Människor och Migration

Människor och Migration

Sweden

Människor och Migration är podcasten som tar sig an migration ur ett statsvetenskapligt och juridiskt perspektiv. I podcasten kommer Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och asylrättsjuristen Ignacio Vita att prata om migration och de människor som rör sig över gränser.

Episodes

Så har migrationsfrågorna synts i Almedalen  

Under Almedalsveckan 2016 arrangerades 3824, 477 av dem handlade om integration och 176 om migration, men vilka perspektiv har lyfts under veckan och vilka förslag har kommit fram? Statsvetaren Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita går igenom migrationspolitiska-debatten i Almedalen. Vad gör Migrationsverket på plats och hur kommer den nya lagen påverka deras arbete? Vad säger partiledarna om migration i sina tal och vilka partipolitiska utspel har vi sett? Vilka almedalskampanjer har uppmärksammat migrationsfrågorna och vilka perspektiv har de lyft? Framförallt, vad kan vi förvänta oss för migrationspolitiska förändringar framöver utifrån de förslag som lyfts under veckan?

Bygga murar och kasta ut dom – Migration som valfråga  

Vilken roll spelar migrationsfrågor i valkampanjer? Torsdagen den 23 juni röstade britterna för att lämna EU och i USA pågår kampanjandet inför höstens presidentval för fullt. På vilket sätt diskuteras migrationsfrågorna i de olika valkampanjerna och går det att se en trend i hur människors rörlighet görs till politiska utspel? Människor & Migration gästas av Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen, och Elizabeth Walentin, PR-konsult som arbetat i flera valkampanjer i USA. I avsnittet diskuteras även vilket ansvar politiker och kampanjstrateger har för den rasism som kan ses som en konsekvens av kampanjerna i Storbritannien och USA. Avsnittet tittar även framåt, vad säger den senaste tidens valkampanjer om de kampanjer som kommer och vilken roll kommer migrationsfrågorna spela i det svenska valet 2018?

Döden på Medelhavet – Det här gör EU-kommissionen  

Fler människor än någonsin dör när de försöker ta sig över till EU. För de som tar sig in i EU blir det allt svårare att få asyl. Vad kan egentligen EU-kommissionen göra för att stoppa döden på Medelhavet och för att få EU:s medlemsländer att arbeta bättre tillsammans? Människor & Migration gästas av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU kommissionens representation i Sverige. Tillsammans med Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling, pratar Areskoug Mascarenhas om EU-kommissionens roll i migrationsfrågan, avtalet med Turkiet och vad kommissionen kan göra för att på både kort och lång sikt hindra att människor dör på väg till säkerhet.

De som inte får stanna  

Vad händer när en människa inte får stanna i Sverige och hur går det till när en hen får beskedet? I det här avsnittet av Människor & Migration går podcasten igenom hur återvändande går till. I avsnittet intervjuas Kristina Rännar, processledare för återvändande på Migrationsverket, om hur myndighetens arbete med återvändande. Hur gör myndigheten när det är ett ensamkommande barn som ska utvisas och vad gör de om personen som ska utvisas inte lämnar landet frivilligt? I studion finns även asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling som går igenom vad som händer när en person inte kan utvisas och hur regeringens politik slår mot de som väntar på att återvända.

Sverige på botten – Vad betyder EU:s miniminivå?  

Den 24 november höll regeringen en presskonferens där de föreslog att Sverige, för att minska antal personer som söker asyl i Sverige, ska sänka sig till EU:s miniminivå i migrationspolitiken. I Människor & Migration går Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och asylrättsjuristen Ignacio Vita igenom vilka konventioner och direktiv som styr hur vi kan tolka vad som menas med EU:s miniminivå och om regeringens lagförslag ligger på den nivån? Vad innebär det att Sverige i och med den nya lagen tar bort möjligheten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande? Något som endast Cypern, Malta, Grekland och Rumänien gör. Om Sveriges nya lag ligger på en miniminivå i EU, vad menar de partier som säger att det inte räcker?

Rädslan för att bli upptäckt – så lever papperslösa barn  

Vad innebär det att leva som papperslös i Sverige idag och hur mår de barn som gör det? Henry Ascher, barnläkare och docent i barnmedicin, gästar podcasten Människor & Migration och pratar tillsammans med statsvetaren och Arena Idés utredningschef Lisa Pelling, om hur vardagen ser ut för barn som lever i papperslöshet. Vilka strategier har barnen för att ta sig igenom vardagen? Hur är det att konstant vara rädd för att bli upptäckt av fel person och riskera att skickas ut från landet? Dessutom pratar vi om ändringarna som regeringen gjort i sitt lagförslag och hur förslaget påverkar barn som lever papperslösa.

Skicka tillbaka dom – EU:s avtal med Turkiet  

18e mars kom EU och Turkiet överens om att stoppa alla människor som försöker ta sig från Turkiet till EU via Grekland för att i EU kunna söka skydd undan krig och förföljelse. Avtalet har kritiserats från många håll, men vad innebär egentligen avtalet och vad händer nu på Lesbos? Kadidja Bedoui från "Vi gör vad vi kan" gästar Människor & Migration och förklarar, tillsammans med asylrättsjuristen Ignacio Vita, hur avtalet mellan EU och Turkiet är utformat och vilka konsekvenser det kommer att få för de människor som nu tar sig till Grekland. Hur ser det ut i förvaren där tusentals människor sitter frihetsberövade, kommer de att få tillgång till en rättsäker prövning och finns strukturerna i Turkiet och Grekland att kunna ge dem det? Kadidja Bedoui berättar även hur det gick till måndagen den 4e april när den första gruppen människor som utifrån avtalet skickades tillbaka till Turkiet från Grekland.

Kritiken mot Sveriges nya flyktingpolitik - konsten att såga en lagrådsremiss  

Processen att förvandla höstens migrationspolitiska utspel till lag är igång. Den 11 februari skickade regeringen ut ett förslag till ny lagstiftning på remiss. I det här avsnittet av Människor & Migration går statsvetaren Lisa Pelling, asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena idés kommunikationsansvarig Maja Dahl igenom remissvaren. Om regeringens förslag går igenom kommer alla som får skydd i Sverige att få tillfälliga uppehållstillstånd, och mer än två tredjedelar kommer inte att få återförenas med sin familj. Bara ett jobb kommer att ge permanent uppehållstillstånd, vilket gör att nyanlända kommer att vara mycket utsatta på arbetsmarknaden. Vad säger facken och myndigheterna, domstolarna och MR-organisationerna? Hör om den skarpaste kritiken, de mest välformulerade sågningarna, och de smartaste alternativa förslagen.

Barns psykiska hälsa – När flykten är en del av barndomen  

Hur påverkar flykt, väntan och tillfälliga uppehållstillstånd barns psykiska hälsa? Rädda Barnens barnpsykolog Jannes Grudin gästar Människor och Migration och pratar tillsammans med Lisa Pelling om hur vi tar hand om barn som flytt, och vad människor i barnens närhet och vardag kan göra för att ge dem trygghet och hopp. Hur mår de barn som flytt till Sverige idag, och vad kommer hända med dem om regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd blir ny lag? Hur behandlar man ett barn vars uppehållstillstånd måste förnyas varje läsår? Det är någons barndom som pågår här: vad händer med oss om vi börjar tänka så?

Lagrådsremissen - det regeringen vill att du ska köpa  

Hur ska den tillfälliga migrationsrättsliga lagen se ut? Nu har regeringen presenterat sitt utkast till lagrådsremiss där den nya lagen beskrivs och argumenteras för. Hur ser processen ut framöver och på vilket sätt argumenterar regeringen för att Sverige ska lägga sig på EU:s miniminivå för flyktingmottagande? I det här avsnittet av Människor & Migration går asylrättsjuristen Ignacio Vita och Arena idés kommunikationsansvarige Maja Dahl igenom lagrådsremissen, argumentationen och diskuterar vad konsekvenserna blir för olika grupper.

Skuldsatta arbetskraftsinvandrare - vem har plockat bären i frysdisken?  

Varje år kommer tusentals människor till Sverige för att jobba som bärplockare. Många av dem måste skuldsätta sig för att kunna komma hit. Hur fungerar egentligen rekryteringen av dessa människor och hur ser deras villkor ut? Människor & Migration gästas av Mats Wingborg, journalist som följt den kommersiella plockningen av vilda bär i mer än tio år och skrivit nio rapporter om arbetsvillkoren för utländska bärplockarna. Tillsammans med statsvetaren Lisa Pelling pratar Mats Wingborg om hur systemet för bärplockare ser ut och vilka förändringar som skulle kunna göras för att stärka plockarnas villkor.

Sveriges nya flyktingpolitik – det här står på spel  

Hösten 2015 gick Sverige från "Hela Sverige skramlar" till "andrum" och ID-kontroller. Snart ska riksdagen förvandla höstens migrationsuppgörelser och åtgärdsförslag till lagtext. Det kan bli en helt ny flyktingpolitik. Men vad är det egentligen som står på spel? I det här specialavsnittet av Människor & Migration förklarar asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling vilka förslag som ligger på bordet, och vilka konsekvenserna kan bli. Vem kommer ha möjlighet att få skydd i Sverige, hur ofta kommer de tillfälliga uppehållstillstånden behöva förnyas och vad krävs för att kunna få hit sina anhöriga?

Från IT-experter till pizzabagare - Arbetskraftsinvandring till Sverige  

2008 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Hur ser det systemet ut och vad är nuvarande systems för- och nackdelar? Statsvetaren Lisa Pelling och Åsa Odin Ekman, TCO’s utredare i integration- och migrationsfrågor samt expert i regeringens kommande utredning om arbetskraftsinvandring, förklarar hur arbetskraftsinvandringen till Sverige ser ut och hur situationen ser ut för gruppen som Lisa Pelling kallar för skyddssökande arbetskraftsinvandrare.

Dublinförordningen - därför fungerar den inte  

Dublinförordningen avgör vilken av EU:s medlemsstater som är ansvariga för att pröva en asylansökan, men hur går prövningarna till och varför görs de? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling förklarar Dublinförordningen och kritiken mot den.

Pressetiska dilemman - medierna och migrationen  

Hur har medierna hanterat den så kallade flyktingkrisen? I höstens sista avsnitt gästas podcasten av Dagens Arenas reporter Johanna Senneby för att prata om pressetik, bildpublicering och mediebevakning av höstens presskonferenser och migrationspolitiska utspel. Hur resonerar man som journalist när man intervjuar människor som flyr och vad måste man ta hänsyn till vid bildpublicering? Har svensk media granskat och förklarat de migrationspolitiska utspelen så att allmänheten förstått konsekvenserna av dem? Vad blir de stora journalistiska utmaningarna framöver inom det migrationspolitiska bevakningsområdet och hur borde svensk mediakår ta sig an dem?

Gränskontroller och lagliga vägar  

Går det att ha helt täta gränser? Nationella chefen för gränspolisen i Sverige och Sveriges representant i Frontex styrelse, Patrik Engström, gästar för att tillsammans med Arena idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling prata gränskontroller. Hur ser det egentligen ut vid gränskontrollerna i Sverige och i övriga Europa och vad händer när gränserna blir allt mer stängda? Gör den skärpta migrationspolitiken att människor tar allt större risker för att söka skydd och finns det åtgärder att ta för att rädda liv?

Förvar - avvisad och inlåst  

Människor som inte anses ha rätt att vistas i Sverige kan frihetsberövas och sättas i så kallade förvar i väntan på avvisning eller utvisning. På vilka grunder tas beslut om att en person ska sättas i förvar och hur går den processen till? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och statsvetaren Lisa Pelling, går igenom de olika förvarsformerna, regelverket som styr och hur det ser ut i verkligheten. I podden lyfts även kritiken mot och alternativen till förvar.

Att leva sitt liv - Asyl som HBTQ-person  

Vad krävs för att en HBTQ-person ska få asyl i Sverige? Aino Gröndahl, en av Sveriges främsta experter på asylfrågor kopplat till sexuell läggning och könsidentitet, gästar podcasten för att besvara frågor om HBTQ-personers asylprocess. Hur bevisar en person sin sexuella läggning eller sin könsidentitet och räcker det med att komma från ett land där det straffas med döden för att få asyl?

Signalpolitikens pris  

Vad innebär riksdagspartiernas migrationspolitiska förslag och vilka konsekvenser kan de få? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och Statsvetaren Lisa Pelling förklarar de åtgärder som är tänkta att minska antalet människor som söker asyl i Sverige, som tillfälliga uppehållstillstånd, gränskontroller, säkra länder och skärpta försörjningskrav för familjeåterförening.

Ensamkommande - barn som bär bevisbördan  

Vad går barn som flyr ensamma igenom för att få asyl i Sverige? Asylrättsjuristen Ignacio Vita och Louise Dane, forskare inom asylrätt och barnets bästa i asylprocessen, förklarar hur ensamkommande barn behandlas i det svenska systemet. Hur går en åldersbedömning till och vad menas med barnets bästa?

0:00/0:00
Video player is in betaClose