varg

 • 00:29:35

  Om Jägareförbundets dubbla stolar

  · Kaliber

  Svenska Jägareförbundet lobbar framgångsrikt mot politiker för sina egna frågor bl a om rovdjur som varg. Samtidigt har de ett uppdrag från regeringen värt miljoner att stå för objektiv information. Kaliber om en intresseorganisation på dubbla stolar. Här nere kan du se att det ligger älgskinn och ben och ja, du vet att det blir ju köttslamsor och sådan kvar då. Och där så sa de, fick jag höra igår, att det finns björnspår. Så vi går väl ut och kikar om vi ser några.Solen strålar men det är bitande kallt. Jag är i norra Värmland tillsammans med Eva Ångström, hon har jagat älg i de här trakterna i drygt 35 år. Och här, uppe i skogen, finns en plats där jaktlaget lägger ut rester från älgjakten. Det skulle kunna vara något, åtminstone några tassar, du vet, björnspår är ju mera avlånga. Det är svårt att veta? Det är jättesvårt att veta.Här finns inte bara björn utan också varg och lodjur.Men de stora rovdjuren björn, lo, järv och varg applåderas inte av alla djurägare är rädda för att tamdjur ska tas av rovdjuren och jägare tycker att de konkurrerar om bytesdjuren.Vilka djur som ska leva i våra skogar och hur många av dem vi ska ha har blivit frågor där olika intressen krockar och där olika organisationer slåss om att påverka politiken. En av dem är Svenska Jägareförbundet. Eva Ångström var medlem i 25 år innan hon lämnade.Och det berodde på hur vargen beskrevs i förbundets medlemstidning Svensk Jakt. De beskrev vargfrågan i ordalag som jag inte kunde acceptera. Jag var så upprörd varje gång jag läste den att jag tänkte att det här går ju inte.Nu är hon i stället engagerad i Rovdjursföreningen och sitter med i deras styrelse. Hon är också moderat politiker och tycker att Svenska Jägareförbundet har ett alltför stort inflytande över politiken. Ja, de är ju överallt. De har ju spritt sig över hela landet och in i riksdagen och lobbar, och lobbar i Europaparlamentet de är överallt, och många av dem de lobbar mot är ju också jägare.Som andra intresseorganisationer lobbar Svenska Jägareförbundet mot politiker för sina medlemmars intressen. Men till skillnad från andra intresseorganisationer har de ett speciellt uppdrag av riksdag och regering, ett uppdrag som varje år ger dem cirka 50 miljoner kronor.De ska bland annat se till att myndigheter och allmänhet får objektiv information om jakt- och viltvårdsfrågor alltså samma frågor som de har ett eget intresse att påverka omkring.Men kan en intresseorganisation både driva sina egna frågor och samtidigt stå för objektiv information? Vad betyder regeringsuppdraget för förbundets möjligheter att få gehör för sin sak? Och hur kan en organisation genom åren ha fått hundratals miljoner för att utföra uppgifter åt staten utan upphandling? Kaliber - idag om Svenska Jägareförbundets dubbla stolar. För att få svar på några av frågorna har jag åkt till Svenska Jägarförbundets anläggning i Sörmland. Här, på Öster Malma, som är ett slott från 1600-talet, finns en viltpark med våra svenska djur, skjutbana, slakteri och restaurang.  HALLÅ! Välkommen, är det första gången du är här? Ja, det är det.Här finns också Svenska Jägareförbundets nationella kansli, och här träffar jag Bo Sköld som är generalsekreterare. Men kom upp här så får du se hur vi jobbar.50 av Svenska Jägareförbundets 109 anställda sitter här på nationella kansliet. Det där är bara fälle-horn från en och samma kronhjort och då är det en farbror som har skänkt, så han har gått och samlat.Svenska Jägareförbundet har ett uppdrag att leda en del av jakten och viltvården i Sverige. Det kallas Allmänna uppdraget och kom till 1938. För det får de cirka 50 miljoner kronor av staten ur Viltvårdsfonden, som förvaltar jaktavgiften som alla jägare betalar.Det handlar om yrkesmässig jägarutbildning och utbildning av jägare som ska söka efter trafikskadat vilt, vissa uppgifter inom älgförvaltningen, och viltövervakning, alltså att kontrollera hur stora viltstammarna är och hur de mår.Men den största delen av pengarna, cirka 35 miljoner handlar om att informera: dels om praktisk jakt till jägare, dels om övergripande information om jakt och viltvård till myndigheter och allmänhet, och också om viltforskning. Och informationen ska vara objektiv.Men hur går det, att både driva sina egna frågor och samtidigt uppfylla regeringens uppdrag att stå för objektiv information? Jag tycker att vi har lyckats väl. Och finns det ett behov av att göra justeringar så måste ju uppdragsgivaren komma tillbaka och säga här måste ni bli tydligare och konkretare i olika frågor.Ersättningen för den allmänna uppdraget utgör cirka en tredjedel av Svenska Jägareförbundets budget. Det ger också förbundet goda kontakter med politiker och myndigheter. Men är det så Allmänna uppdraget också ökar förbundets möjligheter att lobba för sina frågor? Uppdraget i sig innebär ju att vi har direkt koppling till politik eftersom regeringen tar beslut, så den delen är ganska självklar. Eftersom vi ska leverera fakta så stärker vi också vår kompetens som medlemsorganisation och så länge vi håller oss till fakta känns det som positivt för vårt grunduppdrag både för våra medlemmar och för regeringen och jakt och viltförvaltningen.Allmänna uppdraget gynnar både regeringen och medlemmarna, menar Bo Sköld.Men alla håller inte med. När jag börjar titta på frågan hör jag talas om att det hösten 2014 ifrågasattes av tjänstemän på regeringskansliet. Frågan då var om det inte borde upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. Jag får veta att gjordes en intern utredning, men när jag ringer regeringskansliet går den inte att hitta. Jag söker en handling om Jägareförbundet. Ja, det känner jag igenska se nunejMen Allmänna uppdraget har också ifrågasatts politiskt. Jag heter Stina Bergström och är riksdagsledamot för Miljöpartiet och miljöpolitisk talesperson.Hon anser att det bör utredas och förändras: Jägareförbundet är jätteduktiga på att göra eftersök och bedriva skyddsjakt och det är ju jägare som måste göra det, men däremot de här delarna som handlar om information till allmänheten där tycker jag att det känns konstigt att det är en organisation som ska göra det. Och en organisation som har en syn på saken så att säga.Jakt och viltvård är ett område där olika intressen står emot varandra. Tydligast märks det i vargfrågan. Vargen är en skyddad art, trots det är det tillåtet med licensjakt på varg något som har väckt starka känslor och fått EU att hota med att dra Sverige inför EU-domstolen.Det är också i vargfrågan som Svenska Jägareförbundets dubbla roller ställts på sin spets.När det inte blev beslut om vargjakt 2011 beslöt Svenska Jägareförbundet att delvis avsäga sig de uppgifter i Allmänna uppdraget som hade med varg att göra.Det gjorde att de fick 900 000 kronor mindre 2012 och i regeringens beslut för 2012 och 2013 står det att de inte ska ha något informationsansvar i frågor som rör varg.Så står det inte längre.På frågan om vad som gäller idag menar generalsekreterare Bo Sköld att vissa arbetsuppgifter inom Allmänna uppdraget som exempelvis att motverka illegal jakt rör också vargen. Och specifikt i vargfrågan ska förbundet bistå med att samordna skyddsjakter och informera om myndighetsbeslut, till exempel om vilka beslut som Naturvårdsverket fattar om vargjakt.Men förbundet har sedan 2012 också fortsatt att sitta med i arbetsgrupper, delta i vargsymposium och svara på remisser berör vargfrågan. Det framgår av de redovisningar av Allmänna uppdraget som de skickat till regeringen.Svenska Jägareförbundets dubbla roller går också isär när det handlar om hur många vargar som ska finnas i Sverige.Riksdag och Naturvårdsverk har slagit fast att vi ska ha 270 vargar.Svenska Jägareförbundet säger max 150 vargar.Generalsekreterare Bo Sköld betonar att förbundet naturligtvis driver opinion för sina frågor men accepterar samtidigt de demokratiska beslut som fattats: Har man tagit de demokratiska besluten då har vi sagt att vi lever efter dem. Sen tror vi fortfarande att det är rimligt med 150 vargar.Sveriges största jägarorganisation, Svenska Jägareförbundet, har alltså två olika roller, som medlemsorganisation ska de lobba för att förändra politiken, men som innehavare av ett statligt uppdrag ska de informera objektivt i samma frågor.  På vilket sätt har de då påverkat politiken? På deras hemsida läser jag att de starkt bidragit till att Sverige fick licensjakt på varg. Jag bestämmer mig för att titta närmare på frågan och hittar ett brev till regeringen.Där kommer Svenska Jägarförbundet tillsammans med bland annat Jägarnas riksförbund och LRF med ett förslag som de själva beskriver som kontroversiellt. Förbunden säger nämligen att de kan gå men på flytt av genetisk värdefulla vargar till områden där de kan bilda revir. Anledningen är att man i så fall kan ha mycket färre vargar, och ändå hålla dem genetiskt friska.Men det finns ett villkor och det är jakt.Så här står det i brevet:Därför är det ett ovillkorligt krav att eventuella aktiva åtgärder som kan öka antalet immigranter till dagens inavlade vargpopulation inleds med förvaltningsjakt som verkligen visar på samhällets vilja att reglera vargstammen på en nivå som kan tolereras.Två månader senare lägger regeringen fram en proposition som leder till att Sverige får licensjakt på varg, som inleds 2010.Men det som Svenska Jägareförbundet och de andra intresseorganisationerna gick med på i utbyte mot vargjakten - projektet att flytta vargar har nästan helt gått i stöpet.Och det beror till stor del på att enskilda jägare gavs stort inflytande över hur det skulle fungera i praktiken.Jag är i riksdagen för att träffa Eskil Erlandsson.När vargjakten och besluten att flytta vargar fattas är han landsbygdsminister och han gör en ändring i jaktförordningen. Markägare ska kunna säga nej till att få varg flyttad till sin mark. Men inte bara det. Även jakträttsinnehavaren som kan vara en annan person - får möjlighet att säga nej. Ja, det handlar ju ytterst om äganderätten vad man kan göra på en mark. Enligt vår uppfattning måste det ju vara en acceptans hos den som tar emot en vild art. Finns inte den acceptansen blir ju inte det man gör särskilt lyckosamt för det mesta. Men varför jakträttsinnehavaren? Vi gjorde det valet att det är i första hand markägaren och i andra hand rättighetsinnehavare och i det här fallet valde vi då jakträttsinnehavaren. Men varför just jakträttsinnehavaren? Ja, det var ett ställningstagande vi gjorde.Någon utförligare förklaring än så får jag inte.Men beslutet fick stora konsekvenser. Enligt Naturvårdsverket blev det mycket svårt att flytta varg, eftersom nästan inga jakträttsinnehavare sa ja. Från början hade man talat om att flytta högst 20 vargar. I verkligheten kom bara ett fåtal flyttar att göras, och bara två vargar etablerade sig i det område dit de hade flyttats. Så jakträttsinnehavarens möjlighet att säga ja eller nej är alltså viktigare än att ni kunde genomföra det här projektet? Det är ju till en del genomfört, det är ju som du själv sa. Två vargar. Några förflyttningar ja, och det är ju inte så lite det.Eskil Erlandsson är själv jägare och medlem av Svenska Jägareförbundet, men att det skulle göra honom jävig håller han inte med om. Och han ser ingen konflikt mellan Jägareförbundets dubbla roller: att de både lobbar för sina egna frågor om jakt och viltvård samtidigt som de har ett uppdrag från staten att objektivt informera om samma frågor.De påverkar inte politiken mer än andra organisationer menar han. Det klart att de framför sina synpunkter likväl som andra organisationer framför sina som vi också lyssnar till. Och sen gör ju en regering en sammanvägd bedömning. Det är ju inte så att jag eller ett enskilt statsråd fattar ett beslut utan det tas ju i kollektivet.Men jag pratar med flera olika personer som jobbar nära politikerna får jag en annan bild.De vill vara anonyma med talar om att Jägareförbundet har kanaler direkt in i riksdag och regeringen och ett mycket starkt grepp över många politiker. Jag har jobbat i mer än 20 år, men aldrig upplevt en så stark lobbyorganisation säger en av dem.Men vilka vägar har de då in till den politiska makten? Ja, en av dem sägs gå genom en annan förening som Eskil Erlandsson också är medlem i. Nämligen Riksdagens Jakt- och fiskeklubb. Ja, nu är vi i kulvertarna, en del av det stora underjordiska riksdagssystemet.Jag är i riksdagshusets källare tillsammans med Isak From, socialdemokrat och ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Här bort är postservice och tryckeri och sådan saker som handlar om intern service.Isak From är också ordförande i Riksdagens jakt- och fiskeklubb och vi är på väg till klubbens skjutbana. Här står det luftgevärshall står det här PrecisBakom en vit dörr finns ett mörkt källarrum. Förutom en nio-meters luftskyttebana finns det inte mycket plats för än mer än ett lågt bord, en ställning för luftgevär och ett skåp med ammunition. Medlemmar kan låna den här hallen. Vi har två mästerskap här, ett på våren, och så ett allmänt inför jul, Skinkskyttet, vinnarna i dam- respektive herrklass blir belönad med en julskinka. Här är en skinkskyttetavla med ett vildsvin.Isak From laddar målet med en bild på ett vildsvin och gör sig klar att skjuta. Mitt i prick!Och så rullar han tillbaka bilden. Vad finns det för koppling Svenska Jägareförbundet och den här klubben? Egentligen ingenting alls, vi nyttjar Svenska Jägareförbundet genom att de återkommande bedriver jägarexamensutbildningen tillsammans med oss. Och sen åker ni på älgjakt i Värmland med dem? Ja, jaktklubben har haft ett mångårigt med Jägareförbundet Värmland, där de erbjuder älgjakt. Betalar man för det här? Absolut! Hur mycket då? Det kostar 2 000 kronor. Och då få man? Då får man en väldigt välorganiserad jakt under en och en halv dag. Finns det andra aktiviteter som Svenska Jägareförbundet står för i jaktklubben? Egentligen inte, det kan vara om vi genomför något seminarium som de är inbjudna till, ibland tillsammans med andra organisationer.Riksdagens jakt- och fiskeklubb har cirka 70 medlemmar som är riksdagsmän eller tjänstemän i riksdagen och varje år åker mellan 10 och 15 av dem på älgjakt tillsammans med Svenska Jägareförbundet, och det är också många som väljer att ta jägarexamen, som är ett erbjudande som vänder sig till alla i riksdagen, inte bara medlemmar. 2014 anmälde sig 25 personer till kursen.Men Isak From ger inte de rätt som menar att Jägareförbundet har ett stort inflytande över politikerna: Det tror jag är en partsinlaga från några som inte tycker om jakt eller Jägareförbundet.Och inte heller han ser någon konflikt i Svenska Jägareförbundets dubbla roller, dels att stå för objektiv information, dels att driva sina egna frågor och han tycker att Allmänna uppdraget fungerat bra, inte minst därför att Jägareförbundet finns i hela landet. Viltvårdsfrågorna är ju verkligen frågor som inte är storstadsfrågor utan regionala frågor och då är det viktigt att den verksamheten bedrivs och kan finnas i hela landet.Hur är det då med den utredning som jag hört talas om skulle ha tagits fram av tjänstemän på regeringskansliet om att Allmänna uppdraget borde upphandlas?Isak From säger att han känner till att det finns ett sådant förslag, men han ser inget skäl till man borde göra en upphandling. För mig kändes inte som ett alternativ att man skulle upphandla det i varje fall och i vart fall har man inte visat på något sätt att en upphandling skulle bli billigare eller att kvalitet skulle bli bättre, snarare tvärtom.Men kan man verkligen välja om man vill tillämpa Lagen om offentlig upphandling eller inte? Jag blir ännu mer nyfiken på vad som egentligen sägs i utredningen och ringer återigen till regeringskansliet. Nu ska vi se allmänna uppdraget nejMen inte heller nu får jag tag på den handling det talas om.Vi återvänder till Eva Ångström i Värmland. På andra sidan den där dungen, där sköt jag en älg en gång.Hon säger att hon håller med Svenska Jägareförbundet i mycket vad det gäller älgjakt, men hon kan inte se att deras information om rovdjur är objektiv. Nu har jag ju tillgång till tidningen Svensk Jakt även om jag inte är medlem så jag har följt den och under 2014 kollade jag vad de skrev om varg. Det var inte ett, som jag minns, positivt uttalande om vargen. Men kan man inte tänka sig att tidningen är fristående från förbundet? Jag har hört det där att tidningen talar för sig. Det kan den väl inte göra? Vi har ju en tidning i Rovdjursföreningen som heter Våra Rovdjur, den är också fristående. Men det vore ju märkligt om den till 90 procent uppehölls sig vid något som själva Rovdjursföreningen inte står för.Enligt Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld försöker förbundet skilja mellan förbundets åsikter och information inom Allmänna uppdraget. Tidningen och bloggen ska spegla medlemmarnas intressen säger han.Men kan man verkligen göra en sådan uppdelning?Jag går igenom Svenska Jägareförbundets blogg skriven av förbundets anställda. Flera inlägg får mig att reagera, men speciellt ett. En jaktvårdskonsulent, alltså en av dem vars tjänst till stor del går inom Allmänna uppdraget, skriver så här om en namngiven forskare.Han har fel på flera punkter och vilseleder medvetet läsaren Han driver hänsynslöst en egen agenda Han föreslår svenska förvaltningsåtgärder i syfte att gynna sin egen privata forskning. Så här säger Bo Sköld: Det som jobbigt i de här frågorna är ju att man både ska kunna ha fakta och faktaunderlag och sen så uttrycka åsikter som våra medlemmar tycker och känner och där kommer det alltid att vara en svårighet att vara glasklar och krispig när det gäller vad som är vad. Men där har vi valt att bloggen, den är inte något faktaforum i grunden.Men Svenska Jägareförbundet ska inte bara objektivt informera om vetenskap. De sitter också med i det råd som granskar ansökningar från de forskningsmedel som Naturvårdsverket beviljar; de arrangerar konferenser om bland annat viltforskning och ibland tillsammans med Naturvårdsverket och varje år svarar de på ett 100-tal remisser inom ramen för Allmänna uppdraget.De har helt enkelt ett stort inflytande i jakt- och viltvårdsfrågor. Men som Sveriges största jägarorganisation med cirka 150 000 medlemmar kanske de ska ha det? Jag ställer frågan till Andreas Duit som är docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Ja, å ena sidan är det jättebra att man har en aktiv dialog med myndigheter och förvaltningar så ska vara i en demokrati, men det problematiska börjar ju när ett särintresse får en priviligierad position gentemot alla andra, då kan man börja misstänka att den här positionen över tid leder till att intresseorganisationens syn på vad som är riktig och bra policy blir det normerande medan andra intressen, synvinklar och perspektiv trängs undan. Och får successivt allt svårare att komma till tals.Risken finns alltså att Svenska Jägareförbundet får ett alltför stort inflytande, och att dess syn blir det som betraktas som normalt och rätt. Det finns trots allt olika idéer om hur viltvård ska bedrivas och det finns nog en del som menar att vår flora och fauna bör nog förvaltas på ett annat sätt än att maximera dess jaktvärde.Enligt Andreas Duit var det tidigare vanligt att staten knöt olika intresseorganisationer till sig, men att det är en modell för statsförvaltning som i stort sett försvunnit sedan slutet på 1900-talet. Men däremot är det något man i större utsträckning rört sig bort ifrån mycket därför att man upplevde att det blev ett system som inom vissa områden gav alldeles för stort inflytande åt särintressen.Men vad säger då Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld: kan en intresseorganisation som driver sina egna frågor samtidigt stå för objektiv information? Ja, det kommer väl alltid att vara så eftersom vi har både ett medlemsuppdrag och i det här fallet ett regeringsuppdrag att vi alltid måste granska är vi tillräckligt objektiva, är faktan tydlig, inte åsiktskopplad om vi lägger ut på webben om våra viltarter eller lägger fram ett remissförslag och då kommer det alltid att ligga en svårighet där och då kommer det alltid att vara viktigt att vara på hugget: dels internt, dels regeringen. Stämmer det, håller det, så det där tycker jag vi måste jobba med hela tiden.Men flera statliga utredningar har genom åren pekat på att Jägareförbundets dubbla roller är problematiskta.1997 Det är inte lämpligt att EN organisation har ett sådant här uppdrag. Det borde fördelas på flera organisationer och myndigheter, står det i en utredning.2003 Jägareförbundets dubbla roller kan skapa trovärdighetskonflikter när det gäller objektiv och allsidig information, skriver en utredare, och föreslår ett nedbantat Allmänt uppdrag.2004 En ny utredare kommer fram till att Jägareförbundets dubbla roller INTE är något problem, förutom vad det gäller rovdjur där bör de inte ha något informationsuppdrag, anser utredaren.2007 Allmänna uppdraget tillsammans med att förbundet företräder ett särintresse innebär att de har en särställning i jämförelse med andra intresseorganisationer, står det i en utredning.Men när det blivit dags för politiker att fatta beslut har det hittills alltid slutat med att Svenska Jägareförbundet får behålla sitt uppdrag. Jag frågar miljöpartisten Stina Bergström vad hon tror. Men jag tror att det handlar om att man är duktig på att lobba på politiker, och kanske också att det är många politiker som är jägare.En artikel i Svenska Dagbladet 2003 pekar på samma sak. Den beskriver hur förbundet inför hotet om att få sitt Allmänna uppdrag rejält nedbantat inlett ett lobbyarbete och bland annat tagit kontakt med Riksdagens jakt- och fiskeklubb.Jag frågar Bo Sköld om det är så här man jobbar även idag? Nej! Inte? Nä. Hur gör man idag då? Ja, man informerar om fakta.Bara några dagar innan jag ska träffa Svenska Jägareförbundet får jag ett mejl. Mejlet innehåller den utredning som jag letat efter ett par månader.  Den är gjord av regeringens enhet för upphandlingsrätt och slutsatsen är tydlig: övervägande skäl talar för att Allmänna uppdraget skulle ha upphandlats. Och det fick Svenska Jägareförbundet veta hösten 2014 - förbundets ordförande Björn Sprängare berättar om hur det gick till. Jo, vi fick ju information att nu ska Allmänna uppdraget omprövas, det ska inte hanteras som tidigare och vi var ju rätt ställda. Det kom ju som en blixt från en klar i himmel. Vi hade svårt att svara hur vi skulle agera, vi bad att få återkomma. Och vi gick ju hem och resonerade och sen tog vi kontakt med statsrådet och uppenbarligen tog man intryck av vad vi sa.Björn Sprängare säger att förbundet inte är främmande för en översyn av Allmänna uppdraget, men att man i så fall måste ha tid att ställa om verksamheten som har stor personal. Vi tyckte att ska man göra en förändring så bör man få medverka i en förändring, hur den ska gestaltas, det kan vi inte bara få rakt upp och ned som en blixt från himmeln och sen kom svaret tillbaka att vi går vidare som vi gjort förut. Tog ni några kontakter utöver statsrådet då? Ja, vi mobiliserade naturligtvis det vi kunde för att kunna påverka personer som har inflytande där, det är självklart att vi gör det.Och mobiliseringen gav alltså effekt.Allmänna uppdraget blir kvar tills vidare, men man kommer att titta på det i samband med att man utreder hur pengarna från jägarnas jaktavgifter används.Det här säger ansvarig minister Sven-Erik Bucht. Och vad vi kommer fram till där det är för tidigt att säga idag.Och när den utredningen blir klar vill han inte uttala sig om, bara att han anser att Allmänna uppdraget är viktigt.  Och att vi har ett Allmänt uppdrag även fortsättningsvis, det är väldigt viktigt. Och ska det upphandlas? Det får vi se.Reporter: Lena PetterssonProducent: Annika H ErikssonKontakt: kaliber@sverigesradio.se       

  starstarstarstarstar
 • 00:10:54

  Den oheroiske krigsskildraren

  · OBS

  Den tyske författaren Hans Fallada har de senaste åren fått en renässans. Nu har också filmatiseringen av "Ensam i Berlin" - "Alone in Berlin" snart svensk premiär. Maria Edström har läst böckerna. "Hur ska det gå för Pinnebergs? blev redan när den kom ut en succé och fångade något i tiden som även klingade an i resten av en finanskollapsad värld. I USA filmatiserades boken med mer amerikanska förtecken och romanen är väl den som Fallada är mest berömd för. Tre år tidigare hade Alfred Döblins roman Berlin Alexanderplatz med sin litterära montageteknik och sin anti-hjälte Franz Biberkopf kommit ut och även om Falladas gestalter är skildrade i ett mer försonande ljus än Döblins så är det i samma liksom febriga atmosfär som de båda författarna verkar i dock med den viktiga skillnaden att Döblin var jude och hans bok brändes på nazisternas bokbål 1933.Hans Fallada -  pseudonymen kommer från bröderna Grimm och fanns med från första romanen - hette egentligen Rudolf Ditzen, föddes 1893 och var alltså närmare 40 år när han skrev Pinnebergs om det unga parets strävsamma liv.Hans eget liv var desto mer dramatiskt, han var psykiskt instabil och efter att ha råkat döda en kamrat i vad som skulle ha varit ett dubbelsjälvmord, dömdes han till psykiatrisk tvångsvård. Hela sitt liv skulle han leva med morfin-och alkoholmissbruk, depression, spel och dobbel, vård på sinnessjukhus och fängelsevistelser för brott som förskingring. Han var kort sagt det slags människa som Tredje riket knappast imponerades av men som författare verkade han på nåder ha tolererats.Hans roman Varg bland vargar kom 1937 och gillades även av nazisterna, skildringen av hyper-inflationens 1920-tal kunde kanske läsas som en kritik av Weimar-republiken och dess försök till demokrati och välfärdsstat, men kanske är snarare det faktum att Fallada inte skrev om sin egen tid utan lät det hela utspela sig ett femtontal år tidigare - det slags manöver en författare gärna tar till i en diktatur. Men viktigare är kanske att inse att Fallada inte var någon hjälte, inte någon politisk motståndsman, inte som alla de konstnärer och intellektuella som gick i exil. Det är snarare något med hans oheroiska stil, hans sätt att krypa inpå människorna han skildrar, på gott och ont, som gör honom märkligt modern.I både Pinnebergs och Varg bland vargar finns ett ungt par i centrum, i den senare ett par med mer tvivelaktig vandel, lite prostitution, lite spel och dobbel, Wolf och Petra är lite illusions-lösare skildrade än Pinnebergarna, men i slutet knyts paren ihop, deras kärlek till varandra och deras barn blir det viktigaste och det som ger trots allt ger tillvaron mening.Runt paren flockas en hel värld av expediter, poliser, tukthusarbetare, spelare, löjtnanter, varuhusdirektörer, spårvagnar, caféer och spelhålor. Kort sagt Weimar-republikens anda av nyväckt mångfald, urbanitet och motsägelser.Det finns nåt i det här liksom sceniska sättet att snabbt etablera en situation, att konkret skapa förutsättningarna för berättelsen om människorna i ett samhälle, i en tid som påminner om vår tids nya berättande, i TV-seriernas långa bågar, att långsamt och under lång tid - Falladas böcker är ofta tjocka - låta några människoöden silas genom tidens ljus. Men alltid konkret, alltid i ett slags närvarons mångtydlighet. Därmed inte sagt att man inte kan dra vissa slutsatser om den tid som skildras men inget skrivs en på näsan.Som beskrivningen av ryttmästaren i Varg bland vargar som ringar in en helt samhällsklass mentalitet:Han hade hållits upprätt av uniformen, den militära traditionen och miljön. När han lade av uniformen sjönk han ihop. Det visade sig att han inte hade någonting inombords, ingenting, ingen kärna, ingenting som gav honom motståndskraft, ingen tro, inget mål. Utan ledstjärna gick han genast vilse i denna vilsna tidFallada har kallats en feg, undfallande författare, till exempel kom ju Varg bland vargar ut 1937 när Nürnbergs-lagarna med sin förföljelse av tyska judar var i full gång, och den enda judiska gestalten i hela romanen är en girig pantlånare som beskrivs med sedvanliga anti-semitiska attribut. Var detta en eftergift åt tiden - i Pinnebergs kan fortfarande en judisk varuhusdirektör avskeda en nazist bland expediterna utan att Fallada hemfaller åt liknande utgjutelser, så misstanken om en anpasslighet kvarstår. Å andra sidan skulle man kunna påstå, att det just var en sådan person som han själv var som Fallada gärna beskrev i sina romaner. Någon långt ifrån alla hjältemod och med en förmåga att röra till allt. En som kort sagt har fullt upp med sin egen lilla värld.Fallada motiverade också sin tveksamhet att skriva den roman som skulle bli hans sista; Ensam i Berlin som gavs ut strax efter hans död 1947 med att han själv låtit sig rivas med av den strida strömmen och inte ville framstå som bättre han hade varit och att materialet inte riktigt låg för honom: Illegalt arbete under Hitler-tiden. Båda hjältarna halshuggna.Vissa har också menat att skrivandet av boken var ett slags anpassning åt de nya herrarna i östra Tyskland. Fallada hade fortsatt sitt minst sagt stormiga liv och efter att i krigsslutet ha blivit utsedd till borgmästare av Röda armén fick han kort därpå fått ett psykiskt sammanbrott och hamnade på sinnesjukhus för vilken gång i ordningen. Men där gav man honom ett undersökningsprotokoll från Gestapo om den illegala verksamhet som ett äkta par ur arbetarklassen hade bedrivit mot nazisterna ren 1940 42 och de som sysslade med förlagsverksamhet och uppbyggandet av en ny kultur i det blivande DDR undrade om han inte ville skriva en roman om fallet.Fallada hade givit ut en strid ström av böcker under kriget med titlar som även utkom i svensk översättning, tex: Hackendahl ger sig aldrig, Karla och jag får ärva, Jag vill ha en annan man, Jag minns den ljuva tiden, Flickan från ingenstans och Fridolin, grävlingen och han drömde om att upprepa succén med Pinnebergs och Varg bland vargar.Trots att materialet egentligen borde locka Fallada, dessa två äldre medlöpare, alls inga hjältar, men som vid sonens död inser sakernas tillstånd och börjar lägga ut små subversiva kort i staden Berlin som manar till motstånd, så tyckte han ändå att stoffet var deprimerande, inga unga människor, inget framtidshopp! Som om hans kära unga par hade förvandlats till gamla människor som vaknat upp försent och bara döden återstod.Men Fallada ändrade sig och Ensam i Berlin blev ett slags revansch för honom. Han motsatte sig också de friseringar av texten som gjordes där romanfigurernas nazistsympatier tonades ner. 1947 behövde man hjältar men det var som sagt inte Falladas paradgren. Tyvärr vann han inte den kampen utan det var först 2011 som romanen gavs ut i det skick som Fallada ursprungligen skrev den och riktigt blev den bok som tex Primo Levi ansett vara den bästa boken om det tyska motståndet. Och Fallada hade knappast kunnat ge ett undersökningsprotokoll en sådan gestalt om han inte hade bott i Tyskland under den tid som skildras. Ett tidigt 1940-tal när krigslyckan ännu inte vänt men där angiveriet, korruptionen och den totala förlamande rädslan härskade. Ett Berlin fjärran från Weimar-republikens liv och intensitet där bara en dov beklämning, maktfullkomliga raseriutbrott från alla som stigit i graderna och en ständigt närvarande nervositet.Även här är öppningsscenen på kornet, brevbäraren Eva Kluge delar ut post, Frankrike är besegrat och familjen Persickes firar högljutt, gamla fru Rosentahl, nu ensam sedan hennes man hämtats av Gestapo och som med David-stjärnan fastsydd på kappan nu bara vågar gå ut snabbt och göra sina inköp efter mörkrets inbrott. Eva Kluge, som är partimedlem för att få jobba på posten, kan egentligen inte alls förstå varför fru Rosenthal är mindre värd än Persickes snarare tvärtom tycker Eva Kluge - och blir rädd vad dessa krigets segrar ska bära med sig. På postrundan delar hon det brev som berättar att paret Quangels son stupat ärofullt i strid. Det brev som sätter igång hela förloppet även här ringar Fallada direkt in ett samhälles hela belägenhet och mentalitet samtidigt som han sätter historien i rullning!Men han vill som sagt inte sluta utan hopp så sista kapitlet börjar: Men vi ska inte sluta boken med död och förintelse. Det ska istället vigas åt livet, det obetvingliga, alltid på nytt över förnedring och tårar, elände och död triumferande livet.Maria Edström(repris från 2015) 

  starstarstarstarstar
 • 00:31:24

  #08: Varg Gyllander

  · Ledande frågor med Hillevi Wahl

  I dag får ni träffa Varg Gyllander, som har jobbat som yrkesofficer, lärare, chef, nyhetsreporter och presschef vid Polisen och sett kriser ur olika håll. Hur hanterar vi en kris på allra bästa sätt, som chef, som förälder – eller som hög polischef när det händer ett terrordåd mitt i Stockholm? Och vad menar Varg med att det enda du egentligen behöver för att klara en kris är kärlek och humor?Tack till Johan Kuno (http://semara.se) för grafisk magi, Juliana Wiklund (http://julianawiklund.com) för Hillevi-foto, Josh Woodward (https://www.joshwoodward.com) för musik och Gunnar R Johansson (http://www.gunnar.se) för klippning. Special Guest: Varg Gyllander.

  starstarstarstarstar
 • 00:13:55

  Vargrapparen från Borlänge

  · Verkligheten i P3

  Han har släppt en musikvideo där det ser ut som han slår ihjäl en jägare. En protest mot de som han kallar för varghatare. Bara det att han bor mitt ibland dem. Möt Follow Him to the End of the Desert. I början av februari i år beslutade kammarrätten i Stockholm att jakten på varg i Sverige stoppas, tills dess att frågan prövats av förvaltningsrätten.  Men den infekterade vargfrågan fortsätter att engagera, och varje gång en varg noteras nära människor och djur kommer kraven på att den ska skjutas. Eller räddas.  Ofta beskrivs det som en Stockholm mot landet-grej. Där de styrande i Stockholm vill ha vargen kvar av sentimentala skäl medan folket ute i landet som lever nära den vill få bort den.  Men nu kommer ett aggressivt angrepp mot de så kallade varghatarna, inifrån vargkritikernas starkaste fäste. En rappare i Borlänge, i varglänet Dalarna, släppte för några veckor sedan en musikvideo där det ser ut som att han slår ihjäl en jägare.  Han kallar sig för Follow Him to the End of the Desert. Han är – vargrapparen. Reporter är Paloma Vangpreecha. I reportaget beskriver de medverkande hur de spårar en varg och "tittar lite hur den rör sig". Syftet, menar de, är att få koll på eventuella tjuvjägare. Det är olagligt i Sverige att utan tillstånd ofreda varg, det vill säga störa och förfölja. Huruvida de medverkande gör sig skyldiga till lagbrott i det här fallet är inget som Verkligheten i P3 kan sätta sig till doms över.   

  starstarstarstarstar
 • 00:10:00

  Onsdag 13 januari

  · Klartext

  Det har varit ett ovanligt stort jordskalv i landet Haiti. Haiti ligger på en ö i havet mellan nord- och syd-amerika. Ön är i ett område där det lätt kan bli jordskalv. Men det här var ett ovanligt kraftigt skalv. Det värsta som hänt Haiti på 200 år. Väldigt många hus rasade ihop när marken skakade kraftigt. Många inuti husen dog eller skadades efter att ha klämts fast i ras-massorna. Flera tusen människor kan ha dött efter den stora jordbävningen på Haiti. En bank på Island kanske har mer pengar än experter har trott. Det kan hjälpa det isländska folket att betala sina utländska skulder. Forskare tycker att regeringen säger fel om vargjakten. Nyligen var det jakt på varg i Sverige. En minister i regeringen sade då att sjuka vargar måste skjutas, så att vargar i landet ska få bättre hälsa. Men det var fel, säger nu en varg-forskare. Jakten hade ingenting med vargarnas hälsa att göra. Istället var varg-jakten ett sätt för politikerna i regeringen att försöka bli populära hos varg-motståndare, menar forskaren.

  starstarstarstarstar
 • 00:28:59

  Avsnitt 42: Bert-Åke Varg

  · Dagens människa

  Möt skådespelaren Bert-Åke Varg, mannen bakom Hedvigs uggla och Rederiets maskinist Gustav Sjögren. Vi pratar om förhandlingar med Gud, som måste göras om när det visar sig att man lever längre än man först vågat be om. Hör också om utsattheten Bert-Åke känt inför de stora operationer han gått igenom.

  starstarstarstarstar
 • 00:09:55

  Ekot special: Vargjakt – och sen då?

  · Ekot

  I vinter skedde den mest omfattande vargjakten i modern tid i Sverige. Ekot special Långfredag handlar om hur konflikter kring varg kan hanteras - när en lösning verkar fjärran. Ett program av Annika Digréus. Vinterns licensjakt på varg var den största i modern tid. Ett argument från myndigheter och politiker var att jakt kan bidra till att göra vargen med accepterad. Men frågan är ingalunda löst om hur man ska bevara en frisk vargstam. Samtidigt stör vargen jakt och tar tamdjur, det finns en oro på många håll för att leva med varg i närheten.  Det är sällan Rovdjursföreningens generalsekreterare och Jägarnas Riksförbunds ordförande är överens. Men båda fördömer de hårda påhopp som förekommer bland både vargens vänner och dess motståndare. Hör konfliktforskaren som ser många likheter mellan vargfrågan och andra konfliktfrågor. Annika Digréus, Ekot annika.digreus@sverigesradio.se Sänds fredag 3 april kl. 12.40-12.50 med repris 18.00.

  starstarstarstarstar
 • 00:18:02

  Studie om varg- och hundflockens skillnader

  · Vår Bästa Vän

  Många forskare menar ju att vi människor, som domesticerade vargarna, endast valde ut samarbetsvilliga vargar med kooperativ karaktär så att det i långa loppet skulle resultera i en mer människovänlig varelse som skulle kunna samarbeta bättre med oss men också med varandra. Gurgîn tar del av en studie där forskare har fött upp vargflockar och hundflockar inom labbmiljöer för att jämföra en vargflock och en hundflock. De har alltså varit med varg- och hundflocken sedan de var 10 dagar gamla och har i olika skift levt med de under dygnets alla 24-timmar. Hur tror ni att varg- och hundflocken skiljer sig? Lyssna på det här avsnittet så får du veta svaret!

  starstarstarstarstar
 • Sommarprat 20110708 Linda Varg

  · Sommarpratare i P4 Dalarna

  "Jag fick allt serverat på silverbricka och tänkte att är det så här livet ska se ut? Men det vände och gick åt skogen efter ett tag". Linda Varg sommarpratar i P4 Dalarna. "Jag fick allt serverat på silverbricka och tänkte att är det så här livet ska se ut? Men det vände och gick åt skogen efter ett tag". Linda Varg sommarpratar i P4 Dalarna.

  starstarstarstarstar
 • Sommarprat 20110708 Linda Varg

  · Sommarpratare i P4 Dalarna

  "Jag fick allt serverat på silverbricka och tänkte att är det så här livet ska se ut? Men det vände och gick åt skogen efter ett tag" Hör Linda Varg berätta om livet i artistbranschen. "Jag fick allt serverat på silverbricka och tänkte att är det så här livet ska se ut? Men det vände och gick åt skogen efter ett tag" Hör Linda Varg berätta om livet i artistbranschen.

  starstarstarstarstar
 • 01:03:03

  #8 VARG, Skottland, bärvin och älgtunga

  · SkitJakt - En Podcast om Jakt

  Vi pratar varg med Gunnar Glöersen Jaktvårdskonsulent Rovdjursfrågor vid Svenska Jägareförbundet i Värmland. Gunnar är en av landets mest framstående rovdjurs- och vargexperter och svarar på våra frågor om bl.a vargens beteende, genetik och spridning. Vi ringer Ian som ger direktrapport från de Skotska högländerna och Erik har med sig en ny upplaga av Gissa Djuret med fokus på bortglömda styckdetaljer och inälvsmat. Dagens vin är Grythyttan JAKT, ett svensk bärvin.

  starstarstarstarstar
 • 01:00:42

  Bloody Murder 9 - The Norwegian Black Metal Murder and “Crazy Shelley” Knotek

  · Bloody Murder - A True Crime Podcast

  The Norwegian Black Metal Murder and “Crazy Shelley” Knotek… Church arsonist, possible neo Nazi, former Mayhem bassist and Burzum founder Varg Vikernes claimed he heard through the Norwegian black metal grapevine that band mate Euronymous had planned to tie him to a tree and torture him to death while filming it. Considering how Euronymous handled the suicide of Mayhem lead vocalist Dead, that didn’t sound like such a far fetched concept. So Varg stabbed him…23 times. “Crazy Shelley” sounds like a the nickname of fun party gal but Michelle Knotek would be better described as a cold hearted, sadistic, master manipulator. Boarders who stayed at her W [...]

  starstarstarstarstar
 • 00:48:50

  "Klumpig" och skön - ett program om betongens form

  · Betongmaffian

  Har betong en form och hur formar vi den på bästa sätt? Träffa två tunga och erfarna arkitekter som vet hur man skapar skönhet med betong. Inga Varg från Varg Arkitekter och Henrik Rundquist från Rundquist sätter fingret på vad som gör betong till ett fantastiskt byggnadsmaterial. Programledare: Roger Andersson, tidskriften Betong. Sidekick: Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

  starstarstarstarstar
 • 00:35:52

  Caroline Ringskog Ferrada Noli

  · Morgonpasset i P3 – Gästen

  Författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli, också känd från podden En varg söker sin pod, har nyligen gjort regidebut med SVT-serien Juicebaren och redan innan den visats har många velat vädra sina åsikter. Varför blir folk så provocerade av samtidsskildringar från Stockholm? I dag hänger Caroline i studion med Hanna, Victor och David. Författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli, också känd från podden En varg söker sin pod, har nyligen gjort regidebut med SVT-serien Juicebaren  och redan innan den visats har många velat vädra sina åsikter. Varför blir folk så provocerade av samtidsskildringar från Stockholm? I dag hänger Caroline i studion med Hanna, Victor och David.

  starstarstarstarstar
 • 00:17:17

  Ukjent søster dukker opp hos Varg Veum

  · NRK – NRK Bok

  Hvor mye betyr foreldre og søsken for hvem vi blir? Det er spørsmålet som melder seg for Varg Veum i Storesøster, den nyeste boka om vår kjære privatetterforsker. Og så står Gunnar Staalesen fram som feminist. For det er ofte kvinner og barn som er ofre for vold, noe han tematiserer både i denne og tidligere bøker.

  starstarstarstarstar
 • Veckans koll!

  · Metanol, en speedwaypodd

  Känns nästa lite märkligt att sända ett till avsnitt redan idag efter succéavsnittet med Varg-Olle som kom ut i Tisdags. Men det har varit en elitserieomgång och med facit i hand hade vi mycket att prata om. Serien har vänt och vissa platser börjar utkristallisera sig och vi funderar lite kring om någon plats känns klar redan nu. Självklart pratar vi en del om GPt som varit sedan vi sände senast och vi tänker tillbaka lite på reportaget vi sände med Varg-Olle, specialavsnittet. Simon börjar bli lite varm i kläderna och vi ska inte säga att motorsågen var framme men alla fall hittade han fogsvansen ett par gånger när vi pratade om klubbarna men även när vi pratade tester av material samt rykten om fusk. Avslutningsvis vill vi göra er lyssnare mer delaktiga i podden och introducerar veckans #metanoltweet. Hoppas ni vill sluta upp kring detta! Tills nästa gång vi hörs, må väl! /Anders och Simon

  starstarstarstarstar
 • Veckans koll!

  · Metanol, en speedwaypodd

  Känns nästa lite märkligt att sända ett till avsnitt redan idag efter succéavsnittet med Varg-Olle som kom ut i Tisdags. Men det har varit en elitserieomgång och med facit i hand hade vi mycket att prata om. Serien har vänt och vissa platser börjar utkristallisera sig och vi funderar lite kring om någon plats känns klar redan nu. Självklart pratar vi en del om GPt som varit sedan vi sände senast och vi tänker tillbaka lite på reportaget vi sände med Varg-Olle, specialavsnittet. Simon börjar bli lite varm i kläderna och vi ska inte säga att motorsågen var framme men alla fall hittade han fogsvansen ett par gånger när vi pratade om klubbarna men även när vi pratade tester av material samt rykten om fusk. Avslutningsvis vill vi göra er lyssnare mer delaktiga i podden och introducerar veckans #metanoltweet. Hoppas ni vill sluta upp kring detta! Tills nästa gång vi hörs, må väl! /Anders och Simon

  starstarstarstarstar
 • 01:21:28

  Röstskådespelarna - EP008 - Bert-Åke Varg

  · Röstskådespelarna

  Det är inte många röstskådespelare som kan skryta med att de började dubba på 60-talet. Det är heller inte många som kan säga att de var bland de första att ge svensk röst åt animekaraktärer. Och nä, det är inte heller många som kan stoltsera med att de nyser i "Kalle Ankas jul" varje år.Men den här legendaren kan det.I det här avsnittet hyllar vi - och lär känna - Bert-Åke Varg---------------------------------------------------------------------- Jag som är programledare heter Christian Hedlund. Jag jobbar som röstakrobat, föreläsare, podcastproducent och kreativ entrepreNörd. Jag ville bli röstskådespelare redan när jag var 6 år gammal.Jag är varken den bäste eller meste i det här yrket, men den här podcasten ska handla just om att hylla de som är det: De som var först med att dubba saker i Sverige. De som underhållit och format en hel generation genom sina oförglömliga karaktärsröster. De som skapat en kulturskatt som riskerar att glömmas bort. De som är några av våra mest älskade röstskådespelare. www.rostskadespelarna.se Musik: Tobu & Jordan Kelvin James - Summer Breeze (NCS Release)  

  starstarstarstarstar