Bölümler

 • I detta avsnitt träffar vi Sebastian Hökby för att prata om Elevhälsoportalen. Vi vet idag att ohälsa kan leda till inlärningsproblem och att inlärningsproblem vise versa kan leda till psykisk ohälsa. Enligt Skolverket och Socialstyrelsens vägledning har elevhälsan på våra skolor utöver det utbredda individuella arbetet med eleverna också i uppgift att bidra till miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa åt alla elever på skolan på ett sätt som vilar på vetenskaplig grund. Skolinspektionen har tidigare bedömt detta arbete som bristfälligt och därför är syftet med Elevhälsoportalen att ge ett stöd till skolans personal i detta arbete.

  Om

  Sebastian är doktorand på Karolinska Institutet och forskar på sambandet mellan ungdomars internetvanor och psykisk ohälsa. Han jobbar sedan 7 år tillbaka på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Sedan starten av projektet Elevhälsoportalen (utvecklad av FoU-enheterna CES, CAMM och CHIS) har han ansvarat för hälsoområdet psykisk ohälsa i Elevhälsoportalen.

  Avsnittets tips var:

  Elevhälsoportalen

  Folkhälsomyndighetens rapport

  Minds rapport

 • I detta avsnitt träffar vi Martin Forster för att prata om varför vissa barn väljer att stanna hemma från skolan utan uppenbar orsak, så kallade hemmasittare. Vi pratar om vilka de egentligen är och vad som är hjälpsamt vid och för att förebygga problematiken.

  Om

  Martin är psykolog och doktor i psykologi. Hans inriktning är kognitiv beteendeterapi och han har han ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att arbeta med barn och familj i olika former.

  Avsnittets tips var:

  School refusal behavior in youth av Christopher Kearney

  Malin Gren Landell - en utredning om problematisk elevfrånvaro

  Skolverket - Rätten till utbildning

  Skolverket - Skolfrånvaro och vägen tillbaka

   

 • Eksik bölüm mü var?

  Akışı yenilemek için buraya tıklayın.

 • I detta avsnitt pratar vi om varför det är viktigt att vården vi erbjuder är evidensbaserad och hur internetbaserad vård fungerar i grannlandet Finland. Trots att man som patient har rätt att få behandling på sitt modersmål är det i Finland svårt att tillgodose kraven, samtidigt som också långa avstånd komplicerar möjligheten till kontinuerlig psykoterapi. Internets intåg har därför inneburit stora vinster, vilka vi också pratar om.

  Om

  Petra Berg är masterutbildad i utvecklingspsykologi och Ingrid Wager är masterutbildad i psykologi. De är båda vidareutbildade psykoterapeuter med inriktning på KBT. Tillsammans arbetar dom med internetbehandling för den finlandssvenska minoriteten i Finland.

   

  Avsnittets tips var:

  kontakt med Petra

  kontakt med Ingrid
  Society of Clinical Psychology | Division 12 - evidensbaserade behandlingar


  Internetbehandling med KBT av Jonas Bjärehed och Kristofer Vernmark
  Internetbaserad psykologisk behandling av Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn Ljótsson och Gerhard Andersson
  Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier av Lars-Göran Öst

 • Depression under graviditet drabbar en tiondel av alla gravida, och är förknippat med en mängd negativa effekter på både mor och barn. Det är inte sin egen diagnos/sjukdom utan innebär bara att man är deprimerad och gravid samtidigt. Att vara deprimerad under graviditeten upplevs av många som stigmatiserat. Det finns ont om särskild information eller behandling för psykisk ohälsa under graviditeten och många inom vården känner inte till hur vanligt det är. Många går därför oupptäckta och obehandlade, åtminstone tills efter graviditeten, men då är läget såklart betydligt mer komplicerat.

  Om

  Erik Forsell är psykolog och jobbar på Internetpsykiatri vid Psykiatri Sydväst och är även doktorand på Karolinska Institutet. Katarina Wide är överläkare, docent i barnmedicin och tillsammans arbetar de och kollegor med Magdalenastudien där de vill undersöka effekten av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och läkemedelsbehandling hos gravida kvinnor med depression.

  Är du intresserad av att vara med i studien? Gå in på Magdalena-studiens hemsida eller Internetpsykiatri.se

  Avsnittets lästips var:

  En mekanisk mamma av Lotta Lindeborg
  Moderslycka: vart tog glädjen vägen? av Helena Askén


   

 • I detta avsnitt pratar vi med Johanna Morén om något som för många är svårt att förhålla sig till, nämligen sjävskadebeteenden och suicidrisk. Anledningen till att Johanna tycker om att jobba just med detta är att det känns givande att kunna skapa ett sammanhang där man kan få till konstruktiva samtal och möten, trots att problematiken väcker så starka reaktioner. Det finns ett stort behov av hjälp för alla involverade och när det fungerar känns det väldigt tacksamt och meningsfullt.

  Om

  Johanna har arbetat som legitimerad psykolog sen 1999 och är även handledarutbildad i KBT. På psykologpartners arbetar hon med klienter och handledning, men föreläser också på områden som självskadebeteende, suicid, samtalsteknik, handledning, psykos och DBT.

  Avsnittets lexikon:

  agens - upplevelse av att man själv har inflytande över vad man gör
  copingstrategi - att handskas med eller hantera ett problem eller en svårighet vare sig det sker konstruktivt, passivt eller rent av destruktivt
  dysfunktionellt - inte ändamålsenlig. Används om beteenden och egenskaper som inte når det syfte som individen har med dem
  Dialektisk beteendeterapi (DBT) - terapiform med inriktning mot att träna beteendekontroll och att lära sig att hantera och stå ut med svåra känslor istället för att tex. självskada
  Emotion regulation group therapy (ERGT) - gruppterapi inriktad på att hjälpa personer som har problem med svårkontrollerade känsloreaktioner att förstå känslor och deras reglering
  funktionell analys - metod att analysera beteenden och andra aspekter av fungerande för att fastställa de enskilda delarnas betydelse för systemets sätt att fungera

  Avsnittets tips var:

  Nationella självskadeprojektet
  Marsha Linehan - Borderline notes
  För att överleva av Sofia Åkerman
  Slutstation rättspsyk av Sofia Åkerman & Thérèse Eriksson

 • I detta avsnitt träffar vi Johan Edbacken som bland annat jobbar som psykolog på vår digitala mottagning KBTonline.se Vi pratar om fördelarna och begränsningarna med att träffa klienter digitalt, samt varför han är stolt över att vi som företag skyndar långsamt i den digitala utvecklingen.

  Om

  Johan är psykolog och har tidigare arbetat vid internetpsykiatrienheten, inom psykiatriska öppenvården, med rehabilitering av utmattningssyndrom, samt mot primärvården. Nu på Psykologpartners i Stockholm arbetar han huvudsakligen på den digitala mottagningen och håller utbildningar och handleder kring digitala psykologtjänster.

  Johans tips:

  Testa att genomföra ett digitalt besök - tekniken finns och många tycker det känns lika bra som att sitta i samma rum
  Gå en utbildning och få hjälp att ställa rätt frågor om vad du behöver tänka på, tex denna om Samtal och behandling på distans
  KBTonline-appen hittar du under respektive symbol.  iOS

   

  Android

   

   

 • I detta avsnitt träffar vi föräldrarna Tomas och Ingrid som tillsammans med sin son genomgått vårt program Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). De berättar om sina erfarenheter av detta och vi hör också resursen Sally och förskolechefen Outi som just nu är inne i programmet, utifrån sina perspektiv.

  Om

  BanyanCenter är Psykologpartners mottagning för små barn med autismspektrumdiagnos. Här arbetar vi med tidiga intensiva beteendeinterventioner för att träna barn med autism i nyckelfärdigheter, för att lära genom naturligt samspel med andra barn och vuxna. Sedan 1 november 2014 har Psykologpartners och BanyanCenter ett förnyat avtal med Stockholms läns landsting. Avtalet innebär att BanyanCenter erbjuder EIBI till barn i åldrarna 0-6 år med autismspektrumdiagnos som är folkbokförda i Stockholms län.

  http://www.pedagogikochutveckling.se/banyancenter/

  Material från StoCKK

  Avsnittets lexikon:

  EIBI (Early intensive Behavior Intervention) eller IBT (Intensiv beteendeterapi eller Intensiv beteendeträning) är ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismspektrumdiagnos och är baserat på tillämpad beteendeanalys. För att betraktas som intensiv ska träningen påbörjas före skolåldern, innehålla ett minimum träningstimmar per vecka och pågå i minst två år.
  Teamet i programmet utgörs av barnet, föräldrarna, resursen (som representant från förskolan) och handledaren från BanyanCenter. Handledningsträffar sker vid ett tillfälle första året 3 av 4 veckor i månaden.
  Programmet i EIBI byggs upp av enskilda övningar till större enheter. Träningen utformas individuellt för varje barn utifrån vilken utvecklingsnivå det befinner sig på och vilka behov av träning man ser. De flesta barn inleder interventionen med grundläggande program som imitation, matchning, språkförståelse och att träna sig i att lyssna. Stor vikt läggs vid samarbetet med barnet och att motivera barnet att tycka träningen är värd besväret.
  TBA (Tillämpad beteendeanalys) är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man studerar beteenden ur ett vetenskapligt perspektiv. TBA innebär att man metodiskt analyserar beteenden för att förstå varför de förekommer och vad de fyller för funktion.
  PECS (The Picture Exchange Communication System) är en vanlig metod för AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation). Metoden går ut på att lära personer med en diagnos inom autismspektrumet eller andra kommunikativa funktionsnedsättningar att kommunicera med hjälp av bilder.

 • I detta avsnitt träffar vi Kristoffer Pettersson som är insatt i vad terapiformen ACT handlar om. Vad är bra men den, vilka är de vanliga fallgroparna och varför gör den dig som utövare till en bättre människa? Vi reder ut begreppen, filosofin och så sätter Kristoffer mig på pottkanten om vad en värdering egentligen är.

  Datum för utbildningar i ACT:

  Del 1: Teorin bakom ACT

  Linköping den 28-29 september och 5-6 oktober. Sista anmälningsdag är den 9 september

  Stockholm den 22-23 nov och 30 nov - 1 dec. Sista anmälningsdag är den 22 oktober

   

  Del 2: Upplevelsebaserad workshop

  Malmö den 29-30 augusti. Sista anmälningsdag är 5 augusti.

  Stockholm den 18-19 januari 2018. Sista anmälningsdag är den 27 december

   

  Del 3: Färdighetsträning

  Göteborg 4-5 och 18 oktober. Sista anmälningsdag är den 4 september

  Malmö den 15-17 november. Sista anmälningsdag är den 15 oktober

  Anmälan till utbildningen görs här, där du också hittar information om vår specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

 • I detta avsnitt träffar vi Anna som medverkat i flertalet tv-program, radio, skrivit böcker och föreläst för att prata om just psykologen i media. Jag är intresserad av att höra varför hon tycker det är bra att vi syns här och vilka fördelar, nackdelar och dilemman hon ser med detta? Anna skickar också med sina bästa tips på vad som kan vara bra att tänka på innan man uttalar sig i sin psykologroll i media.

  Om

  Anna Bennich Karlstedt är legitimerad psykolog sedan 2003 och egenföretagare. Hon har skrivit böcker om stress och skilsmässa och har figurerat i olika medier de senaste 10 år. Den senaste tiden har vi mest sett henne i tv4, där hon medverkar i bland annat Relationsakuten i Nyhetsmorgon.

 • I detta avsnitt pratar vi med Peter Karlsson om hur man kan arbeta med att öka studieron i skolan, genom ett helhetsgrepp kallat School-wide Positive Behavioral Support. Metoden fokuserar på positiv feedback till eleven och vi tittar på hur det går till i praktiken och vilka vinsterna med detta helhetsgrepp kan bli.

  Om

  Peter som är psykolog, psykoterapeut och specialist inom pedagogisk psykologi har arbetat  på Psykologpartners i Stockholm sedan 2006. Här var han med och skapade Psykologparters Pedagogik & Utveckling, vilket är företagets specialistområde som riktar sig till verksamheter som arbetar med barn och ungdomar samt personer med olika typer av funktionshinder, t ex inom förskola/skola, habilitering, LSS-verksamheter och HVB-hem.

  Avsnittets lästips var:

  Psykologpartners - Pedagogik & Utveckling

  Positive Behavioral Interventions & Support

  Beteendestöd i vardagen av Peter Karlsson
  Fem gånger mer kärlek av Martin Forster

 • I detta avsnitt träffar vi Elin Lindsäter som är legitimerad psykolog och doktorand på Karolinska Institutet, där hon bland annat forskar på behandling av stressrelaterad ohälsa. Vi pratar om och problematiserar de olika diagnoserna kring stress och utmattning, medias roll i folksjukdomen stress, behandlingen samt försöker reda ut fördomar om förloppet och tillfrisknandet.

  Om

  Elin har arbetet som psykolog i 9 år. Nu är hon anställd på Gustavsbergs Vårdcentral, där hon inriktar sig specifikt på att utveckla och utvärdera behandling av stressrelaterad ohälsa, samt i att ta fram metoder för stöd i arbetsåtergång vid sjukskrivning för psykisk ohälsa.

  Avsnittets lästips var:

  Utmattningssyndrom - Socialstyrelsen 2003

  Hantera din stress: med kognitiv beteendeterapi av Georgio Grossi

 • I detta avsnitt träffar vi Soroush Shouri  som myntat ett eget begrepp, interkulturell medvetenhet. Vi pratar om mottagande om ensamkommande flyktingar och vilka de vanligaste fallgroparna för oss i mottagandet är . Hur kan vi förbättra vårt mottagande, genom att bli bättre på att också förstå oss själva?

  Om

  Soroush har arbetat som psykolog i 5 år. Han arbetar både kliniskt och som handledare för personal inom socialtjänsten, boenden för ensamkommande barn- och ungdomar, jourhem och familjehem. De senaste åren har han fokuserat sitt arbete på just ensamkommande flyktingar och har själv erfarenhet av att komma till Sverige som flykting från Iran som 4åring.

  UNICEF - Handbok Möta barn på flykt

  Rädda barnens hemsida

  Rädda barnen - Traumamedveten omsorg - teorin omsatt i praktik

  Avsnittets lästips var:

  Best practices for social work with refugees and immigrants av Miriam Potocky-Tripodi
  Transkulturell psykiatri av Sofie Bäärnhielm