat om 90-talets stora jämlikhetsreform som skulle ge personer med funktionsnedsättning makt över det egna livet, men där människor idag bollas mellan myndigheterna i ett Svarte Petter-spel i takt med att bedömningarna har blivit allt hårdare. Och där möjligheter att få rätt skiljer mellan olika delar av landet. Reporter: Lena Pettersson Producent: Annika H Eriksson Kontakt: kaliber@sverigesradio.se

  starstarstarstarstar
 • 02:00:25

  49 - Jonas Colting

  · Alphov & Lopez

  En tidig vårdag hade vi det stora nöjet att sitta ned med Jonas Colting på hans kontor i Borås för att prata mål, motivation, drivkrafter, lycka, entreprenörsskap och hur man kan lyckas med saker som, för andra, kan se helt omöjliga ut. Jonas driver idag ett bolag som arrangerar Borås Triathlon, Borås Swimrun, han coachar individer, han arrangerar träningscamps, han säljer våtdräkter, han föreläser, han driver en egen podcast och tränar för att simma Gotland runt i sommar. Till detta kommer en elitkarriär inom Triathlon med vunna VM-medaljer samt att han simmat från Stockholm till Göteborg för att samla in pengar till Water Aid. Jonas är som ni märker en driven man med massor av kunskap och åsikter inom sina specialområden och vi tycker det blev ett härligt samtal och hoppas ni tycker detsamma! Mer om Jonas hittar ni på www.colting.se Trevligt lyssnande!

  starstarstarstarstar
 • Interview with pro triathlete Jonas Colting – TSC Podcast #22

  · Triathlon Swim Training for Beginners To Intermedi

  In this episode, I discuss yoga & swimming, the upcoming re-opening of Tri Swim Secrets, and finally the interview with Swedish pro triathlete Jonas Colting. References: The Triathlon Swimming Essentials: http://triswimcoach.com/triathlon-swimming/ The 3 Essential Elements to Master Freestyle for Triathlon: http://www.triswimcoach.com/triathlon-swim-faster/ Please comment on this podcast! Tri Swim Coach podcast comments: Click here to open up itunes and add a rating/comment! Music: Van Halen- "Humans Being"   The post Interview with pro triathlete Jonas Colting – TSC Podcast #22 appeared first on Triathlon Swim Training for Beginners To Intermediate Triathletes.

  starstarstarstarstar
 • 00:28:11

  Interview mit Personal Trainer Jonas Busch

  · 4yourSELF - Optimiere deine Lebensenergie

  Vor Kurzem hatte ich die Freude, Jonas Busch zu interviewen. Er ist Personal Trainer aus der Nähe von Berlin. Erst letztens hat auch er seinen eigenen Podcast „Rund um deine Gesundheit“ begonnen. Im heutigen Podcast sind wir durch eine Menge Themen zum Thema Training & Fitness gegangen. Welche Themen du heute hören wirst: 00:20 Jonas‘ Story 01:00 Wie Jonas von einem „normalen“ Leben zu seinem persönlichen Lebensweg gefunden hat 02:10 Wie genau Jonas zum Fitnesssport kam 03:40 3 Fehler, die Jonas bei den Menschen in seinen Firmentrainings am meisten sieht 05:15 Wo wir am besten anfangen, wenn wir zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehen 07:30 Wie es Jonas schafft, seinen Klienten die nötige Motivation zu geben, um ihr Training zu absolvieren 08:50 So trainiert Jonas momentan 11:30 Jonas‘ Erfahrung mit festgelegten Trainingsplänen vs. Intuitivem Training 13:45 So hat Jonas‘ Körperwahrnehmung im Laufe seiner Trainingserfahrung zugenommen 15:45 Das denkt Jonas zum Thema Körperakzeptanz 17:45 Jonas‘ Beobachtungen zum momentanen „Mobility Trend“ 20:00 Selbstmasochismus im Training 21:15 Die 3 größten Fehler, die Trainingsanfänger machen 25:00 Was dir Jonas zum Thema Gesundheit mitgeben will Gib Jonas einen Like auf Facebook: https://www.facebook.com/Fitness-Personal-Training-Jonas-Busch-278057982628730/ Schau dir hier seine Website an: http://jonas-fitness.de/

  starstarstarstarstar
 • 01:13:38

  47: Jonas Colting, Sveriges mest vältränade idrottsman om träningsmängd, mat vid träning, politik, dietister och dissar i allmänhet

  · 4Health med Anna Sparre

  Jonas Colting! Idrottare (6 VM- och EM-medaljer i triathlon), författare och hälsodebattör som dessutom är känd bl.a. för att ha simmat mellan Stockholm och Göteborg. Idag pratar vi om allt från träningsmängd, triathlon och mat vid träning, till hälsa generellt, fasta, stress och utmattning. Och dessutom delas några dissar ut ???? Hur äter man bäst inför en idrottstävling? Kan man träna hårt på lite kolhydrater, eller till och med utan … läs mer

  starstarstarstarstar
 • 00:36:30

  Ord och bild blir musik 5. Tre tonsättare om inspirationen bakom musiken.

  · Tollans musikaliska

  Hur gör tonsättare när de trollar fram den ljuvaste musik ur ord och bild? Vi möter vi de tre tonsättarna Tebogo Monnakgotla, Ylva Nyberg Bentancor och Jonas Bohlin. I det femte programmet i serien Ord och bild blir musik möter vi tonsättarna Tebogo Monnakgotla, Ylva Nyberg Bentancor och Jonas Bohlin. Tidigare rock- och reggaemusiker Ylva Nyberg Bentancor har alltid spelat klassiskt piano. Hon studerar konstmusik och reser till Mongoliet och spelar in ljud. Utifrån dem skapar hon hörspelet Footprints.  Konkreta ljud hör jag som abstrakta ljud. Någon ropar och samtidigt klapprar hästen med hovarna. Det är musik! Jag klipper ut ett ljudcitat och gör en musikalisk gest av det, berättar hon. Mezzosopranen Malena Ernman behöver nytt material till en skivutgivning. Ylva Nyberg Bentancor tonsätter stycket Som äpplen sanningar efter en  text av poeten Johanna Ekström där vuxnas grymhet mot ett flickebarn är temat. Jag övertalar Johanna Ekström att ta bort minst fyra kylskåp i sin text. Musiken måste komma ur texten, därför är varje ord viktigt. Kylskåp kan jag inte tonsätta, förklarar Ylva Nyberg Bentancor.   Dikter som Tebogo Monnakgotla tonsätter skildrar ofta utanförskap och identitetsökande. Orkesterstycket Naissance du jour II är inspirerat av den franspråkige, madagaskiske poeten Jean-Joseph Rabearivelos dikt Dagbräckning. Självmordet blir hans utväg efter förbud att förenas med modernisterna i Paris. Arthur Rimbauds Le dormeur du val - Den sovande i dalen handlar om soldaten som ligger blek i sin gröna säng med fötterna i svärdsliljorna och till synes sover, men som har två röda hål i höger sida. Efter nu levande kinesiske poeten Li Li tonsätter Tebogo Monnakgotla Li Po under den flygande spegeln. Poemet handlar om poeten Li Po som levde i Kina under Tangdynastin på 700-talet. Både Li Li och Li Po tvingas i exil. I stycket Encontrei, Jag fann, låter Monnakgotla en baryton gestalta brasilianska poeten Oliveira Silveiras dikt om slavättlingar som berövas sin kulturella identitet. Barytonen är den, av de klassiskt skolade rösterna, som ligger närmast talrösten, förklarar Tebogo Monnakgotla. Jonas Bohlin skriver flera musikstycken där dokumentära bilder och händelser ger direkt inspiration. Som oratoriet Holoscene, där upplevelser i Arktis, och författaren Majgull Axelssons texter om klimathot och jordens undergång, triggar tonsättandet. I mediaoratoriet 7:e juli samarbetar Jonas Bohlin med författaren Torbjörn Elensky. De använder kontaktannonser, TV-tablå och nekrologer ur en dagstidning en slumpmässigt utvald dag. Stycket Psychotropes består av ett mantra med namn på olika psykofarmaka: sömnmedel, antidepressiva, lugnande. Hur det är att döda en annan människa berättar en tjetjensk barnsoldat i filmmusiken I saw it all:  I pull the trigger and release three or four shots into him. I didnt know how to think.  Jonas Bohlin vill att friktionen mellan den vackra, eteriska musiken och det fasansfulla innehållet skall hjälpa oss att reflektera.   Låtlista: Fanfare for the Uncommon Woman nr 1Joan Tower Marin Alsop, Colorado Symphony Orchestra Tower_ Fanfares For The Uncommon Woman, Etc _ Alsop, Et Al   Holocene Jonas Bohlin, musik. Majgull Axelsson, text. Marlena Ernman, Anita Björk m fl. Esa-Pekka Salonen, dir. Sveriges Radios Symfoniorkester. Radiokören. Inspelad av SR P2   Footprints of Mongolia f saxophone quartet & tape Ylva Nyberg Bentancor Stockholms Saxofonkvartett Privat inspelning   Som äpplen Sanningar Ylva Nyberg Bentancor, musik. Johanna Ekström, text. Malena Ernman, Chrichan Larson | Anna Lindahl | Mats Olofsson | Håkan Ehrén | Anita Agnas | Markus Leoson Naive KMH Förlaget KMHCD 012                                       Le dormeur du val (Den sovande i dalen) Tebogo Monnakgotla, musik. Arthur Rimbaud, text. Avanti (ens) - Falk Winland, Ida (sop) - Rantamäki, Jukka (dir) P2 Live Nu Rostrum 2008 i Dublin 20080728 2100 3174-08/1031   Naissance du jour II Tebogo Monnakgotla, musik. Jean Joseph Rabearivelo, text. Sveriges Radios Symfoniorkester. John Storgårds, dir. Live 12/11 2009 Sänd i P2 Live 10/1 2010   Li Po under den flygande spegeln Tebogo Monnakgotla, musik. Li Li, text. Loa Falkman. Sami Sinfonietta. Marit Strindlund, dir. Grünewaldssalen. 2004. Examenskonsert för dirigent. Marit Strindlund. Privat inspelning.   Encontrei (Jag fann) Tebogo Monnakgotla, musik. Texter: Renberg, Margareta/ Silveira, Oliveira Rasmus Ringborg, baryton. Susanne Axelsson, sopran. Musikhögskolans orkester. Jon Terje Svendsen, dir Liveinspelning Musikhögskolan, Stockholm Privat inspelning.   Holocene Jonas Bohlin, musik. Majgull Axelsson, text. Marlena Ernman, Anita Björk m fl. Esa-Pekka Salonen, dir. Sveriges Radios Symfoniorkester. Radiokören. Inspelad av SR P2   Psychotropes Jonas Bohlin, musik. Textbearbetning: Jonas Bohlin Jonas Bohlin                   Dirigent: Bo Johansson och Le Jeune Chur de Paris Uruppförande, Biennale d'art vocal, Paris Privat inspelning   I saw it all (Utdrag ur filmmusik om barnsoldat i Tjetjenien) Jonas Bohlin, musik. Textbearbetning: Torbjörn Elensky Sopran: Jeanette Bjurling. Ars Nova. Sonny Jansson, dir. PrIvat inspelning   Mediaoratoriet 7:e juli, Dödsannonser Jonas Bohlin, musik. Textbearbetning: Torbjörn Elensky/Jonas Bohlin Dirigent: Georges-Elie Octors. Sopraner: Jeanette Bjurling Carolina Bengtsdotter Ljung. Baryton: Jens Malmkvist KammarensembeN   Mediaoratoriet 7:e juli, Kontaktannonser Jonas Bohlin, musik. Textbearbetning: Torbjörn Elensky/Jonas Bohlin Dirigent: Georges-Elie Octors. Sopraner: Jeanette Bjurling Carolina Bengtsdotter Ljung. Baryton: Jens Malmkvist KammarensembeN

  starstarstarstarstar
 • Simpodden med Jonas Colting

  · Simpodden

  Ni har säkert sett Jonas Colting i något debattprogram på TV eller läst en krönika i någon kvällstidning. Idag är Jonas kanske mest känd som hälsodebattör, författare och föreläsare men färre känner till hans långa karriär som simmare och triathlet. Vi bjöd in honom för att prata om Sverigesimmet - ett välgörenhetsprojekt som innebar att han simmade från Stockholm till Göteborg förra sommaren till förmån för WaterAid, men passade även på att reda ut en gång för alla vad Jonas egentligen har emot fredagsmys.

  starstarstarstarstar
 • 00:41:18

  Ord och bild blir musik 6. Om ordens kraft i musiken

  · Tollans musikaliska

  Hur gör tonsättare när de trollar fram den ljuvaste musik ur ord och bild? Hur många nottecken behövs för en opera? Möt tonsättarna Ylva Q Arkvik och Jonas Forssell. I det sjätte programmet i serien Ord och bild blir musik möter vi två tonsättare i vars verk orden har stor betydelse. Inte minst i deras operor: Ylva Q Arkvik och Jonas Forssell. Tonsättaren Ylva Q Arkvik skrev kammaroperan Solitario och stycket Tid läggs som tunt papper över beröringarna till poeten Eva Runefelts dikt Ödsligheten. Eva Runefelt är väldigt fri i sitt eget ord och jag känner att hon har ett centrum. Då blir det inte så svårt att flytta om hennes ord. För det vill jag nästan alltid för att kunna bygga upp en musikalisk form. Författaren Eva Ström skrev libretto till Arkviks opera Du får inte gå. En självmordsbombare tillbringar sin sista kväll hemma i en spänningsfylld lägenhet tillsammans med hustrun, som är lyckligt gravid med fjärde barnet. Kvinnan känner oro men vet inte om mannens grymma plan. Jag låter honom få en kärlekssång till granaten som träffar kroppen. Absurditeten hörs i hans falsettsång i galet läge. En terzett, skriven för kvinnan, mannen och en kvinnoröst ur TV:n, lättar upp stämningen där extrema känsloyttringar kolliderar, berättar Ylva Q Arkvik. Till projektet Vox pacis, en manifestation för fred och försoning, tonsatte hon kantaten A Challenge to Humanity med text av Sigrid Kahle. Trehundra körsångare och musiker från 15 länder representerade de främsta världsreligionerna. Titeln Mässa kunde vi inte använda, eftersom den är förknippad med kristendomen. En Kantat, däremot, kan vara värdslig. Kantanen inleds med ett musikaliskt gräl som stegras till forte fortissimo. Ur detta växer texten fram. Hur är det möjligt att vi har varit på denna jord i tusentals år och inte lärt oss förstå varandra? frågar sig Ylva Q Arkvik.  Ylva Q Arkviks nya pianostycke uruppfördes vid en Chopinafton vid Östersjöfestivalen 2010.   Tonsättaren Jonas Forssell räknade ut att det var 13 000 ord i librettot till egna operan Träskoprinsessan. Men det behövdes 300 000 nottecken. -Att tonsätta kräver inspiration men desto mer transpiration och hårt arbete, säger han. De flesta av Jonas Forssells nio operor har försoning som tema. Riket är ditt handlar om flyktingproblematik, Stadsmusikanterna om att försonas med sin egen dödlighet. Hans opera Death and the Maiden har libretto av Argentinskfödde författaren och dramatikern Ariel Dorfmann, som också skrev talpjäsen från 1990. - Malmöoperans stora kör gjorde det möjligt för mig att gestalta några av de 3 000 personer, vanliga människor, som Pinochetjuntan i Chile tog livet av. Försoning betyder inte att sorgen skall försvinna eller att man blir vän med förövaren, utan att man kan fortsätta att leva i ett tillstånd som inte är förgörande, säger Jonas Forssell. Hans far, författaren Lars Forssell, gav honom rådet att välja texter att tonsätta som hade "hål" I sig. De är inte fullkomliga utan kräver ytterligare en dimension för att gjuta ihop sig med musiken. Jonas Forssells opera Hemligheter, om vetenskapsmannen och magikern Emanuel Swedenborg, hade premiär februari 2011 vid Malmö opera, där Forssell var Composer-in-Residence. - Många operor är som Puccinis Tosca, med endast en kvinna men sju män på scenen. Det där tänker jag göra något åt. Hemligheter får endast en mansgestalt, Swedenborg själv. Alla andra roller i föreställningen, även de manliga, sjungs av kvinnor. Kvinnorösten har ett större omfång och är därför mer flexibel, anser Jonas Forssell.   Spellista:   Påsk 1968 - Ur "Tolv variationer till minne av W.B. Yeats Jonas Forssell, musik. Lars Forssell, text. Ur "Tolv variationer till minne av W.B. Yeats ur diktsamlingen "Ändå", 1968 Mirrors Olle Persson. Matti Hirvonen Daphne 1014   Tid läggs som tunt papper över beröringarna Ylva Q Arkvik, musik. Eva Runefelt, poem. Staffan Larsson och Jeffrey Lee, violin. Mikael Larsson, altviolin. M fl. Chrichan Larsson, dirigent. SR P2 Nu! Horspel Tidsgommor 20060501 2100   A Challange to Humanity Ylva Q Arkvik, musik. Sigrid Kahle, text. Blandad kör och Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, dir Jonas Dominique. Inspelad live av SR P2, 28 dec 2008   Du får inte gå Ylva Q Arkvik, musik. Eva Ström, libretto. Sångare: Andreas Landin, Elin Carlsson (Rombo), Tove Dahlberg. Dirigent: Olof Boman Inspelad av SR P2 i Vadstena 2002.   Älskandes Klagan Jonas Forssell, musik. Lars Forssell, text. Ur "Tolv variationer till minne av W.B. Yeats ur diktsamlingen "Ändå", 1968. Olle Persson. Matti Hirvonen Mirrors Daphne 1014   Death and the Maiden Jonas Forssell, musik. Libretto av Ariel Dorfman. Malmö S O och kör. Thomas Søndergård, dir. SR P2 Live opera 20081011  1915   Tiden och en flicka Jonas Forssell, musik. Lars Forssell, text. Ur "Tolv variationer till minne av W.B. Yeats ur diktsamlingen "Ändå", 1968. Olle Persson. Matti Hirvonen Mirrors Daphne 1014

  starstarstarstarstar
 • Folge 17: Symbiose Band – Interview mit Jonas Burgwinkel

  · Inspiration Musik mit

  Symbiose Band - Gemeinsames Empfinden von Spannungsbögen Wer kennt das nicht: Kinder, die mit Küchenutensilien auf Töpfen klopfen und ihren Eltern und Nachbarn viel Geduld abverlangen. Erste Gehversuche in Musik und Rhythmus. Der Schlagzeuger Jonas Burgwinkel hat in frühster Kindheit ähnliche Dinge veranstaltet. Schnell war klar, dass die frühkindlichen percussiven Experimente  keine Eintagsfliegen sind. Mittlerweile ist er mit Mitte 30 einer der international gefragtesten Schlagzeuger. Seine tiefgründige musikalische Erfahrung, die Fähigkeit ganz in die Musik einzutauchen und seine Bereitschaft immer wieder aus seiner Komfortzone herauszugehen, macht ihn zu einem begehrten Mitmusiker in unterschiedlichsten Bandprojekten. In der heutigen Sendung gibt Jonas Burgwinkel u.a. interessante Eindrücke zu seiner Entwicklung, zur Arbeit im Bandkontext und zu seiner verantwortungsvollen Aufgabe junge Studenten auf das Berufsleben vorzubereiten. Einige Themen des Gesprächs Raus aus der Komfortzone Musizieren unter Einsatz des Lebens Das Klaeng-Kollektiv Spielen innerhalb und außerhalb einer Form Arbeit mit DJ Entwicklung der musikalischen Persönlichkeit Musik in der Sendung "What I dit", , CD "Side B" (Live aus dem Stecken in Köln), "Klaeng Records", 2016 "So tender", "Keith Jarrett", "Standards Vol. 2", 1985 "Circles and calligrams", "Medusa Beats" (Benoit Delbecq_keys | Petter Eldh_b | Jonas Burgwinkel_dr), live, 2015 "In a silent way", "Joe Zawinul", CD "Side B" (Live aus dem Stecken in Köln), "Klaeng Records", 2016 Jonas Burgwinkel "Ich hatte sehr sehr viel Energie als Kind. Heutzutage hätte ich bestimmt Ritalin bekommen - früher hat man sich dann ein Schlagzeug gebaut" Jonas Burgwinkel wurde 1981 in Aachen geboren und lebt derzeit in Köln. Er ist ein herausragender, für seine einzigartige Spielweise international gefragter Jazzschlagzeuger. Innovativ lässt er klassischen Jazz mit avantgardistischer Improvisation verschmelzen. Zahlreiche Auszeichnungen wie u.a. der “ECHO JAZZ 2012”, der SWR- und der WDR-Jazzpreis, der “BEST SOLOIST AWARD” auf dem North Sea Jazzfestival, sowie über 50 CDs und unzählige Radio- und Fernsehmitschnitte dokumentieren den Erfolg seines musikalischen Wirkens. Dieses geht weit über die nationalen Grenzen hinaus: Burgwinkel spielt weltweit, u.a. mit Jazzgrößen wie John Scofield, Chris Potter, Uri Caine, Dave Liebman, Lee Konitz oder John Taylor. Eine besonders intensive musikalische Zusammenarbeit besteht mit dem international präsenten Pablo Held Trio, das u. a. mit dem Gitarristen John Scofield im Jahre 2014 eine Live-CD in der Kölner Philharmonie aufgenommen hat. Neben seiner Konzerttätigkeit engagiert sich Jonas Burgwinkel als Mitbegründer des Kölner Jazzkollektivs KLAENG als Konzertveranstalter, mit intensiver Netzwerkarbeit und eigenem Label. Im Jahr 2011 folgte Jonas Burgwinkel einer Berufung als Professor für Jazzschlagzeug an die Kölner Hochschule für Musik und Tanz. Er selbst sagt hierzu "Man kann die Studenten darin unterstützen, auf ihre Vorlieben zu hören und ihnen Techniken an die Hand zu geben, wie sie systematisch Sachen ausbauen und weit über das Studium hinaus verwenden können". Neben seinen vielfältigen Tätigkeiten als Sideman veröffentlichte er in 2011 seine erste eigene CD "Source Direct" und in 2016 die Live-CD "Side B". Aktuelle Projekte (Auszug): Source Direct Pablo Held Trio Sternal Symphonic Society Jonas Burgwinkel Solo Frederik Köster "Die Verwandlung" Medusa Beats Discographie (Auszug): Jonas Burgwinkel, Source Direct, (Traumton 2011) Pablo Held Trio Live, (Pirouet 2012) Sebastian Sternal, Sternal Symphonic Society (Traumton 2012) Pablo Held Trio meets John Scofield, (Pirouet 2014) Frederik Kösters Die Verwandlung, Tension/Release, (Traumton 2015) Jonas Burgwinkel, Side B, (Klaeng-Records 2015) Peter Ehwald, Double Trouble, (Jazzwerkstatt 2015) Hier kannst Du noch etwas forschen:

  starstarstarstarstar
 • 01:27:33

  118. Colting Simmar Gotland -Fråga Jonas

  · Coltings Nakna Sanning

  Vi ger en uppdatering av läget kring projektet Colting Simmar Gotland. Jonas svarar på lyssnarnas frågor om allt som rör projektet, dess genomförande och syfte. Vi förbannar kung Bore.

  starstarstarstarstar
 • 01:05:28

  Swimrunpodden 41 Jonas Colting Swimrun intervju

  · Swimrunpodden

  Jonas Colting berättar om hur han hittade till Ötillö och Swimrun innan vi ens hade ett namn på sporten. Han är verkligen en av pionjärerna inom sporten. Vi får följa med på en resa där han berättar om att han började med simning och därefter hittade till Triathlon och Swimrun. Han delar några roliga historier om hur det var de första åren på Ötillö och hur han tror att sporten kommer att utvecklas.

  starstarstarstarstar
 • 00:46:01

  14. Sillströmming och båtträning med Jonas Colting

  · Sjölivet

  I detta 14e avsnitt pratar Carl och Oscar om allt ifrån vad vi kan köpa till far på farsdag till stor forskning som nu skall ske på ett litet fartyg i Östersjön samt hur det nya drönarförbudet påverkar vår säkerhet på sjön. I detta avsnitt undersöker vi hur vi som båtmänniskor kan träna under tiden vi är på sjön. Vad ska vi tänka på? Vad för utrustning bör vi ha? Om detta och mycket mer pratar vi om med Jonas Colting.

  starstarstarstarstar
 • 01:52:14

  Avsnitt 158: Jonas Colting

  · Tyngre Radio

  Packat med kompetenta utläggningar och skarpa åsikter när Jonas Colting gästar podden. Från en av världens bästa triatleter till en av våra starkaste kost- och träningsdebattörer. 00:14:26 – Gästen in 01:33:26 – Gästen ut

  starstarstarstarstar
 • Barfotapodden Avsnitt 04 - Jonas Colting

  · Barfotapodden - en pod om löpning och hälsa, med eller utan skor

  I fjärde avsnittet är det ingen mindre än uthållighetssportaren Jonas Colting som blir intervjuad.Vi pratar bland annat crossfit, barfotalöpning och kvarg i detta, något längre avsnitt av Barfotapodden.Intervjun gjordes över telefon så jag ursäktar kvalitén på ljudet.Håll till godo!Länkar:UltramanHoka

  starstarstarstarstar
 • 01:57:54

  avsnitt 61 - Jonas Colting

  · Husky

  Äntligen blev det dags att intervjua Jonas Colting och det var ju uppenbart att avsnittet skulle bli ett av de längsta hittills.Vi pratar om hans tidiga karriär, hur triathlon har utvecklats i Sverige och för honom. Om det faktum att han inte är en tävlingsmänniska, om behovet av bättre strukturer för individuella idrottare i Sverige. Om prestigelöshet, om problemen med det svenska konsensustänket och om tankar kring att skaffa barn.Avsnittet görs i samarbete med Milebreaker och intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm.

  starstarstarstarstar
 • 00:43:02

  #4: Jonas Colting

  · Maratonpodden

  Har fredagsmyset förstört en hel generation? Varför trycker svensken i sig ett halvt kilo mjöl om dagen? Och hur tränar han egentligen nuförtiden, Jonas Colting? Missa inte intervjun med Sveriges mesta triathlet! Han är mannen som varit nästan naken på ett bokomslag och har haft flera internationella framgångar som långdistanstriathlet. Hans främsta meriter är medaljer på VM i långdistans samt två segrar i galet långa triathlontävlingen Ultraman. Vi pratar om hans planerade simtur från Stockholm till Göteborg i sommar och om hans funderingar inför att skaffa barn. Vi pratar också om varför han tvingade sin flickvän att kissa genom tightsen när han harade henne på Stockholm Marathon. Samt mycket, mycket mer...

  starstarstarstarstar
 • Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann - MoSports #01

  · MoSports - Podcast by OMR

  Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste interviewt ab jetzt regelmäßig die Großen der deutschen Sportszene; egal ob Rudern, Hockey oder bestimmt auch mal Fußball. In der ersten Folge zu Gast: Beachvolleyball-Legende Jonas Reckermann.Alle Themen vom ersten MoSports Podcast mit Beachvolleyball-Legende Jonas Reckermann im Überblick:Wer ist Jonas Reckermann? (ab 0:30)Deshalb lernen hierzulande nahezu alle Profi-Volleyballer in der Halle die Grundlagen des Sports (ab 1:30)Wann stand für Jonas Reckermann die Entscheidung, von Hallen- zu Beachvolleyball zu wechseln? Und was unterscheidet beide Disziplinen? (ab 2:30)Was muss man als Beachvolleyball-Profi investieren, um eine ganze Saison trainieren zu können? (ab 5:30)Wie lange war Jonas Reckermann auf Preisgelder angewiesen und wann wurden Sponsoren-Gelder wichtiger? (ab 7:15)Wie groß ist der Druck auf einen Sportler, wenn er von Preisgeldern abhängig ist? (ab 8:15)Wie entstehen Beachvolleyball-Teams? (ab 9:15)Gab es im Team Jonas Reckermann/Julius Brink auch Streits oder andere Probleme? (ab 13:00)Wie und wann kam es zur Entscheidung, sich als gemeinsame Brand Brink/Reckermann zu vermarkten? (ab 14:00)Wie steht es aktuell um Beachvolleyball in Deutschland? (ab 15:45)Rücktritt direkt nach dem Olympia-Sieg 2012: Welche Optionen hatte Julius Reckermann noch? (ab 19:00)Die Karriere nach der Profi-Karriere: Wie hat Julius Reckermann die Zeit nach der Volleyball-Laufbahn geplant? (ab 20:40)Was macht der ehemalige Volleyballer heute? (ab 23:00)Was waren Julius Reckermanns Beweggründe, an verschiedenen TV-Formaten von Stefan Raab teilzunehmen? (ab 27:00)Was war die verrückteste Anfrage, die Jonas Reckermann nach 2012 bekommen hat? (ab 29:00)Wie kam es 2013 zur Teilnahme an der GQ-Kampagne gegen Homophobie „Mundpropaganda“? (ab 29:45)Sollten Sportler ihre Reichweite öfter nutzen, um öffentlich Stellung zu gesellschaftlichen oder sogar politischen Themen zu beziehen? (ab 32:30)Die Lieblings-Anekdote von Jonas Reckermann in Bezug auf die National Anti Doping Agentur, kurz NADA (ab 33:30)Was bedeuten Jonas Reckermann Auszeichnungen wie der Bambi? (ab 36:20)Wo bewahrt der Olympia-Sieger seine Gold-Medallie auf? (ab 38:00)Teampartner Julius Brink wurde immer wieder mit TV-Bachelor Paul Jahnke verglichen – Gab es tatsächlich auch mal Verwechslungen? (ab 39:15)Welche Sportart könnte in Sachen Aufmerksamkeit und Beliebtheit mittel- bis langfristig am ehesten zum Fußball aufschließen? (ab 41:15)Wie wichtig ist der Austausch zwischen den verschiedenen, eher kleineren Sportarten (ab 45:30)Trash-Talk und Provokationen unter Gegenspielern – Gehört das, ähnlich wie bei Kontakt-Sportarten, auch beim Beachvolleyball dazu? (ab 46:30)

  starstarstarstarstar
 • 01:03:23

  Jonas om att mobba för att själv slippa vara den mobbade

  · Pira & Bråding i P3

  När Jonas 10 år gammal och börjar i en helt ny skola blir han den som det är okej att hacka på. Men efter två år får han nog, för att själv slippa bli mobbad börjar han istället att mobba andra. Jonas växer upp under ganska otrygga omständigheter. Hans föräldrar flyttar en hel del och nya städer och nya skolor blir en del av hans barndom. Hans mamma träffar dessutom en ny man som kommer från Egypten och hon konverterar till Islam. Inombords är Jonas en ganska rädd och osäker kille. Men hans styvpappa lär honom tidigt att man inte ska visa sig svag utåt.När Jonas som 10-åring flyttar för en tredje gång till den lilla bruksorten Kopparberg och tvingas börja i en helt ny klass där alla känt varandra från första klass blir han den lite udda fågeln som det är enkelt att hacka på. Jonas är den enda på skolan som får specialkost eftersom hans familj är muslimer. Han lever inte heller upp till ryktet om att alla som kommer från Stockholm är tuffa och han har en styvpappa som kommer från ett annat land. Skolans hårding, en snaggad kille som är två år äldre börjar sprida rasistiska öknamn om Jonas.- Det blev en kulturkrock på så många nivåer. En krock inom mig själv när jag försökte leva upp till något jag inte var. En krock då jag var den enda i hela det här nya samhället som hade en styvpappa som var mörkare än normen och som inte åt griskött. Och en krock i att alla barnen i Kopparberg var så mycket äldre i sitt sätt än vad jag var. I Täby där jag bodde innan kunde jag leka med mina kompisar, vi spelade kula och bytte gem med varandra. Men här i Kopparberg var folk ihop med varandra och hånglade på skoldiscon och jag passade inte in någonstans.Resten av eleverna på skolan hänger på skolans tuffing och börjar mobba Jonas. Och eftersom Jonas inte vågar säga något hemma eller på skolan i rädsla att visa sig svag så eskalerar mobbningen snabbt. Men 12 år gammal bestämmer sig Jonas en dag för att han måste tuffa till sig. Han är trött på att bli mobbad. Han börjar umgås med de andra på skolan som hamnat lite snett. Allt för att själv slippa bli mobbad börjar han istället att mobba andra. En livsstil och en flykt ifrån sig själv som ganska snabbt tar honom in i allt sämre kretsar med våld, missbruk och kriminalitet. Och han tappar sig själv totalt på vägen.

  starstarstarstarstar